Subsidieregeling economie en toerisme Edam-Volendam

Geldend van 29-07-2016 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling economie en toerisme Edam-Volendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam,

gelet op artikel 3, eerste lid van de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam alsmede gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

overwegende dat artikel 4:23, eerste lid van de Awb vereist dat voor het verstrekken van subsidie een wettelijk voorschrift is vastgesteld dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt;

overwegende dat het gewenst is die activiteiten te bevorderen die bijdragen aan versterking van de gemeente Edam-Volendam op het gebied van recreatie en toerisme dan wel de economie van de recreatieve sector;

B E S L U I T:

vast te stellen de SUBSIDIEREGELING ECONOMIE EN TOERISME.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  begroting: de per activiteit onderbouwde noodzakelijke middelen en inkomsten;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • c.

  gemeente: de gemeente Edam-Volendam;

 • d.

  toeristische visie: Toeristische visie Edam-Volendam. Op weg naar meer kwaliteit, vastgesteld op 29 oktober 2015, met daarbij het Ideeënprogramma toerisme;

 • e.

  verordening: de Algemene subsidieverordening Edam-Volendam.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Een subsidie per kalenderjaar kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de toeristische visie en

 • a.

  voorzien in publieksinformatie ten aanzien van mogelijkheden voor recreatie en toerisme in de gemeente, of

 • b.

  voorzien in de promotie, reclame en public relations van de gemeente en Nationaal Landschap Laag Holland, of

 • c.

  het aanbod aan dagrecreatieve voorzieningen binnen de gemeente versterken, of

 • d.

  de herkenbaarheid benadrukken van de kernen van gemeente als oorspronkelijke Zuiderzeeplaatsen, dan wel als plaatsen aan de Gouwkust.

Artikel 3 Beoogde doelgroep(en)

Een aanvrager komt voor subsidie in aanmerking indien hij:

 • a.

  een rechtspersoon is;

 • b.

  blijkens zijn statuten of feitelijke werkzaamheden als doelstelling heeft de bevordering van toerisme en recreatie in de gemeente in brede zin.

Artikel 4 Bij aanvraag in te dienen gegevens

Artikel 6, eerste lid van de verordening is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

 • 1. Subsidie wordt verstrekt op basis van een bedrag per instelling of per project per kalenderjaar.

 • 2. De hoogte van het subsidiebedrag wordt gebaseerd op een bij de subsidieaanvraag ingediende begroting.

Artikel 6 Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1. Het college stelt subsidieplafonds vast voor subsidies die op grond van deze regeling worden verstrekt.

 • 2. Indien het totaal van de toe te kennen subsidiebedragen het subsidieplafond overschrijdt, wordt het beschikbare budget als volgt verdeeld:

  • a.

   aanvragers die in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor zij een subsidie hebben aangevraagd een subsidie ontvingen en daar hun bestedingen langdurig op hebben afgestemd, hebben voorrang boven nieuwe aanvragers;

  • b.

   voor zover er nog een bedrag resteert na verlening van de subsidie aan de subsidievragers/ontvangers die in het voorgaande ook reeds subsidie ontvingen en dit bedrag onvoldoende is om aan alle overgebleven aanvragen tegemoet te komen, wordt het resterende bedrag naar evenredigheid verdeeld onder de nieuwe aanvragers.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling economie en toerisme Edam-Volendam.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 26 juli 2016,
het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
drs. M.A.J.R. Hermans, secretaris.
W.J.F.M. van Beek, burgemeester.