Regeling vervallen per 16-06-2023

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Achtkarspelen 2016

Geldend van 01-08-2016 t/m 15-06-2023

Intitulé

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Achtkarspelen 2016

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 20 juni 2016;

gelet op artikel 33, derde lid, van de Gemeentewet;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende

Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Achtkarspelen 2016

Paragraaf 1: Ambtelijke bijstand

Artikel 1. Verzoek om informatie

 • 1. Een raadslid wendt zich tot de griffier met een verzoek om:

  • a.

   feitelijke informatie van geringe omvang;

  • b.

   inzage in of afschrift van documenten die openbaar zijn.

  • c.

   bijstand bij het opstellen van voorstellen, amendementen en moties of andere bijstand.

 • 2. De informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, wordt door de griffier, een medewerker van de griffie of op verzoek van de griffier door een ambtenaar gegeven.

 • 3. Indien de ambtenaar betwijfelt of het verzoek betrekking heeft op informatie bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, stelt hij de secretaris daarvan in kennis. De secretaris beslist in overleg met de griffier.

 • 4. De bijstand, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, wordt verleend door de griffier of een medewerker van de griffie. Indien de gevraagde bijstand niet door de griffier kan worden verleend kan de griffier de secretaris verzoeken, één of meer ambtenaren aan te wijzen, die de gevraagde bijstand zo spoedig mogelijk verlenen.

Artikel 2. Verlenen van ambtelijke bijstand

 • 1. Een ambtenaar verleent op verzoek van de griffier of de secretaris ambtelijke bijstand tenzij:

  • a.

   het raadslid niet aannemelijk heeft gemaakt dat de bijstand betrekking heeft op de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   dit het belang van de gemeente kan schaden;

  • c.

   het de bijstand, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c betreft en het raadslid reeds volledig gebruik heeft gemaakt van het hem op grond van artikel 5, eerste lid, beschikbaar gestelde aantal uren ambtelijke bijstand.

 • 2. Bij het verlenen van de ambtelijke bijstand werkt de betrokken ambtenaar onder de inhoudelijke verantwoordelijkheid van de griffier en volgt diens aanwijzingen op.

 • 3. De secretaris beoordeelt in overleg met de griffier of ambtelijke bijstand op grond van het eerste lid geweigerd wordt.

 • 4. Indien de bijstand op grond van het eerste lid wordt geweigerd deelt de secretaris dit met redenen omkleed mee aan de griffier en het raadslid dat het verzoek heeft ingediend.

Artikel 3. Weigering verzoek ambtelijke bijstand

Indien het verzoek om bijstand van een ambtenaar door de secretaris wordt geweigerd kan de griffier of het betrokken raadslid het verzoek voorleggen aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over het verzoek.

Artikel 4. Geschil over ambtelijke bijstand

 • 1. Indien een raadslid niet tevreden is over de door een ambtenaar verleende bijstand, doet hij hiervan via de griffier mededeling aan de secretaris

 • 2. Indien overleg met de secretaris niet leidt tot een voor beide partijen bevredigende oplossing leggen zij de zaak voor aan de burgemeester. De burgemeester beslist zo spoedig mogelijk over de zaak.

Artikel 5. Hoeveel ambtelijke bijstand

 • 1. Elke fractie heeft per jaar recht op 30 uur ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, te vermeerderen met 15 uur per jaar per fractielid.

 • 2. De griffier houdt een register van de verleende ambtelijke bijstand als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c bij, waarin per verzoek om bijstand aan de reguliere ambtelijke organisatie wordt opgenomen:

  • a.

   welk raadslid om bijstand heeft verzocht;

  • b.

   over welk onderwerp om bijstand is verzocht;

  • c.

   welke ambtenaar de bijstand heeft verleend;

  • d.

   hoeveel tijd het verlenen van de bijstand heeft gekost;

  • e.

   de reden waarom een verzoek is geweigerd.

Paragraaf 2: Fractieondersteuning

Artikel 6. Recht op financiële vergoeding

 • 1. De fracties, zoals bedoeld in artikel 8 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Achtkarspelen, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2. De bijdrage bestaat voor het kalenderjaar 2015 uit een vast deel van € 1050, - voor elke fractie en een bedrag € 200, - per raadszetel. Eenmaal per raadsperiode (uiterlijk voor 1 december van het lopende kalenderjaar) wordt de hoogte van deze bedragen door het presidium heroverwogen voor de volgende jaren.

