Subsidieregeling sport Edam-Volendam

Geldend van 11-04-2020 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2020

Intitulé

Subsidieregeling sport Edam-Volendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

gelet op artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam alsmede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat artikel 4:23, eerste lid van de Awb vereist dat voor het verstrekken van subsidie een wettelijk voorschrift is vastgesteld dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt;

overwegende dat sportdeelname bijdraagt aan de gezondheid en de sociale samenhang binnen de gemeente Edam-Volendam kan bevorderen;

B E S L U I T:

vast te stellen de SUBSIDIEREGELING SPORT EDAM-VOLENDAM.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeente: de gemeente Edam-Volendam;

 • b.

  leden: leden van sportverenigingen beneden de leeftijd van 18 jaren, woonachtig in de gemeente, die als amateur de sport beoefenen;

 • c.

  sportevenementen: bijzondere wedstrijden, toernooien of stedenontmoetingen, die van belang zijn voor de verhoging van het niveau van de sportbeoefening in de gemeente, zoals:

  • 1.

   gemeentelijke, regionale, nationale en internationale kampioenschappen;

  • 2.

   jubileumtoernooien (25, 50, 75 jaar, enzovoorts), nationale en internationale toernooien;

  • 3.

   interlandwedstrijden en internationale wedstrijden;

 • d.

  sportvereniging: een in de gemeente gevestigde vereniging die:

  • 1.

   uitsluitend tot doel heeft het beoefenen van sport of lichamelijke oefening in clubverband en

  • 2.

   aangesloten is bij een landelijke, provinciale of regionale rechtspersoonlijkheid bezittende overkoepelende organisatie, welke koepelorganisatie op haar beurt is zijn aangesloten bij het NOC*NSF;

 • e.

  verordening: Algemene subsidieverordening Edam-Volendam.

Artikel 2 Doelstelling

Met deze subsidieregeling wordt beoogd jongeren tot 18 jaar te stimuleren actief aan sport te doen, aan het sporten te houden, of hen anderszins daarbij te betrekken.

Artikel 3 Voorwaarden voor subsidiëring

Om voor subsidie in aanmerking te komen:

 • a.

  bestaat de vereniging op 1 januari van het jaar waarover subsidie wordt gevraagd tenminste één jaar;

 • b.

  heeft de vereniging tenminste tien jeugdleden;

 • c.

  bedraagt de door de leden te betalen jaarcontributie tenminste € 65,00 waarbij dit bedrag jaarlijks per 1 januari wordt geïndexeerd met de gemiddelde consumentenprijsindex (CPI) voor alle huishoudens.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidiëring komen in aanmerking:

 • a.

  verenigingsactiviteiten, die ertoe bijdragen dat kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar actief (gaan) sporten dan wel daarbij actief betrokken zijn;

 • b.

  het organiseren en houden van sportevenementen.

Artikel 5 Subsidievorm

Subsidies volgens deze regeling worden als incidentele subsidie verstrekt.

Artikel 6 Subsidieaanvraag, -verlening en -vaststelling

 • 1. De aanvraag voor subsidie geschiedt met behulp van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2. Een aanvraag ter subsidiering tot max. € 1.000,- voor verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 4 eerste lid gaat vergezeld van:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd en

  • b.

   een begroting van de activiteiten.

 • 3. Een aanvraag ter subsidiering van meer dan € 1.000,- tot max. € 4.000,- ten behoeve van verenigingsactiviteiten als bedoeld in artikel 4 eerste lid gaat vergezeld van:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

  • b.

   een begroting van de activiteiten en

  • c.

   een beschrijving van de resultaten die met de voorgestelde activiteiten.

 • 4. Een aanvraag ter subsidiering van een sportevenement als bedoeld in artikel 4 tweede lid gaat vergezeld van:

  • a.

   een concrete beschrijving van het voorgestelde sportevenement waarvoor de subsidie wordt gevraagd;

  • b.

   een begroting van het sportevenement waaruit onder ander blijkt dat naast de organisator een ander partij, niet zijnde de gemeente, bijdraagt aan de financiering van het sportevenement en

  • c.

   een concrete beschrijving van het belang van het sportevenement voor de gemeente.

