Nadere regels Incidentele Subsidies Valkenburg aan de Geul 2016

Geldend van 01-05-2016 t/m heden

Nadere regels Incidentele Subsidies

Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 4, vijfde lid van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016.

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Nadere regels Incidentele Subsidies Valkenburg aan de Geul 2016.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016;

 • b.

  Incidentele subsidie: een subsidie die wordt verstrekt voor activiteiten die een éénmalig of experimenteel karakter dragen, die maximaal twee achtereenvolgende jaren voor dezelfde of nagenoeg dezelfde activiteit kan worden verstrekt;

 • c.

  Subsidieplafond: het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstekken van subsidies op basis van deze subsidieregeling, dat jaarlijkse door de raad wordt vastgesteld in de kadernota.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die een relatie hebben met leefbaarheid, cultuur, gezondheid of sport.

 • 2. De activiteit moet in Valkenburg aan de Geul plaatsvinden, openbaar toegankelijk zijn en in principe gericht op alle inwoners van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

 • 3. De activiteit moet afwijken van de reguliere kernactiviteiten van de betreffende instelling.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de instelling naast de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • 1.

  activiteiten dienen een relatie te hebben met leefbaarheid, cultuur, gezondheid of sport:

  • a.

   een instelling komt maximaal eenmaal per jaar in aanmerking voor een incidentele subsidie;

  • b.

   een instelling kan maximaal 2 keer een subsidie ontvangen voor dezelfde activiteit;

  • c.

   de aanvraag dient betrekking te hebben op activiteiten in de gemeente Valkenburg aan de Geul;

  • d.

   de aanvraag dient betrekking te hebben op nieuwe activiteiten die afwijken van de reguliere kernactiviteiten van de aanvrager;

Artikel 4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016 wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • a.

  niet voldaan is aan de voorwaarden in deze regeling;

 • b.

  de activiteiten waarvoor subsidie aangevraagd wordt zijn begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • c.

  de activiteit geen openbaar toegankelijk karakter heeft;

 • d.

  de activiteit al op een andere manier door de gemeente Valkenburg aan de Geul wordt gesubsidieerd;

 • e.

  aanvragen voor ondersteuning van goede doelen;

 • f.

  het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 5 Doelgroep

Op de subsidie voor stimulering van eenmalige activiteiten of activiteiten die een experimenteel karakter dragen, kan uitsluitend een beroep worden gedaan door rechtspersonen zonder winstoogmerk, die een initiatief willen ontplooien dat bijdraagt aan de verwezenlijking van de beleidsprioriteiten zoals verwoord in de Algemene Subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016.

Artikel 6 Procedurebepalingen

Een aanvraag om subsidie op grond van deze uitvoeringsregeling dient door ons te zijn ontvangen uiterlijk 4 weken voor het begin van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

Artikel 7 Berekening van de subsidie

 • - de subsidie bedraagt maximaal 10 % van de totale kostenbegroting;

 • - met een maximum van € 1.000,-- in het begrotingstekort.

Artikel 8 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst;

 • 2. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld;

 • 3. Een aanvraag die voldoet aan de criteria van deze beleidsregel wordt toegekend voor zover het subsidieplafond niet is overschreden.

Artikel 9 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiering verbinden.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. De “Kaders incidentele subsidies” wordt ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2016.

 • 3. De regeling wordt aangehaald als: nadere regels Incidentele Subsidies Valkenburg aan de Geul 2016.