Subsidieregeling zelfstandige buurtcentra

Geldend van 26-07-2016 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling zelfstandige buurtcentra

Nummer: 160011047

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling zelfstandige buurtcentra’

Subsidieregeling zelfstandige buurtcentra

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  zelfstandig buurtcentrum;

  • -

   Buurtcentrum de Brink geëxploiteerd door Stichting de Brink, statutair gevestigd aan Griend 33-07, 8225 SX te Lelystad;

  • -

   Buurtcentrum de Windhoek geëxploiteerd door MFA de Windhoek, statutair gevestigd aan Ringdijk 187, 8244 BJ te Lelystad;

  • -

   Buurtvereniging Het Palet geëxploiteerd door Buurtvereniging Het Palet, statutair gevestigd aan Voorhof 18, 8212 CA te Lelystad.

 • b.

  organisatiekosten: de kosten die gemaakt worden bij de uitoefening van de activiteiten genoemd in artikel 3. Hieronder vallen de volgende kostensoorten:

  • -

   bestuurskosten, zoals reiskosten, telefoonkosten, notariskosten;

  • -

   kosten drukwerk;

  • -

   kosten van kopieën, porti, papier, cartridges;

  • -

   scholingskosten;

  • -

   bankkosten;

  • -

   contributies voor abonnementen en lidmaatschappen;

  • -

   attenties ‘lief en leed’ voor bestuur en vrijwilligers.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en voor zover het past binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

Artikel 3. Activiteiten

De activiteit is het toegankelijk houden van zelfstandige buurtcentra ten behoeve van sociaal culturele activiteiten in de betreffende wijk.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een zelfstandig buurtcentrum.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidiabele kosten zijn kosten die direct verbonden zijn met de exploitatie en activiteiten van het zelfstandige buurtcentrum, hieronder vallen in ieder geval:

 • a.

  gas, water, licht;

 • b.

  klein onderhoud;

 • c.

  vervanging van inrichting/meubilair;

 • d.

  barinkopen;

 • e.

  kosten die direct samenhangen met de activiteiten die plaatsvinden in het buurtcentrum;

 • f.

  organisatiekosten;

 • g.

  verzekeringen.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie en wijze van uitbetaling

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal € 14.000,- per aanvrager per jaar.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college de het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 8. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking in werking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling zelfstandige buurtcentra’.

.

Lelystad 12 juli 2016.

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,