Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad houdende regels omtrent subsidie voor kaderopleidingen sport Subsidieregeling kaderopleidingen sport

Geldend van 26-07-2016 t/m 31-12-2020

Intitulé

Subsidieregeling kaderopleidingen sport’

Nummer: 160011047

Het college van de gemeente Lelystad;

gelet op:

de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling kaderopleidingen sport’

Subsidieregeling kaderopleidingen sport

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  sportvereniging: een vereniging die statutair gevestigd is in de gemeente Lelystad en bestemd is voor personen die eenzelfde sport beoefenen en of die nauw betrokken zijn bij diezelfde sport;

 • b.

  verenigingskader: bestuur, vrijwilligers, trainers en leidinggevenden van de sportvereniging die trainingen geven of andere taken binnen de sportvereniging uitvoeren gericht op de sportbeoefening.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten en voor zover het past binnen het gestelde in de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad.

Artikel 3. Activiteiten
 • 1. Het volgen van een cursus of opleiding door het verenigingskader van de sportvereniging om de kwaliteit van trainingen en andere taken binnen de sportvereniging gericht op de sportbeoefening te handhaven.

 • 2. Doel van de subsidie is dat de sportvereniging ondersteuning krijgt waardoor ze in staat is invulling te geven aan de activiteit zoals omschreven in lid 1, binnen de statutaire doelstelling.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan sportverenigingen die:

 • a.

  aangesloten zijn bij een landelijke door het NOC/NSF erkende sportbond, en

 • b.

  tenminste veertig (40) leden tellen op 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
 • 1. Subsidiabele kosten zijn:

  • a.

   de kosten van de cursus of opleiding,

  • b.

   inschrijfkosten,

  • c.

   examenkosten,

  • d.

   aanschafkosten van verplicht studiemateriaal, en

  • e.

   reiskosten van en naar de plaats waar de cursus of opleiding wordt gevolgd.

 • 2. De reiskosten worden berekend volgens de formule: ((aantal kilometers heen en weer) x aantal lesdagen) x € 0,19.

 • 3. Het aantal kilometers wordt als volgt berekend:

  • a.

   bepalend voor het aantal kilometers is de snelste route conform www.routeplanner.nl;

  • b.

   als startpunt van de route wordt uitgegaan van het adres van vestiging van de sportvereniging tenzij de route tussen het woonadres van de cursist en de opleidingslocatie korter is. In dat geval wordt als startpunt uitgegaan van het woonadres van de cursist.

Artikel 6. Hoogte en wijze van uitbetaling van de subsidie
 • 1. Het subsidiebedrag bedraagt 25% van het totaal van de in artikel 5 opgenomen subsidiabele kosten tot een maximum van € 500,- per sportvereniging per jaar.

 • 2. Heeft een sportvereniging meer dan 50% jeugdleden en is het subsidiebedrag minder dan € 500,- dan wordt het subsidiebedrag verhoogd met 1,5 tot het maximum van € 500,- per sportvereniging per jaar, met als voorwaarde dat dit bedrag aantoonbaar ten goede komt aan de jeugd(opleiding) van de sportvereniging.

Artikel 7. Wijze van verdeling
 • 1. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschieden in volgorde van indiening bij het college, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2. Alleen volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen. Indien een onvolledige aanvraag is ingediend, wordt de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke hersteltermijn geboden om de aanvraag te completeren. Wordt binnen de hersteltermijn het gevraagde niet aangeleverd, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 • 3. Indien de aanvrager met toepassing van het tweede lid van dit artikel de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, is bepalend voor het tijdstip van ontvangst, het moment waarop de aanvraag compleet is.

 • 4. Indien er op een dag meerdere aanvragen zijn ontvangen en de honorering van al die aanvragen zal leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, zal het college de het beschikbare budget evenredig verdelen over de aanvragen.

Artikel 8. Hardheidsclausule
 • 1. Het college kan deze subsidieregeling, met uitzondering van de artikelen 1 tot en met 4, buiten toepassing laten, indien naar het oordeel van het college in bijzondere individuele gevallen de toepassing van een artikel uit deze verordening leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 • 2. Toepassing van het vorige lid wordt gemotiveerd in de subsidiebeschikking.

Artikel 9. Slotbepalingen
 • 1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling kaderopleidingen sport’.

 • 2. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking en is van toepassing op alle subsidieaanvragen die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op 2017 en de daaropvolgende jaren.

 • 3. Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling, zijn de bepalingen van de ‘Beleidsregel kaderopleidingen sportverenigingen’ van toepassing.

 • 4. Subsidies die worden aangevraagd na de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregeling maar betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die geheel plaatsvinden in 2016, worden behandeld overeenkomstig de ‘Beleidsregel kaderopleidingen sportverenigingen’.

Ondertekening

Lelystad 12 juli 2016.
Het college van de gemeente Lelystad,
de secretaris, de burgemeester,