Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor sportevenementen Subsidieregeling sportevenementen

Geldend van 26-07-2016 t/m 01-01-2021

Intitulé

Subsidieregeling sportevenementen

Nummer: 160011047

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling sportevenementen’

Subsidieregeling sportevenementen

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  sportevenement: een eenmalige georganiseerde gebeurtenis voor elk publiek toegankelijk dat plaatsvindt in de gemeente Lelystad en gericht is op sportbeoefening.

 • b.

  sportvereniging: een vereniging die statutair gevestigd is in Lelystad en bestemd is voor personen die eenzelfde sport beoefenen en of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en voor zover het past binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

Artikel 3. Activiteiten
 • 1. Het organiseren van een sportevenement en activiteiten die betrekking hebben op sport.

 • 2. Het doel van deze subsidie is dat de sportvereniging wordt ondersteund bij het organiseren van een sportevenement alsmede gestimuleerd wordt om een sportevenement te organiseren.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen die aangesloten zijn bij een landelijke door het NOC/NSF erkende sportbond.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 • 1. Subsidiabele kosten zijn kosten die rechtstreeks verband houden met het sportevenement. Hieronder valt in ieder geval:

  • a.

   organisatiekosten;

  • b.

   materiaalkosten;

  • c.

   promotiekosten;

  • d.

   prijzengeld;

  • e.

   reiskosten van en naar de plaats waar de activiteit plaatsvindt.

 • 2. De reiskosten worden berekend volgens de formule: ((aantal kilometers heen en weer) x aantal lesdagen) x € 0,19.

 • 3. Het aantal kilometers wordt als volgt berekend:

  • a.

   bepalend voor het aantal kilometers is de snelste route conform www.routeplanner.nl;

  • b.

   als startpunt van de route wordt uitgegaan van het adres de organisatie.

Artikel 6. Hoogte en wijze van uitbetaling van de subsidie

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal:

 • a.

  € 3.500,- per activiteit; en

 • b.

  bedraagt niet meer van 75% van de totale begroting

Artikel 7. Wijze van verdeling
 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college de het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Een aanvrager komt niet in aanmerking voor subsidie indien:

 • a.

  het niet een door NOC/NCF erkende tak van sport is;

 • b.

  het geen betrekking heeft op sport en bewegen;

 • c.

  het sportevenement een winstoogmerk heeft; of

 • d.

  het college voor dezelfde activiteit reeds subsidie heeft verleend aan de aanvrager.

Artikel 9. Hardheidsclausule
 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 10. Slotbepalingen
 • 1.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sportevenementen.

 • 2.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op 2017 en de daaropvolgende jaren.

 • 3.

  Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, zijn de bepalingen van de ‘Beleidsregels subsidie sportevenementen’ van toepassing.

 • 4.

  Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel plaatsvinden in 2016, worden behandeld overeenkomstig de ‘Beleidsregels subsidie sportevenementen’.

Lelystad 12 juli 2016.

Het college van de gemeente Lelystad,

de secretaris, de burgemeester,