Regeling vervallen per 02-02-2019

Verordening inzake de winkeltijden gemeente Tholen

Geldend van 06-09-1996 t/m 01-02-2019

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden gemeente Tholen

No.:

De raad van de gemeente Tholen;

gezien het advies van de commissie voor het bedrijfsleven d.d. 25 juni 1996;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 juli 1996, nummer 260896/9;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende 'Verordening inzake de winkeltijden'.

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.De wet:

de Winkeltijdenwet.

b.Feestdagen:

Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag.

Artikel 2 - Termijn indienen aanvragen

Indien een aanvraag om een ontheffing wordt ingediend minder dan drie weken voor het tijdstip, waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten de aanvraag niet te behandelen, indien het van mening is dat de aard van de gevraagde ontheffing zodanig is dat voor een verantwoorde beoordeling onvoldoende tijd aanwezig is.

Artikel 3 - Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 - Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten, opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 - Feestdagenregeling

 • 1. De verboden in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op ten hoogste vijf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk. Voor de toepassing van het eerste lid wordt Eerste Kerstdag niet als een feestdag aangemerkt.

Artikel 6 - Openstelling van avondwinkels op feestdagen

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde feestdagen.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste één winkel ontheffing verlenen.

 • 3. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 00.00 uur en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank -en Horecawet.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 - Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 - Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 - Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (Avondwinkel)

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2. De ontheffing kan geweigerd worden, indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 - Toerisme

De verboden in artikel 2, eerste lid, van de wet gelden in verband met de toeristische aantrekkingskracht van deze gebieden niet voor campings/bungalowparken gedurende de periode van 1 april tot 1 november op:

 • a.

  zondag van 06.00 tot 22.00 uur.

 • b.

  Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag van 19.00 tot 22.00 uur.

Artikel 11 - In werking treden

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag volgend op die, waarop zij is afgekondigd.

 • 2. De Verordening inzake winkelsluiting Tholen 1995 wordt ingetrokken.

Artikel 12 - Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Verordening winkeltijden gemeente Tholen 1996'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Tholen in zijn openbare vergadering van 26 augustus 1996.
, voorzitter.
, secretaris.

INHOUDSOPGAVE:

Artikel 1 - Begripsbepalingen 1

Artikel 2 - Termijn indienen aanvragen 1

Artikel 3 - Overdracht van de ontheffing 1

Artikel 4 - Intrekken of wijzigen van de ontheffing 1

Artikel 5 - Feestdagenregeling 2

Artikel 6 - Openstelling van avondwinkels op feestdagen 2

Artikel 7 - Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties 2

Artikel 8 - Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen 2

Artikel 9 - Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur (Avondwinkel) 2

Artikel 10 - Toerisme 2

Artikel 11 - In werking treden 3

Artikel 12 - Citeertitel 3