 • 3. Fracties kunnen jaarlijks voor 1 december van het lopende kalenderjaar aangeven af te zien van vergoeding of een lagere bijdrage aanvragen voor het volgende kalenderjaar. Dit verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij de griffier en ondertekend worden door de fractievoorzitter.

 • 4. Fracties, genoemd in lid 3, welke een dergelijk verzoek in het lopende kalenderjaar hebben ingediend en waarbij tijdens het volgende kalenderjaar blijkt dat voor het functioneren van de fractie de bijdrage nodig is of ontoereikend is, kunnen alsnog een verzoek indienen bij de griffier voor een bijdrage of voor een aanvulling op de eerder verstrekte lagere bijdrage. De maximaal toegestane hoogte van de bijdrage als bedoeld in lid 2 wordt niet overschreden.

Artikel 7. Besteding financiële vergoeding

 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften en “lief en leed” activiteiten;

  • d.

   uitgaven welke dienen betaald te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

  • e.

   algemene opleidingen voor raads- en commissieleden tenzij deze inhoudelijk gerelateerd zijn aan de politieke uitgangspunten van de deelnemers.

 • 3.

  Bij twijfel over de besteding van de bijdrage, beslist het presidium.

Artikel 8. Voorschot bijdrage fractieondersteuning

 • 1. De bijdrage voor fractieondersteuning wordt zo spoedig mogelijk in het kalenderjaar in de vorm van een voorschot verstrekt nadat de verantwoording door de fractie over het voorgaande kalenderjaar is ontvangen en goedgekeurd.

 • 2. Het voorschot wordt verrekend met teveel ontvangen voorschotten.

Artikel 9. Verstrekken van een voorschot in verkiezingsjaar

 • 1.

  In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

 • 2.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt het voorschot

  • a.

   bij vermindering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

  • b.

   bij vermeerdering van het zeteltal: op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 3.

  Indien een fractie als gevolg van verkiezingen niet langer in de gemeenteraad vertegenwoordigd is, vervalt de aanspraak op de financiële bijdrage met ingang van de datum dat de raad in de nieuwe samenstelling aantreedt.

Artikel 10. Gevolgen splitsing en samenvoeging

 • 1.

  Indien tijdens een zittingsjaar, na mededeling aan de voorzitter van de raad:

  • a.

   een of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie gaan optreden (splitsing),

  • b.

   twee of meerdere fracties als één fractie gaan optreden (samenvoeging), wordt met de daardoor veranderde situatie voor de berekening van de in artikel 6, lid 2 bedoelde vaste tegemoetkoming eerst rekening gehouden bij de aanvang van het eerstvolgende kalenderjaar.

 • 2.

  Indien tijdens een zittingsjaar, na mededeling aan de voorzitter van de raad: a. een of meer leden van een fractie als zelfstandige fractie gaan optreden, b. een of meer leden van een fractie zich aansluiten bij een andere fractie, c. twee of meerdere fracties als één fractie gaan optreden, wordt met de daardoor veranderde situatie voor de berekening van de in artikel 6, lid 2 variabele vergoeding rekening gehouden met ingang van de maand volgend op de mededeling aan de voorzitter.

Artikel 11. Verantwoording en controle

1.Elke fractie legt jaarlijks vóór 31 januari bij de griffier verantwoording af van de ten

laste van het voorschot gedane uitgaven in de vorm van een verslag conform het format

dat de griffie toestuurt en overlegt daarbij ook de bijbehorende originele

betalingsbewijzen. Het verslag is ondertekend door de penningmeester.

2.Controle vindt via de griffier plaats door de concerncontroller die jaarlijks voor 1 april advies uitbrengt aan de raad.

De raad stelt, na ontvangst van het advies van de concerncontroller en na tussenkomst van het presidium, de bedragen vast van: a. de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar rechtmatig uit de vergoeding bekostigd zijn; b. de verrekening tussen de in onderdeel a. genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

3.Indien een fractie na de verkiezingen niet terugkeert in de raad, wordt de eindafrekening

opgemaakt in de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw

gekozen raad plaatsvindt en wordt het niet-bestede voorschot terugbetaald aan de

gemeente.

Artikel 12. Toepassing Awb

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.

Paragraaf 3 Slotbepalingen

Artikel 13.

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Alsdan vervalt de Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Achtkarspelen, vastgesteld bij raadbesluit van 23 februari 2012.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 14 juli 2016.
De griffier,
mw. J. van Hoppe MPM
De voorzitter,
G.Gerbrandy

Toelichting op de wijzigingen (vanaf artikel 6) t.o.v. de verordening uit 2012.

