Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen

Geldend van 28-07-2016 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 27-07-2016

Intitulé

Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen

De manager van het cluster financieel beleid en financiële administratie, voorheen de manager van het team Administratie en vastgoed en de manager van het team Bedrijfseconomische control, door het college van Heusden bij besluit van 26 juli 2007 aangewezen tot respectievelijk ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid sub b en tot ambtenaar als bedoeld in artikel 231, tweede lid sub c van de Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 10:3 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht

Besluiten:

A Het opleggen van naheffingsaanslagen parkeerbelasting te mandateren aan:

-de medewerkers van de Afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch die belast zijn met de controle op de naleving van de verordening Parkeerbelasting en de Parkeerverordening 1999 van de gemeente Heusden.

B Het doen van uitspraak op bezwaarschriften tegen naheffingsaanslagen parkeerbelasting te mandateren aan:

-het hoofd van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

C Het indienen van een verweerschrift naar aanleiding van een ingediend (hoger) beroepschrift tegen een naheffingsaanslag parkeerbelasting (artikel 8:42 Awb) te mandateren aan:

-het hoofd van de afdeling belastingen; de senior juridische beleidsmedewerker belastingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

D Het indienen van een conclusie van dupliek (artikel 8:43 Awb) ) met betrekking tot een naheffingsaanslag parkeerbelasting te mandateren aan:

-het hoofd van de afdeling belastingen; de senior juridische beleidsmedewerker belastingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

E De vertegenwoordiging in rechte (bij hoorzittingen) inclusief het sluiten van compromissen met betrekking tot naheffingsaanslagen parkeerbelasting te mandateren aan:

-het hoofd van de afdeling belastingen; de senior juridische beleidsmedewerker belastingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

F De invordering in eerste aanleg van naheffingen parkeerbelasting, waaronder het bekendmaken van aanslagbiljetten door uitreiking of toezending en het invorderen van de belastingschuld te mandateren aan:

-het hoofd van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

G De invordering met betrekking tot het aanmanen van de belastingschuldige met betrekking tot parkeerbelasting te mandateren aan:

-het hoofd van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

H De dwanginvordering, waaronder het uitvaardigen van een dwangbevel, het opdracht geven om tot executie over te gaan (b.v. beslaglegging), verhaal onder derden (artikelen 11, 12, 16 en 19 IW) te mandateren aan:

-het hoofd van het bureau Heffen & Innen van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

I Het bepaalde onder D van het Mandaatbesluit gemeentelijke belastingen van 30 juli 2007 in te trekken.

Dit besluit treedt in werking op 27 juli 2016.

Heusden, 25 juli 2016

De heffingsambtenaar c.q. invorderingsambtenaar

G. van Kleef

Manager