Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor watersport Subsidieregeling watersport

Geldend van 26-07-2016 t/m 01-01-2021

Intitulé

Subsidieregeling watersport

Nummer: 160011047

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling watersport’

Subsidieregeling watersport

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  watersportactiviteit: een activiteit gericht op de zeilsport dat plaatsvindt in de gemeente Lelystad.

 • b.

  promotieactiviteit: een activiteit die in de gemeente Lelystad plaatsvindt en gericht is op de promotie van watersport.

 • c.

  internationaal karakter: activiteiten met minstens 50% internationale deelnemers.

 • d.

  nationaal karakter: voor zover er geen sprake is van een activiteit met een internationaal karakter.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en voor zover het past binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

Artikel 3. Activiteiten
 • 1. Het organiseren van watersport- en promotieactiviteiten die betrekking hebben op de ontwikkeling van Lelystad tot watersportstad.

 • 2. Het doel van deze regeling is het ondersteunen en stimuleren van de organisatie van deze activiteiten.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 • 1. Subsidiabele kosten zijn kosten die rechtstreeks verband houden met de activiteit. Dit zijn in ieder geval:

  • a.

   organisatiekosten;

  • b.

   materiaalkosten;

  • c.

   promotiekosten;

  • d.

   prijzengeld;

  • e.

   reiskosten van en naar de plaats waar de activiteit plaatsvindt.

 • 2. De reiskosten worden berekend volgens de formule: ((aantal kilometers heen en weer) x aantal lesdagen) x € 0,19.

 • 3. Het aantal kilometers wordt als volgt berekend:

  • a.

   bepalend voor het aantal kilometers is de snelste route conform www.routeplanner.nl;

  • b.

   als startpunt van de route wordt uitgegaan van het adres de organisatie.

Artikel 6. Hoogte en wijze van uitbetaling van de subsidie
 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal:

  • a.

   € 5.000,- per activiteit met een nationaal karakter;

  • b.

   €10.000,- per activiteit met een internationaal karakter.

 • 2. Onder lid 1 opgenomen subsidiebedrag bedraagt niet meer dan 75% van de totale begroting.

Artikel 7. Wijze van verdeling
 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college de het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 11 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad komt een aanvrager ook niet in aanmerking voor subsidie indien:

 • a.

  de activiteit een winstoogmerk heeft;

 • b.

  niet plaats vind in de gemeente Lelystad; of

 • c.

  het college voor dezelfde activiteit reeds subsidie heeft verleend aan de aanvrager.

Artikel 9. Hardheidsclausule
 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 10. Slotbepalingen
 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking in werking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling watersport’.

Lelystad 12 juli 2016.

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,