Artikel 6. Recht op financiële vergoeding

Lid 2(toelichting): is aangepast met de nieuwe bedragen voor fractievergoeding welke met terugwerkende kracht vanaf 2015 gelden.

De hoogte van het fractiebudget is, behoudens de jaarlijkse indexering, jarenlang ongewijzigd gebleven. In 2005 bedroeg het fractiebudget t.a.v. het vaste bestanddeel per fractie € 761,25 en het variabele deel per raadszetel 101,50. In 2016 bedraagt dit € 856,90 per fractie en € 114,35 per raadszetel. Doordat de bedragen jaarlijks niet meer geïndexeerd worden, kan het presidium de hoogte van de bedragen eenmaal in een raadsperiode heroverwegen.

Lid 3, Oud (tekst):

De bijdrage voor fractieondersteuning wordt nadat de hoogte van het uitgegeven bedrag door de fractie over het voorgaande kalenderjaar is ontvangen, in februari van een kalenderjaar, als voorschot op dat kalenderjaar verstrekt.

Wijziging:

omdat er na de controle een mogelijke verrekening plaatsvindt, is de tekst aangepast en vermeld in artikel 8.

Lid 4, Oud(tekst):

Verantwoording en controle over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning kan plaatsvinden op verzoek van het presidium.

Wijziging:

is verwijderd, hiervoor is e.e.a. opgenomen in artikel 11.

Toegevoegd:

Lid 3(toelichting): Niet elke fractie wil gebruik maken van het recht op fractievergoeding. Dit kan bijvoorbeeld uit principiële overwegingen zijn. Het indienen van een aanvraag ligt ook meer in de lijn van de verordening omdat titel 4.2 Subsidies van de Awb van toepassing is waarin wordt gesproken over een aanvrager. De fractievergoeding is een recht en wordt automatisch toegekend; wel worden fracties in de gelegenheid gesteld om uiterlijk voor 1 december van het lopende jaar een lagere vergoeding aan te vragen danwel geheel van de vergoeding af te zien voor het volgende jaar. Voor de getrouwheid dient een aanvraag schriftelijk worden gedaan met ondertekening door de voorzitter.

Lid 4(toelichting): Mocht een fractie hebben afgezien van een fractievergoeding of een lager bedrag hebben aangevraagd voor het volgende jaar, maar in dat (volgende) jaar toch vergoeding nodig hebben, dan kan dit alsnog worden aangevraagd, op dezelfde wijze als vermeld in lid 3. Het bedrag is nooit hoger dan het bedrag waar de fractie recht op heeft.

Artikel 7. Tijdstip verstrekken voorschot in verkiezingsjaar, Oud(tekst):

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt in een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden het voorschot voor 31 januari verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt wordt het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Wijziging:

Dit artikel is vervallen en nu opgenomen in artikel 9.

Toegevoegd:

Artikel 7. Besteding financiële vergoeding

(toelichting): Ingevolge artikel 33 Gemeentewet heeft de raad recht op ambtelijke bijstand en ondersteuning om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol goed te vervullen en stelt daarvoor een verordening vast. Hierin wordt de besteding en de verantwoording van gelden voor fractieondersteuning ook opgenomen. Er dient duidelijkheid te bestaan over de besteding en verantwoording van deze gelden omdat een onjuiste besteding daarvan schadelijk is voor het aanzien van het openbaar bestuur.

Dit artikel stond ook vermeld in de verordening van 2005. Wettelijk is dit van toepassing. Bijgevoegd is lid 3, als hardheidsclausule waarbij het presidium een beslissing neemt.

Artikel 8. Gevolgen splitsen fractie, Oud(tekst):

 • 1.

  Bij afsplitsing van een fractie wordt de op grond van artikel 6, tweede lid, vastgestelde bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 2.

  Bij afsplitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte

voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid. Wijziging:

Dit artikel is uitgebreid met bepalingen over samenvoegingen van fracties en is nu vermeld in artikel 10.

