Interim-standplaatsenbeleid Schipluiden

Geldend van 07-12-2016 t/m 13-10-2022

Intitulé

Interim-standplaatsenbeleid Schipluiden

Interim-standplaatsenbeleid Schipluiden

Inleiding

Op 11 november 2008, gecorrigeerd bij besluit van 14 juli 2009, heeft het college van burgemeester en wethouders de “Nota standplaatsenbeleid Midden-Delfland 2008” vastgesteld.

Motie gemeenteraad

Op 11 november 2014 heeft de gemeenteraad een motie ingediend om “met de ondernemers van de vrijdagse weekmarkt in overleg te gaan om de door hen gewenste verplaatsing uit te voeren”. Kort weergegeven houdt dat in dat naast de dinsdagen ook op vrijdagen een standplaats ingenomen mag worden op de locatie H.K. Pootplein. Deze motie is ingetrokken, nadat het college de toezegging deed een gesprek met de standplaatshouders aan te gaan. Het college heeft daarbij aangegeven ook de mening te peilen van de ondernemers die daaromheen zitten, de winkeliers die daar ook hun nering hebben, met bruidsparen die in het oude gemeentehuis zijn getrouwd en met omwonenden. Ook het raadplegen van klanten via het burgerpanel werd daarbij namens het college als optie genoemd.

Bij brieven van 17 en 22 september 2015 heeft het college de gemeenteraad informatie verstrekt over het verloop van gesprekken en over de resultaten van een gehouden enquête onder winkeliers en ondernemers. De resultaten van een vragenlijst richting omwonenden en een raadpleging van inwoners zijn ook gerapporteerd. Bruidsparen die zijn gehuwd in het Oude Gemeentehuis zijn telefonisch benaderd. De brieven aan de gemeenteraad zijn bij deze nota gevoegd als de bijlagen 1 en 2. Het college heeft daarbij aangegeven het standplaatsbeleid te willen aanpassen, in die richting dat – kort weergegeven - de standplaatslocatie Burgemeester Musquetiersingel wordt opgeheven, met uitzondering van de standplaats voor de frietkraam. Op de locatie H.K. Pootplein wordt op dinsdag en vrijdag voor maximaal drie standplaatsen gelijktijdig vergunning verleend, maar niet voor een frietkraam.

Bij brief van 4 december 2015 heeft een ondernemer zijn zienswijze gegeven over het plaatsen van standplaatsen op het H.K. Pootplein. Deze brief is bij deze nota gevoegd als bijlage 3.

Nadere uitwerking van het standpunt van burgemeester en wethouders, verwoord in de brief van 17 september 2015

Nu geldend standplaatsenbeleid voor de gehele gemeente – interim-beleid voor Schipluiden

Het nu geldende standplaatsenbeleid is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 november 2008, gecorrigeerd bij besluit van 14 juli 2009. Het college heeft het voornemen dit beleid te herijken. Voor het dorp Maasland is dat nodig omdat een nieuwe standplaatslocatie beoogd is op de bouwlocatie Spreeuwennest. Voor Den Hoorn rijst de vraag of de standplaatslocatie Koning Julianaplein nog adequaat is in relatie met de centrumplanontwikkelingen in dat dorp. Deze algehele herijking van het beleid neemt nog geruime tijd in beslag. Wij willen de realisatie van de wens van de standplaatshouders in Schipluiden niet laten wachten op de uitkomst van deze herijking van het algemene standplaatsenbeleid. Vandaar dat wij deze wens willen realiseren door voor Schipluiden interim-beleid vast te stellen.

Structuurvisie Centrum Schipluiden – interim-beleid overgaand in definitief beleid

Het H.K. Pootplein maakt deel uit van een gebied waarvoor een structuurvisie wordt ontwikkeld. Deze visie is nog niet afgerond. Op zichzelf is dat geen belemmering om naast de dinsdagen ook op vrijdagen standplaatsen op het H.K. Pootplein toe te staan. Wij willen via het wijzigen van het standplaatsenbeleid niet vooruitlopen op de uitkomst van de structuurvisie. Daarom zien wij het aanpassen van het standplaatsenbeleid voor de lokatie Schipluiden als interim-beleid. Als in de structuurvisie wordt vastgesteld, dat op het H.K. Pootplein op de dinsdagen en de vrijdagen maximaal drie standplaatsen mogelijk zijn, dan is dit interim-beleid na deze vaststelling van de structuurvisie zonder nadere besluitvorming definitief beleid. In het traject van de ontwikkeling van de structuurvisie zal nog worden meegenomen de vraag of er in (het centrum van) Schipluiden plaats is voor een standplaats met een frietkraam gedurende meer dan 2 dagen.

