Regeling vervallen per 25-09-2018

Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs

Geldend van 26-05-2015 t/m 24-09-2018

Intitulé

Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

gelezen het raadsbesluit Taxiverordening Utrecht 2015 d.d. 30 april 2015 kenmerk 15.502614

gelet op artikel 6 van de Taxiverordening Utrecht 2015

besluit vast te stellen:

Uitvoeringsbesluit inzake de kwaliteit van het gedrag van taxichauffeurs.

GEMEENTE UTRECHT: Uitvoeringsbesluit Kwaliteitsregels taxichauffeurs

Kwaliteitsregels chauffeur

De kwaliteitsregels komen voort uit de keurmerknorm waarvan de regionale brancheorganisatie Taxiplatform Regio Utrecht (TRU) eigenaar is.

De werkgroep Kwaliteit en infra, bestaande uit taxiondernemers in de regio Utrecht heeft in 2008 de basis geleverd voor de ontwikkeling van de norm. Deelnemende chauffeurs hebben in beginne zelf de criteria aangedragen en beschreven, onder regie van de gemeente Utrecht. Onder verantwoordelijkheid van de TRU zijn de criteria verder ontwikkeld.

Deze keurmerkvoorschriften zijn door de gemeente in samenwerking met de TRU en keurmerkorganisatie verder uitgewerkt in onderstaande kwaliteitsregels zodat ze beter handhaafbaar zijn.

De kwaliteitsregels worden alleen gewijzigd na raadpleging met de TRU. De TRU adviseert de gemeente preventief om de kwaliteitsregels te wijzigen indien de Utrechtse taxibranche dit noodzakelijk acht.

Indien een taxichauffeur voldoet aan de kwaliteitsregels kan hij een Utrechtse taxivergunning aanvragen. De taxichauffeur die over een Utrechtse taxivergunning beschikt, dient bij het verrichten van (straat)taxivervoer, de onderstaande kwaliteitsregels in acht te blijven nemen.

Nr

Voorschrift

Weging

1

Professionaliteitdienstverlening

De taxichauffeur voert zijn diensten op professionele wijze uit. Dit houdt in dat de chauffeur:

a) representatief is (kleding en uiterlijk);

b) klantvriendelijk is;

c) de passagier (indien dat nodig en gewenst) helpt met in- en uitstappen, en het in- en uitladen van diens bagage;

d) communiceert goed met zijn klanten, en spreekt goed en verstaanbaar Nederlands. De chauffeur kan buitenlandse klanten in de Engelse taal redelijk te woord staan;

e) wijst de klant zo nodig op de gordelplicht en het rookverbod.

2

Vervoer van de klant

De taxichauffeur:

a.werft niet actief consumenten op of bij de taxistandplaats, maar laat de klant zelf de taxi uitkiezen waarmee hij wil worden vervoerd;

b.weigert geen ritten (zoals bedoeld in artikel [7] eerste lid van de Taxiverordening), tenzij dit in redelijkheid niet van de chauffeur kan worden gevergd;

c.vervoert klanten naar de bestemming volgens de voor de reiziger meest gunstige weg (hetzij via de snelste weg, hetzij via de economisch voordelige route,) tenzij de reiziger nadrukkelijk opdracht geeft langs een andere weg te rijden.

3

Informatie over tarieven

De taxichauffeur:

In aanvulling op de regels over tarieven in de Wet personenvervoer gelden de volgende regels:

a.geeft de klant desgevraagd vooraf een prijsindicatie;

b.de consument wordt niet om fooi (of kofferbakgeld) gevraagd;

c.beschikt over voldoende wisselgeld.

4

Kennis van de lokale verkeerssituatiet.b.v. de klant

De taxichauffeur:

a.beschikt over een goede stratenkennis van de stad Utrecht;

b.kent de belangrijkste doorgaande routes in de stad en de wijken…;

c.heeft actuele kennis van verkeersomleidingen en verkeerscongesties;

d.kent de belangrijkste locaties en evenementen in de stad.