Toegevoegd:

Artikel 8. Voorschot bijdrage fractieondersteuning

(toelichting)In dit artikel wordt vermeld dat, zo spoedig mogelijk nadat de verantwoording heeft plaatsgevonden, het voorschot wordt verstrekt. Een tijdstip is dus niet vermeld, omdat dit afhankelijk is van de verantwoording en goedkeuring. Tevens wordt in lid 2 de verrekening van teveel ontvangen voorschotten beschreven. In een verkiezingsjaar wordt het voorschot in twee gedeelten gesplitst. Het is logisch dat het aangepast wordt aan de nieuwe verhoudingen in de raad. Indien blijkt dat het geld onrechtmatig is besteed kan dit aan het eind van het jaar verrekend worden.

Toegevoegd:

Artikel 9. Verstrekken van een voorschot in verkiezingsjaar

(toelichting)Het eerste lid was in de vorige verordening vermeld in artikel 7. In lid 2 is de wijziging van het voorschot opgenomen (vermindering/vermeerdering van het aantal zetels) na de verkiezingen. Lid 2 was niet vermeld in de vorige verordening.

Artikel 9. Reserve, Oud(tekst):

 • 1.

  De fractie reserveert het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van de bijdrage toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2.

  De totale reserve is niet groter dan de bijdrage die de fractie in het voorgaande kalenderjaar toekwam op grond van artikel 6. Het overige niet-gebruikte gedeelte van de bijdrage(n) wordt terug betaald aan de gemeente.

 • 3.

  De reserve blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de raad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd;

 • 4.

  Als bij zetelverlies de reserve voor een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het recht op dat meerdere;

 • 5.

  Bij splitsing van een fractie, wordt de reserve verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden, voor zover deze reserve niet meer bedraagt dan 30% van de bijdrage die de oorspronkelijke fractie in het voorgaande kalenderjaar ontving.

Wijziging:

Dit artikel is vervallen. In de modelverordening is opgenomen dat niet bestede bedragen in reserve worden gehouden. In de verordening die was vastgesteld in 2005, was geen bepaling opgenomen over reserves. Bij de vaststelling van de verordening in 2012 is die bepaling weer opgenomen, omdat de mening was toegedaan dat het ontbreken van reserves een onnodige beperking was. Het aanhouden van reserves is echter niet gewenst. Ook in de ambtelijke organisatie wordt niet gewerkt met reserves die in het volgende jaar kunnen worden gebruikt. Als er een uitzondering wordt gemaakt voor de raad, ontstaat er een precedentwerking. Daarnaast zal een extra administratie door de griffie moeten worden bijgehouden.

Toegevoegd:

Artikel 10. Gevolgen splitsing en samenvoeging

(toelichting)In dit artikel worden de gevolgen beschreven voor splitsing en samenvoeging van fracties tijdens een zittingsperiode.

Ter voorkoming van een dubbele vergoeding bij samenvoeging, moet de nieuwe fractie één vaste fractiebijdrage en één bedrag per raadszetel ontvangen.

Het vaste deel kan wijzigen per kalenderjaar en het variabele deel per maand. Bij splitsing betekent dit dat de fractie die voortkomt uit de afsplitsing het moet doen met het variabele deel voor de rest van het kalenderjaar. Bij samenvoeging hebben de betreffende fracties juist een financieel voordeel voor de rest van het kalenderjaar. Voordeel is dat het budget gedurende het kalenderjaar niet gewijzigd hoeft te worden als gevolg van wijzigingen in het aantal fracties. Wel zal er een verrekening blijven ten aanzien van het variabele deel.

Toegevoegd:

Artikel 11.

Verantwoording en controle

(toelichting)Lid 1 en 2 waren opgenomen in de verordening van 2005. Ten aanzien van de controle bereidt de griffie deze voor en de concerncontroller voert de controle uit. Tevens brengt de controller advies uit via het presidium aan de raad, waarna de raad de bedragen van de uitgaven en de verrekening van de uitgaven en de ontvangen voorschot(ten) vaststelt in het kader van transparantie.

Toegestane bestedingen

Kosten

Omschrijving

Adviseurs

Inhuur van externe adviseurs. Dit betreft geen wethouders, raadsleden en commissieleden. Ook mogen de adviseurs geen onderdeel uitmaken van politieke partijen of met politieke partijen verbonden instellingen anders dan via een partijlidmaatschap.

Bureaukosten

Kosten voor het onderhouden van een secretariaat, zoals portokosten, printkosten, etc.

Overige personele kosten

Kosten als gevolg van secretariële of inhoudelijke ondersteuning, zoals bijv. salariskosten en werkgeverslasten, dotaties aan voorzieningen e.d. Dit betreft geen wethouders, raadsleden en commissieleden. Ook mogen de ondersteuners geen onderdeel uitmaken van politieke partijen of met politieke partijen verbonden instellingen anders dan via een partijlidmaatschap.

