Subsidieregeling incidentele subsidies Edam-Volendam

Geldend van 11-04-2020 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling incidentele subsidies Edam-Volendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

gelet op artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam alsmede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat artikel 4:23, eerste lid van de Awb vereist dat voor het verstrekken van subsidie een wettelijk voorschrift is vastgesteld dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt;

overwegende dat het gewenst is diverse activiteiten te stimuleren die de sociale samenhang en leefbaarheid binnen de gemeente Edam-Volendam bevorderen;

B E S L U I T:

vast te stellen de SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES EDAM-VOLENDAM.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  begroting: de per activiteit onderbouwde noodzakelijke middelen en inkomsten;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • c.

  gemeente: de gemeente Edam-Volendam;

 • d.

  verordening: de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Een incidentele subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente vergroten, specifiek:

 • a.

  activiteiten op het gebied van cultuur die:

  • 1.

   het behoud en exploitatie van waardevol cultureel erfgoed in Edam-Volendam bevorderen; of

  • 2.

   cultuureducatie voor kinderen en jongeren betreffen;

  • 3.

   de huur van een professioneel podium door een instelling voor amateurkunst, mits:

   • (a)

    de instelling hiervoor niet uit andere hoofde subsidie van de gemeente ontvangt;

   • (b)

    de instelling kan aantonen dat de huur van het podium niet volledig te bekostigen is vanuit haar beschikbare gelden;

 • b.

  volksfeesten;

 • c.

  activiteiten ten behoeve van het toerisme die:

  • 1.

   de uitbreiding en kwaliteitsverbetering van de infrastructuur en verblijfsrecreatie betreffen;

  • 2.

   het dagrecreatieve aanbod bevorderen; of

  • 3.

   de promotie, marketing en organisatie van de gemeente bevorderen;

 • d.

  overige activiteiten die naar het oordeel van het college de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente bevorderen.

Artikel 3 Beoogde doelgroep(en)

 • 1. Een aanvrager komt voor subsidie in aanmerking indien deze:

  • a.

   een in de gemeente gevestigde rechtspersoon is;

  • b.

   blijkens zijn statuten of feitelijke werkzaamheden als doelstelling heeft de bevordering van de sociale samenhang en leefbaarheid in de gemeente.

 • 2. Een subsidie van € 1.000,- of minder kan aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon gevestigd in of buiten de gemeente worden verstrekt.

Artikel 4 Bij aanvraag in te dienen gegevens

 • 1.

  De aanvraag om subsidie wordt ingediend met een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag om subsidie met een maximum van € 1.000,- voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid aanhef en onder a tot en met d gaat vergezeld van:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd en

  • b.

   een begroting van de activiteiten.

 • 3.

  De aanvraag om subsidie van meer dan € 1.000,- maar minder dan € 2.500,- voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid aanhef en onder c en d gaat vergezeld van:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

  • b.

   een begroting van de activiteiten en

  • c.

   een schatting van het aantal bezoekers of deelnemers.

 • 4.

  De aanvraag om subsidie vanaf € 2.500,- voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid aanhef en onder c en d gaat vergezeld van:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

  • b.

   een begroting van de voorgestelde activiteiten;

  • c.

   een schatting van het aantal bezoekers of deelnemers;

  • d.

   de financiële positie van de aanvrager.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

 • a.

  De subsidie voor een activiteit op het gebied van cultuur wordt bepaald op basis van de bij de aanvraag overgelegde begroting, met dien verstande dat de subsidie voor de huur van een professioneel podium maximaal 50% van de huursom bedraagt, met een maximum van € 750,-.

 • b.

  De subsidie voor het organiseren van een volksfeest bedraagt maximaal:

  • a.

   € 250,- voor kernen met minder dan 1000 inwoners;

  • b.

   € 500,- voor kernen met 1000 of meer inwoners.

 • c.

  De subsidie voor een activiteit op het gebied van toerisme wordt bepaald op basis van de bij de aanvraag overgelegde begroting.

 • d.

  De subsidie voor een overige activiteit die de sociale samenhang en leefbaarheid bevordert bedraagt maximaal € 5.000,-.

Artikel 6 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Het college stelt subsidieplafonds vast voor:

  • a.

   de activiteiten op het gebied van cultuur;

  • b.

   de activiteiten voor het organiseren van een volksfeest;

  • c.

   de activiteiten op het gebied van toerisme;

  • d.

   de overige activiteiten die de sociale samenhang en leefbaarheid in Edam-Volendam bevorderen.

 • 2. Het college beslist op de aanvragen in volgorde van ontvangst, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de datum waarop de aanvraag is aangevuld geldt als datum van ontvangst.

 • 3. Voor zover toe te kennen aanvragen om subsidie op dezelfde dag zijn ontvangen en toekenning ervan zou leiden tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt het nog beschikbare bedrag naar evenredigheid over deze aanvragen verdeeld.

Artikel 7 Vaststelling van de subsidie

 • 1. Subsidies tot en met een bedrag van € 5.000,- worden direct vastgesteld.

 • 2. Artikelen 17 en 18 van de verordening zijn van toepassing.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling incidentele subsidies Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 juli 2016,
het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
drs. M.A.J.R. Hermans, secretaris.
W.J.F.M. van Beek, burgemeester.