 • 5. Voor de vaststelling van subsidies geldt:

  • a.

   subsidies tot en met een bedrag van € 5.000,- worden direct vastgesteld;

  • b.

   artikelen 17 en 18 van de verordening zijn onverkort van toepassing.

Artikel 7 Subsidieplafond

 • 1. Voor subsidies op basis van deze subsidieregeling worden subsidieplafonds vastgesteld:

  • a.

   ten behoeve van verenigingsactiviteiten, en

  • b.

   ten behoeve van evenementen.

 • 2. Verdeling van subsidies geschiedt op volgorde van binnenkomst.

Artikel 8 Subsidiëring van verenigingsactiviteiten

De hoogte van de subsidie voor de uitvoering van activiteiten als bedoeld in artikel 4, sub a bedraagt 100% van de uitvoeringskosten, met een maximum van € 4.000,- per activiteit.

Artikel 9 Subsidiëring sportevenementen

 • 1. Het college kan subsidie verlenen voor het organiseren en houden van sportevenementen binnen de gemeente die naar aard en omvang voor het sportleven in de gemeente van belang worden geacht. Daarbij geldt dat:

  • a.

   uit de subsidieaanvraag blijkt dat naast de organisator tenminste een andere partij, niet zijnde de gemeente, bijdraagt aan de financiering van het evenement;

  • b.

   de subsidie een bijdrage is in het financieel tekort, welk tekort wordt vastgesteld door de netto-opbrengsten die voortvloeien uit de organisatie en uitvoering van, of deelname aan een evenement in mindering te brengen op de subsidiabele organisatie-, uitvoerings- of deelnamekosten.

 • 2. Als subsidiabele kosten worden aangemerkt de kosten die rechtstreeks samenhangen met de organisatie van het evenement, uitgezonderd de kosten voor personeel, materiaal, kleding, catering en recepties.

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 8 van de verordening kan het college de subsidie weigeren, indien naar het oordeel van het college de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd niet bijdraagt aan een zo gedifferentieerd mogelijk aanbod aan gesubsidieerde sportactiviteiten.

Artikel 11 Verplichtingen

 • 1. Besturen van de krachtens deze regeling gesubsidieerde verenigingen dan wel de organisatoren van sportevenementen geven het college of de door het college aangewezen ambtenaren desgevraagd alle inlichtingen en inzage in boeken en bescheiden.

 • 2. De vereniging die op grond van deze regeling subsidie verstrekt krijgt, is verplicht haar medewerking te verlenen aan tenminste twee sportstimuleringsprojecten en aan tenminste één andersoortig sportproject, uit voeren binnen de gemeente.

Artikel 12 Overgangsregeling

 • 1. Dit artikel is van toepassing op organisaties die voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling een ledensubsidie ontvingen op grond van de Sportsubsidieregeling Gemeente Edam-Volendam.

 • 2. Voor organisaties als bedoeld in het eerste lid bedraagt de aangevraagde subsidie:

  • a.

   voor 2017 ten hoogste de vastgestelde subsidie over 2016;

  • b.

   voor 2018 80% van de vastgestelde subsidie over 2016;

  • c.

   voor 2019 60% van de vastgestelde subsidie voor 2016;

  • d.

   voor 2020 40% van de vastgestelde subsidie over 2016;

  • e.

   voor 2021 20% van de vastgestelde subsidie over 2016;

  • f.

   voor 2022 en volgende jaren 0% van de vastgestelde subsidie over 2016.

 • 3. De subsidie als bedoeld in het vorige lid:

  • a.

   wordt niet verstrekt indien het subsidiebedrag lager is dan € 200,-;

  • b.

   kan met ingang van 2018 aangevuld worden met subsidie voor specifieke activiteiten als bedoeld in artikel 4.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. Op aanvragen tot het subsidiejaar 2017 zijn de bepalingen van de Sportsubsidieregeling Gemeente Edam-Volendam van toepassing.

 • 3. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling sport Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 juli 2016,
het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
drs. M.A.J.R. Hermans, secretaris.
W.J.F.M. van Beek, burgemeester.