Administratiekosten

Kosten voor het voeren van een administratie, zoals kosten voor het gebruik van een bankrekening, transactiekosten.

Informatievoorziening aan burgers en instellingen

Bijdrage aan de kosten voor het hosten en onderhouden van een website voor de fractie, nieuwsbrieven etc. N.B.: in de praktijk zijn websites van bestuur en fractie gecombineerd. Als dat het geval is, kan geen sprake zijn van het volledig in rekening brengen van websitekosten ten laste van de financiële bijdrage, maar gaat het om een bijdrage in redelijkheid.

Organisatie bijeenkomsten

Kosten voor zaalhuur, publiciteit, catering, organisatie e.d. Voorwaarde: geen bijeenkomst van een partij, maar openbare toegang.

Scholing en opleiding

Opleidingen gericht op het functioneren van de fractie als geheel, waar teambuilding onderdeel is van de opleiding, eventueel inclusief steunfractie. Partijpolitiek georiënteerde scholing.

Representatie

Kosten voor lief en leed namens de fractie: bloemetjes, attenties tot een maximum van € 25 per persoon, niet zijnde raadsleden. Niet: kosten voor relatiebeheer (eindejaarsattenties aan meerdere relaties)

Niet: te maken representatiekosten die de raad ook als geheel kan maken. Deze kunnen uit het algemeen werkbudget worden betaald.

NIET-TOEGESTANE BESTEDINGEN

Kosten

Omschrijving

Toelichting

Vergoedingen voor werkzaamheden en onkostenvergoedingen

-Vergoeding voor werkzaamheden aan raadslid

-Onkostenvergoeding raadsleden

Vergoeding al geregeld in Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden.

Reis- en verblijfkosten

Reis- en verblijfkosten raadsleden

Vergoeding al geregeld in Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Scholing

Vergoeding voor scholing en vorming raadsleden

Vergoeding al geregeld in lokale verordening rechtspositie.

Digitale ondersteuning

Computer en computerapparatuur raadsleden

Raadsleden krijgen computer (tablet) in bruikleen, dit is geregeld in de lokale verordening rechtspositie.

Sociale zekerheid raadsleden

-Kosten voor kinderopvang

-Ziektekosten en compensatie-uitkeringen WW

-Collectieve verzekeringen voor pensioen, invaliditeit e.d.

Vergoeding al geregeld in Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Uitkering na aftreden

Uitkering na afloop van raadslidmaatschap

Op grond van hogere regelgeving verboden.

Onkosten raadsleden

-Kosten voor representatie (kleding, schoeisel e.d.)

-Vakliteratuur, kranten en tijdschriften die thuis worden ontvangen

Kosten dienen door raadsleden zelf te worden voldaan uit hun onkostenvergoeding.

Uitgaven aan politieke partijen

Bijdrage aan afdelingsbestuur, politieke partij of andere aan politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen

Bijdrage aan politieke partijen is niet toegestaan, tenzij er sprake is van het verrichten van werkzaamheden in het kader van fractieondersteuning waar een reële declaratie tegenover staat. (vooraf toetsen!)

Giften en leningen

-Giften

-Leningen

-Fooien

Financiële bijdrage is niet bedoeld voor leningen en verstrekkingen aan derden.

Vergaderkosten

-Kosten voor fractievergadering op externe locatie (zaalhuur, catering e.d.)

-Kosten voor fractievergadering met andere fractie/ Statenfractie op externe locatie

Fracties kunnen kosteloos vergaderen op het gemeentehuis. Indien het gemeentehuis niet de gewenste beschikbare faciliteiten kan bieden, komen vergaderkosten wel in aanmerking voor de bijdrage.

Uitgaven die te maken hebben met herverkiezing

-Bijdrage aan een campagnefonds/-kas

-Kosten voor advertenties, bijeenkomsten en promotiemateriaal in het kader van verkiezingen etc.

De gemeentelijke financiële bijdrage is niet bedoeld voor subsidiëring van politieke partijen en voor de (her)verkiezing van politieke groeperingen.

Strijdige uitgaven

-Uitgaven in strijd met een wettelijk voorschrift

-Uitgaven/kosten aan natuurlijke personen of bedrijven waar rechtstreeks of middellijk een verbintenis bestaat van een raadslid.

Spreekt voor zich.