Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening gezamenlijke klachtenregeling Haren, Tynaarlo en Meerschap Paterswolde

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2018

Intitulé

Verordening gezamenlijke klachtenregeling Haren, Tynaarlo en Meerschap Paterswolde

Raadsbesluit nr. 12

Betreft:

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 november 2006;

overwegende dat het wenselijk is een gezamenlijke klachtenregeling in het leven te roepen samen met de gemeente Haren en het Meerschap Paterswolde;

gelet op de artikelen 81q t/m 81z en 149 van de Gemeentewet, artikel 25 Wet gemeenschappelijke regelingen en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

B E S L U I T:

vast te stellen de Verordening gezamenlijke klachtenregeling Haren, Tynaarlo en Meerschap Paterswolde.

Deze verordening geeft regels over de eerstelijns en tweedelijnsklachtvoorziening, te weten de interne klachtenregeling en de gemeentelijke ombudsman. Deze regeling bevat een toelichting en is een uitwerking van de bepalingen inzake klachtbehandeling van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht..

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1 Definities en verwijzingen

1.In deze regeling moet verstaan worden onder:

bestuursorgaan: college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad of burgemeester. Tot een bestuursorgaan worden ook gerekend de leden van het bestuursorgaan of personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

Klachtbehandelaar: de leidinggevende of het bestuursorgaan die op grond van artikel 5 lid 3 en 4 belast is met de behandeling van een schriftelijke klacht.

Klachtencoördinator; degene die het bestuursorgaan adviseert over de ontvankelijkheid van de klacht en de klachtbehandelaar ondersteunt.

2.Voor het Meerschap Paterswolde moet in plaats van bestuursorgaan gelezen worden het dagelijks bestuur van het Meerschap en in plaats van de raad van de gemeente moet gelezen worden het algemeen bestuur van het Meerschap.

Artikel 2 Aanwijzing

Burgemeester en wethouders wijzen een klachtencoördinator aan en een plaatsvervanger.

HOOFSTUK 2 Interne klachtbehandeling

Artikel 3 Mondelinge klachten

 • 1. Een mondelinge klacht kan ingediend worden bij het bestuursorgaan of bij een medewerker.

 • 2. De ontvanger van een mondelinge klacht probeert deze via bemiddeling af te doen. De ontvanger moet voldoende nagaan of deze bemiddeling naar tevredenheid van de klager is.

 • 3. De ontvanger handelt iedere mondelinge klacht zo spoedig mogelijk af en doet hiervan kort schriftelijk verslag aan de klachtencoördinator.

Artikel 4 Schriftelijke klachten

Een klaagschrift wordt ingediend bij burgemeester en wethouders. Zij stellen het klaagschrift in handen van de klachtencoördinator. Digitaal indienen van een klacht is mogelijk bij burgemeester en wethouders via info@tynaarlo.nl onder vermelding van klacht.

Artikel 5 Inbehandelingname/ontvangstbevestiging/beklaagden informatie

De klachtencoördinator stelt degene op wie de klacht betrekking heeft en de klachtbehandelaar op de hoogte van het feit dat er een klacht is ingediend. Vervolgens stelt de klachtcoördinator de klacht in handen van de klachtbehandelaar.

De klachtbehandelaar stelt de indiener, alsmede de beklaagde in de gelegenheid te worden gehoord. Van het horen wordt een verslag gemaakt. Het horen is afhankelijk van de aard van de klacht en de wens van de klager. Getracht wordt via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Een klacht over een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan, wordt behandeld door de direct leidinggevende van die persoon in de organisatie.

Een klacht over een bestuursorgaan, één of meer leden, de voorzitter alsmede het hoofd van dienst, wordt behandeld door de voorzitter en een lid van het bestuursorgaan.

Artikel 6 Resultaat

 • 1. Wanneer de klacht naar aanleiding van het horen naar tevredenheid van de indiener wordt opgelost, vervalt de verplichting de klacht nog verder te behandelen. De klachtbehandelaar stelt de indiener schriftelijk op de hoogte van het resultaat van de bemiddeling. Ook stuurt hij een afschrift aan de klachtencoördinator.

 • 2. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid van de indiener wordt opgelost, stelt de klachtbehandelaar een advies op aan burgemeester en wethouders. Zij besluit binnen 10 weken na ontvangst van de klacht over de afdoening.

 • 3. Het bestuursorgaan kan de behandeling met ten hoogste 4 weken verdagen. Van de verdaging wordt de indiener schriftelijk mededeling gedaan.

 • 4. De klachtbehandelaar stelt tegelijkertijd de volgende personen schriftelijk in kennis van het collegebesluit en eventuele conclusies die het daaraan verbindt:

  • a.

   indiener

  • b.

   beklaagde

  • c.

   klachtencoördinator

  • d.

   ombudsman

 • 5. De indiener wordt op de mogelijkheid gewezen om zo spoedig mogelijk na de datum van verzending van de inkennisstelling de klacht in te dienen bij de gezamenlijke ombudsman.

HOOFDSTUK 3. Externe Klachtbehandeling

Artikel 7 Instelling ombudsman

Er is een gemeentelijke ombudsman en een plaatsvervanger.

Artikel 8 Zittingsduur

De ombudsman en plaatsvervanger kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar.

Artikel 9 Financiële middelen

De ombudsman ontvangt een tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten en een vergoeding voor zijn werkzaamheden van € 2500,00 per persoon per jaar. Dit bedrag wordt geïndexeerd.

Artikel 10 Bemiddeling

De ombudsman kan gedurende een onderzoek de indiener en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen.

De ombudsman brengt na een geslaagde bemiddeling een verslag uit aan het bestuursorgaan.

Artikel 11 Werkinstructie

Voor zover de ombudsman dit nodig acht, maakt hij een werkinstructie voor zijn werkzaamheden.

Artikel 12 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

De ombudsman bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de indiener. Indien hij een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de Algemene wet bestuursrecht instelt, zendt hij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd.

HOOFDSTUK 4. Registratie en slotbepalingen

Artikel 13 Jaaroverzicht

De ombudsman brengt halfjaarlijks en de klachtencoördinator jaarlijks aan de gemeenteraad verslag uit:

 • a.

  - van het aantal klachten, zowel schriftelijke als mondelinge

  de aard van de klachten

  de wijze van afdoening

  de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de behandeling zijn getroffen.

 • b.

  In het verslag wordt het recht van betrokkenen op eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer in acht genomen.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007. De bestaande klachtenregeling vervalt op deze datum met uitzondering voor klachten die tot en met 31 december 2006 zijn ingediend.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gezamenlijke klachtenregeling Haren, Tynaarlo en Meerschap Paterswolde.

Ondertekening

Vries, 28 november 2006
De raad voornoemd,
J.Rijpstra, voorzitter
J.L. de Jong, griffier
Vastgesteld op 25 oktober 2005
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,
mr. P. Post J. Rijpstra,
secretaris burgemeester.
Vastgesteld op 25 oktober 2005
J.Rijpstra,
burgemeester