Subsidieregeling evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties

Geldend van 26-07-2016 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties’

Subsidieregeling evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  vrijwilligers- en zelforganisaties: organisaties waarbij de activiteiten uitsluitend of grotendeels worden uitgevoerd door vrijwilligers;

 • b.

  evenement: een eenmalig georganiseerde gebeurtenis voor elk publiek toegankelijk dat plaatsvindt in de gemeente Lelystad;

 • c.

  begroting: een overzicht waarin minimaal de inkomsten en uitgaven met betrekking tot het evenement zijn opgenomen.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en voor zover het past binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

Artikel 3. Activiteiten

 • 1. Door vrijwilligers- en zelforganisaties organiseren van evenementen die:

  • a.

   betrekking hebben op vrijwilligerswerk; en

  • b.

   plaatsvinden in de gemeente Lelystad en komen ten gunste komen aan de inwoners van de gemeente Lelystad.

 • 2. Het doel van de subsidie is het ondersteunen en stimuleren van vrijwilligers- en zelforganisaties bij de activiteit.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligers- en zelforganisaties die statutair gevestigd zijn in de gemeente Lelystad.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidiabele kosten zijn kosten die direct verbonden zijn met het evenement, hieronder wordt verstaan:

 • a.

  organisatiekosten,

 • b.

  materiaalkosten,

 • c.

  promotiekosten,

 • d.

  vervoerskosten,

 • e.

  prijzengeld, en

 • f.

  catering die rechtstreeks verbandhouden met het evenement.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie en wijze van uitbetaling

 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal:

  • a.

   € 4.000,- per aanvrager per jaar; en

  • b.

   bedraagt niet meer van 75% van de totale begroting.

 • 2. Het subsidiebedrag zoals opgenomen in het eerste lid onder a kan verhoogd worden met die kosten voor evenementen die betrekking hebben op jubilea (25, 40, 50 en 75 jaar), met een maximum van € 500,- per aanvrager per jaar.

Artikel 7. Wijze van verdeling

 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college de het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 8. Aanvullende weigeringsgronden

Een aanvrager komt niet in aanmerking voor subsidie indien:

 • a.

  Het evenement een winstoogmerk heeft; of

 • b.

  Het college voor dezelfde activiteit reeds subsidie heeft verleend aan de aanvrager van het evenement.

Artikel 9. Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling evenementen vrijwilligers- en zelforganisaties.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die betrekking hebben op 2017 en de daaropvolgende jaren.

 • 3. Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, zijn de bepalingen van de ‘Beleidsregels evenementensubsidie vrijwilligers- en zelforganisaties II’ van toepassing.

 • 4. Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel plaatsvinden in 2016, worden behandeld overeenkomstig de ‘Beleidsregel evenementensubsidie vrijwilligers- en zelforganisaties II’.

Ondertekening

Lelystad, 12 juli 2016.
het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris, de burgemeester