Economische aspecten

De economische onderbouwing voor het hebben van standplaatsen op het H.K. Pootplein is dat het clusteren van voorzieningen zorgt voor levendigheid en variatie in het aanbod. Het centrum van Schipluiden wordt versterkt en ontwikkelt zich meer en meer als een plek waar inwoners terecht kunnen voor hun dagelijkse levensbehoeften. Nevenaankopen en een mogelijk extra bezoek aan de horeca leveren naar verwachting meer economische dynamiek in Schipluiden.

Een ondernemer die zienswijze heeft ingediend vreest dat standplaatsen op het H.K. Poot leidt tot uitholling van de voorzieningen in Schipluiden op langere termijn. Ons is ook bekend, dat de ondernemer die de supermarkt in Schipluiden exploiteert, zijn belangen geschaad ziet. De vrees voor uitholling wordt niet door andere ondernemers geuit. Wij zien die uitholling niet. Evenmin zien wij niet in, dat de belangen van de ondernemer van de supermarkt zodanig worden geschaad, dat standplaatsvestiging gedurende twee dagen op het H.K. Pootplein niet toelaatbaar is.

Uiterlijk aanzien

Het H.K. Pootplein is een fraai plein, waaraan ook het zogenaamde oude gemeentehuis is gelegen. Dat pand is in gebruik als kantoor en wordt incidenteel ook gebruikt als trouwlocatie. Een enkele keer wordt het pand ter beschikking gesteld aan organisaties in Schipluiden voor maatschappelijke en/of culturele doeleinden.

Enkelen zijn de mening toegedaan dat standplaatsen op het plein een storende factor voor het uiterlijk aanzien kunnen zijn. Ook voor bruidsparen is het plein minder “fotogeniek” als er standplaatsen ingenomen zijn.

Op dit moment worden er alleen op dinsdagen standplaatsen ingenomen. De uitbreiding van het aantal standplaatsdagen is slechts van één naar twee. Het overgrote deel van het aantal dagen in een week is het plein dus vrij van vaste standplaatshouders. De storende factor blijft dus beperkt en bruidsparen kunnen hiermee rekening houden.

Afmetingen en voorzieningen

Een mogelijke herinrichtingschets van het H.K. Pootplein (bijlage 4) geeft aan dat er maximaal drie standplaatsen gerealiseerd kunnen worden met maximale afmetingen van 3 x 8 meter. Indien een standplaats wordt vergund met grotere afmetingen heeft dat consequenties voor de overige standplaatsen dan wel voor het aantal standplaatsen. Vandaar dat wordt vastgehouden dat een standplaats in beginsel niet groter mag zijn dan 3 x 8 meter. Begeleidende voertuigen of opslagwagens moeten elders worden geparkeerd. Het college kan van de maatvoering afwijken als dat ter plaatse inpasbaar is, het aantal standplaatsen dat tegelijk ingenomen kan worden niet minder wordt dan 3, het uiterlijk aanzien niet in ernstige mate wordt geschaad en er geen gevaar bestaat voor de openbare orde en veiligheid. De twee standplaatshouders (viskraam en groentekraam) die nu een vergunning hebben voor een standplaats voor de vrijdag op de Burgemeester Musquetiersingel, mogen een standplaats innemen op het H.K. Pootplein.

Sommige standplaatshouders hebben behoefte aan een elektriciteitsvoorziening. Mede gelet uit oogpunt van continuïteit en uit oogpunt van veiligheid is het gewenst de elektriciteitsvoorziening strakker te organiseren. Nu zien we rondom standplaatsen gemeentebreed verschillende regiems. Wij willen dat terugbrengen naar een eenduidig helder regiem, te beginnen in Schipluiden. Hierbij benaderen wij eerst de daarvoor geijkte marktpartijen (nutsbedrijf of specifieke stroomleverancier). Mocht dat onverhoopt uiteindelijk niet tot het goede resultaat leiden, pas dan zal de gemeente deze voorziening tot stand brengen.

