Regeling vervallen per 01-10-2014

Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Oldenzaal

Geldend van 20-12-1972 t/m 30-09-2014

Intitulé

Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Oldenzaal

De raad der gemeente Oldenzaal;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 1972 no. 50/15;

Besluit

vast te stellen de volgende

“Verordening regelende de instelling en het toekennen van onderscheidingen der gemeente Oldenzaal.”

Artikel 1

Ingesteld worden:

 • a.

  het ereburgerschap der gemeente Oldenzaal;

 • b.

  de gouden erepenning der gemeente Oldenzaal;

 • c.

  de zilveren erepenning der gemeente Oldenzaal;

 • d.

  de zilveren medaille der gemeente Oldenzaal.

Artikel 2

 • 1. De raad besluit omtrent het verlenen van het ereburgerschap.

 • 2, Het ereburgerschap kan worden verleend op grond van uitzonderlijke verdiensten jegens de gemeente en/of de burgerij, al dan niet gepaard met bijzondere verdiensten van andere aard.

 • 3. Ten bewijze van deze onderscheiding wordt aan de begiftigde een oorkonde, vermeldende de gronden die tot toekenning hebben geleid, alsmede de gouden erepenning der gemeente uitgereikt.

 • 4. De uitreiking van oorkonde en gouden erepenning als in het vorige lid bedoeld, geschiedt zo mogelijk in een plechtige zitting van de raad.

Artikel 3

 • 1. De raad of het college van burgemeester en wethouders besluit omtrent het toekennen van de gouden erepenning der gemeente Oldenzaal.

 • 2. De gouden erepenning kan worden toegekend op grond van zeer bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/of de burgerij.

 • 3. Indien de raad omtrent de toekenning beslist, geschiedt de uitreiking van de gouden erepenning met de daarbij behorende oorkonde zo mogelijk in een plechtige zitting van de raad.

Artikel 4

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders besluit omtrent het toekennen van de zilveren erepenning of de zilveren medaille der gemeente Oldenzaal.

 • 2. De zilveren erepenning kan worden toegekend op grand van bijzondere verdiensten jegens de gemeente en/or de burgerij.

 • 3. De zilveren medaille kan worden toegekend op grond van belangrijke verdiensten jegens de gemeente en/of de burgerij.

Artikel 5

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt de vorm en het opschrift der penningen of medaille

 • 2. Het college bepaalt tevens wanneer en op welke wijze de uitreiking zal geschieden, voorzover deze niet in een plechtige zitting van de raad plaatsvindt.

Artikel 6

Met uitzondering van het ereburgerschap kunnen voor toekenning van een gemeentelijke onderscheiding ook verenigingen en stichtingen of andere rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen in aanmerking worden gepracht.

Artikel 7

Van elke toekenning van een onderscheiding als in deze verordening bedoeld, wordt door het college van burgemeester en wethouders aantekening gehouden in een register, waarvan vorm en indeling door het college wordt bepaald.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op die harer vaststelling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering der gemeente Oldenzaal van 19 december 1972.

voorzitter.

secretaris