Regeling vergoeding woon-werkverkeer gemeente Peel en Maas 2010

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Regeling vergoeding woon-werkverkeer gemeente Peel en Maas 2010

Burgemeester en wethouders van de gemeente Peel en Maas

Gelet op het bepaalde in artikel 3:22 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas.

Besluiten

Vast te stellen de volgende regeling:

Regeling vergoeding woon-werkverkeer gemeente Peel en Maas 2010

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar:

  • 1.

   de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO);

  • 2.

   de werknemer als bedoeld in artikel 2:5 van der Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO);

 • b.

  woon-werkverkeer:

  Het reizen tussen de woning en plaats van tewerkstelling volgens de ANWB routeplanner op basis van de postcodes en huisnummers en via de kortste route.

 • c.

  Dagen: het aantal dagen per week waarop wordt gereisd.

 • d.

  De woning: het adres waarop een medewerker duurzaam verblijft.

 • e.

  Vervoermiddel: auto, fiets, motorfiets, openbaarvervoer, te voet etc.

Paragraaf 2 Woon- werkverkeer

Artikel 2 Reiskostenregeling woon-werkverkeer

 • 1. De ambtenaar ontvangt maandelijks een vaste vergoeding voor woon-werkverkeer op basis van de afstand van de plaats waar de ambtenaar werkt en de woning van de ambtenaar wanneer de afstand tussen het verblijfadres en de plaats van tewerkstelling minimaal 5 kilometer bedraagt. De vergoeding woon-werkverkeer kent een maximum wat overeenkomt met een afstand van 20 kilometer enkele reis

 • 2. De vergoeding reiskosten woon-werkverkeer wordt toegekend ongeacht het vervoermiddel dat wordt gebruikt.

 • 3. Het uitgangspunt is gebaseerd op de geldende fiscale wetgeving waarin is bepaald dat kosten van vervoer vergoed kunnen worden ongeacht het vervoermiddel (auto, fiets, motorfiets, openbaarvervoer, te voet etc.) dat wordt gebruikt. Deze wetgeving bepaalt tevens dat alleen ritten met een zakelijk belang voor vergoeding in aanmerking komen. Ritten om bijvoorbeeld thuis de lunch te gebruiken komen niet voor vergoeding in aanmerking.

 • 4. Bij de vaststelling van de afstand tussen de woning van de ambtenaar, zoals bedoeld in lid a van dit artikel, en de plaats waar hij werkt, wordt gebruik gemaakt van de routeplanner van de ANWB op basis van de postcodes en huisnummers en via de kortste weg.

Artikel 3 Berekeningsmethode

Voor Regeling vergoeding woon-werkverkeer gemeente Peel en Maas heeft de landelijke fiscale regeling model gestaan.

 • a.

  Voor de berekening van de hoogte van de vergoeding per maand of per week wordt het bedrag op jaarbasis gedeeld door respectievelijk 12 maanden of 52 weken.

 • b.

  De regeling moet naar rato worden toegepast bij een in-of uitdiensttreding in een jaar.

 • c.

  Bij een werkweek van minder dan vijf dagen, wordt de vergoeding naar rato van het aantal werkdagen per week toegekend.

 • d.

  De Regeling vergoeding woon-werkverkeer gemeente Peel en Maas is van de fiscale regeling afgeleid, met dien verstande dat van het bedrag van € 0,19 70% of te wel € 0,133 wordt vergoed en de reisafstand wordt beperkt van 5 tot en met 20 km enkele reis.

 • e.

  Voor de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van 214 reisdagen. De genoemde aantallen zijn gebaseerd op jaarbasis bij een fulltime aanstelling en een verdeling van de aanstelling over vijf werkdagen.

Artikel 4 Hoogte van de netto vergoeding

De vergoedingen, zoals beschreven in artikel 4 van deze regeling, zijn samengevat in onderstaande tabel.

Tabel vergoedingen

Paragraaf 3 Overige bepalingen

Artikel 5 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen Burgemeester en Wethouders een bijzondere regeling.

Artikel 6 Inwerkingtreding nieuwe regeling

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding woon-werkverkeer gemeente Peel en Maas 2010.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 januari 2010 van
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas
de gemeentesecretaris/directeur, de burgemeester
drs. H. Mensink, W.J.G. Delissen-van Tongerlo