5

Staat van het taxivoertuigDe taxichauffeur:

a)a. dient ervoor zorg te dragen dat het taxivoertuig van binnen en van buiten schoon en reukloos is;

b)b. het voertuig representatief is.

6

Klachtenproceduret.b.v. de klant

De taxichauffeur dient de kwaliteitsregels na te leven en aan te tonen dat hij over een klachtenregeling beschikt, die beschrijft:

a.hoe de inhoud van de klachtenregeling aan de klant kenbaar wordt gemaakt;

b.hoe een klacht wordt geregistreerd;

c.hoe de klacht wordt behandeld;

d.binnen welke termijnen een klacht wordt afgehandeld (maximaal 4 weken);

e.dat er geen kosten aan de klachtenafhandeling zijn verbonden;

f.de wijze waarop aan de keurmerkorganisatie(s) direct over de klacht wordt geïnformeerd (maximaal binnen 3 werkdagen);

g.wijst een klant op de klachtenprocedure, en overhandigt de klant desgewenst de klantenkaart, als de klant niet tevreden is over de dienstverlening;

h.wijst de klant op de mogelijkheid om een klacht bij de keurmerkorganisatie in te dienen.

7

Gedrag op de standplaats

De chauffeur:

a.stremt niet onnodig het verkeer op en in de omgeving van de standplaats;

b.rijdt de taxistandplaats niet op als het maximum aantal toegestane taxi’s op de standplaats is bereikt;

c.zet zijn voertuig op de daarvoor aangewezen plekken en rijdt door op de standplaats zodra dit mogelijk is;

d.blijft op de standplaats in de directe omgeving van zijn voertuig en laat zijn voertuig niet onbeheerd achter of laat de motor niet onnodig stationair draaien;

e.gedraagt zich niet hinderlijk op de standplaats tegenover de klant en de omgeving;

f.onthoudt zich van vernielingen/vandalisme op en rond de standplaatsen, en mag de standplaats niet vervuilen;

g.zal de standplaats enkel gebruiken voor het aanbieden van taxiritten;

h.rijdt de standplaatsen op het Stationsplein-oost aan via de bufferwachtplaats, waarbij via technische hulpmiddelen de toegang tot de standplaats wordt verleend;

i.bij tijdelijke (nachtelijke) standplaatsen en/of bij evenementen worden de aanwijzingen van een medewerker van een keurmerkorganisatie of van de gemeente (BOA) opgevolgd en wordt rekening gehouden met fietsers en voetgangers bij het oprijden van de standplaats.

8

Gedrag tegenover collega-taxichauffeurs

De chauffeur:

a.gedraagt zich correct richting andere chauffeurs;

b.attendeert collega’s op een respectvolle manier op ongewenst gedrag, en

c.voorkomt dat er conflicten ontstaan.

9

Overige regels

De chauffeur:

a.volgt aanwijzingen op van een ambtenaar in functie, of een andere door het college aangewezen persoon die ten doel heeft de kwaliteit van taxivervoer te bevorderen;

b.volgt aanwijzingen op van een medewerker van een keurmerkorganisatie op, voor zover het een medewerker is van de keurmerkorganisatie van wie hij zijn keurmerkcertificaat heeft gekregen;

c.onthoudt van iedere vorm van fysiek geweld, of verbaal, of non verbale agressie tegen een klant, een ambtenaar in functie, of een door het college aangewezen, handhaver, verkeersregelaar of gemeentelijke toezichthouder, alsmede een medewerker van een keurmerkorganisatie;

d.geeft gehoor aan een schriftelijk, telefonisch of email verzoek voor een mondeling onderhoud met een medewerker van een keurmerkorganisatie;

e.is verplicht gevonden voorwerpen binnen 24 uur af te geven bij het informatiecentrum van de gemeente Utrecht in het stadskantoor en de keurmerkorganisatie te informeren.

Toelichting 1. Professionaliteit van dienstverlening.

1a.Representatieve kleding: bij voorkeur overhemd, colbert, pantalon (niet verplicht), geen poloshirt, trui, gympen, sandalen of ander open schoeisel, of spijkerbroek met gaten, vlekken of gebleekt. De kleding moet schoon (en reukloos) zijn.