Verkeer

Overeenkomstig het geldende veiligheidsbeleid en het actieprogramma veiligheid, zoals dat door de gemeenteraad respectievelijk het college in 2015 is vastgesteld, zal de herinrichting van het H.K. Pootplein zodanig geschieden dat foutparkeren of wildparkeren op het H.K. Pootplein en de Keenenburgweg tegen wordt gegaan en de noodzaak tot handhaving zoveel mogelijk wordt gereduceerd. Tot het moment van herinrichting zullen na waarneming van parkeerexcessen vergelijkbare tijdelijke maatregelen worden genomen.

Planologische aspecten

De planologische inpasbaarheid van standplaatsen wordt in de definitieve vorm meegenomen bij de uitwerking van een vastgestelde Structuurvisie Centrum Schipluiden. Tot die tijd wordt het één en ander geregeld via een omgevingsvergunning om tijdelijk te mogen afwijken van het bestemmingsplan. De procesgang omtrent de omgevingsvergunning loopt parallel aan die met betrekking tot deze nota.

Zienswijze

Alvorens dit beleid definitief is vastgesteld, heeft het ontwerp daarvan voor een ieder ter inzage gelegen met toepassing van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (uniforme openbare voorbereidingsprocedure). Er is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze en de reactie van het college daarop zijn bij deze nota gevoegd als bijlagen 5 en 6.

Interim-beleid Schipluiden

Alles afwegende leidt dat tot het volgende interim-beleid voor standplaatsen in Schipluiden. Technisch vindt de wijziging plaats door aanpassing van het bestaande beleid en wel als volgt, met inachtneming van het gestelde in deze nota Interim-Standplaatsenbeleid Schipluiden.

Het bestaande standplaatsenbeleid, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 11 november 2008, gecorrigeerd bij besluit van 14 juli 2009, wordt voor wat betreft de locatie Schipluiden gewijzigd, in die zin, dat daar waar op bladzijde 13 is vermeld:

Schipluiden :

 • ·

  Op de locatie Burgemeester Musquetiersingel wordt het aantal dagen dat een standplaats mag worden ingenomen teruggebracht van zes naar drie dagen. Er wordt aan maximaal vier standplaatsen per dag vergunning verleend. Voor op de dinsdag wordt geen vergunning verleend. Daarbij wordt voor de zondag voor maximaal één standplaats vergunning verleend voor de verkoop van bereid voedsel zoals ijs of snacks (extra dag).

 • ·

  Op de locatie H.K. Pootplein wordt er voor de dinsdag aan maximaal vier standplaatsen gelijktijdig vergunning verleend. Op andere dagen wordt geen vergunning verleend.

gelezen moet worden:

Schipluiden:

 • ·

  Op de locatie Burgemeester Musquetiersingel wordt voor maximaal één standplaats een vergunning verleend voor de verkoop van bereid voedsel zoals ijs of snacks en daarbij behorende alcoholvrije drank. De standplaats mag worden ingenomen alle dagen van de week, met uitzondering van de maan- en dinsdagen. Deze vergunning is al verleend. Op het moment dat de huidige standplaatshouder ophoudt zijn standplaats te exploiteren wordt geen nieuwe standplaatsvergunning meer verstrekt. De locatie Burgemeester Musquetiersingel is dan opgeheven.

 • ·

  Op de locatie H.K. Pootplein wordt er voor de dinsdag en de vrijdag aan maximaal drie standplaatsen gelijktijdig vergunning verleend. Op andere dagen wordt geen vergunning verleend. In het bijzonder voor Schipluiden geldt, gelet op de specifieke situatie het H.K. Pootplein, dat een standplaats in beginsel niet groter mag zijn dan 3 x 8 meter. Begeleidende voertuigen of opslagwagens moeten elders worden geparkeerd. Het college kan van de maatvoering afwijken als dat ter plaatse inpasbaar is, het aantal standplaatsen dat tegelijk ingenomen kan worden niet minder wordt dan 3, het uiterlijk aanzien niet in ernstige mate wordt geschaad en er geen gevaar bestaat voor de openbare orde en veiligheid.

Ingangsdatum

Het beleid gaat in met ingang van de achtste dag na publicatie.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Midden-Delfland op 5 juli 2016.

Gepubliceerd op 14 juli 2016.