Chauffeur (persoonlijke hygiëne): de chauffeur dient een verzorgd uiterlijk te hebben (schoon, geen geur).

1a.De chauffeur presenteert zich aan de klant, stelt zich respectvol op en verleent de benodigde service. Hij streeft naar een tevreden klant (klantgericht en klantvriendelijk). Hij dient rekening te houden met en op aardige en beleefde wijze tegemoet te komen aan redelijke behoeften en gevoelens van klanten. Daartoe onderzoekt hij (actief) wat zijn klant wenst, komt hij tegemoet aan diens (redelijke) verlangens ten aanzien de te volgen route, verwarming, muziek e.d. en verschaft hulp bij het in- en uitstappen en het zorgvuldig in- en uitladen van bagage. Het belang van de klant gaat voor zijn/haar eigen belang.

1d.

De chauffeur zoekt actief het contact met zijn klant, voert als de klant dat wenst een gesprek, en onderzoekt wat zijn klant wenst. De taxichauffeur gedraagt zich ook non-verbaal correct.

De taxichauffeur voert geen privé-telefoongesprekken tijdens een rit en houdt zakelijke telefoongesprekken kort en bondig.

1e.

De chauffeur leeft zelf zijn wettelijke gordelplicht na als hij geen passagiers vervoert en rookt niet in de auto (ook niet als hij geen passagiers vervoert).

2.Vervoer van de klant.

2b.

De vervoersplicht is omschreven in artikel 7 van de Taxiverordening. De chauffeur weigert geen korte ritten, maar mag lange ritten buiten de regio Utrecht weigeren of overdragen aan een andere taxichauffeur.

Personen mogen geweigerd worden indien ze:

 • -

  zich agressief opstellen tegen de chauffeur;

 • -

  in dronken toestand verkeren, braken of neiging tot braken hebben of onder invloed van

verdovende middelen zijn;

 • -

  vervuild zijn of stinken;

 • -

  naar het oordeel van de chauffeur een gevaar vormen voor een veilige rit, zowel voor

de passagiers als voor de chauffeur zelf.

Dieren:

Voorts mag een taxichauffeur weigeren dieren te vervoeren, tenzij het kleine dieren betreft die goed zijn opgesloten in een daarvoor bestemde vervoerkoffer voor dieren. Blindengeleidehonden en hulphonden moeten wel worden meegenomen, andere honden niet, tenzij ze goed zijn opgesloten in de bovenbedoelde , vervoerkoffer.

2c.

De klant moet erop kunnen vertrouwen dat de taxichauffeur hem via de kortste en/of snelste wijze naar zijn bestemming brengt.

2d.

Een vergunninghouder is verplicht een klant volgens de voor de klant meest gunstige weg te vervoeren naar de door hem of haar opgegeven bestemming in de gemeente Utrecht of de gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Vianen, Nieuwegein, IJsselstein, Woerden en Stichtse Vecht. Deze verplichting geldt niet als de klant zich niet correct gedraagt.

3.Informatie over prijzen .

De chauffeur leeft vanzelfsprekend de regels van de Wet personenvervoer na. Dit zijn regels die mede betrekking hebben op de kwaliteit van het taxivervoer. Handhaving van die regels is een verantwoordelijkheid van het rijk. Het is echter – uit een oogpunt van de kwaliteit van het taxivervoer– ook een gemeentelijk belang dat die regels worden nageleefd. Als de gemeente of een keurmerkorganisatie constateert dat die regels worden overtreden kan dit uiteindelijk tot gevolg hebben dat de taxivergunning wordt ingetrokken (zie hiervoor het handhavingsbeleid van het college).

De regels inzake tarieven zien onder meer op:

-de plaatsing van de taxameter of boordcomputer. De taxameter dient zodanig te zijn

geplaatst, dat de ritprijs goed zichtbaar is voor de klant;

-het gebruik van de taxameter: de taxameter moet steeds aan het begin van de rit

worden ingeschakeld.

De klant mag met de taxichauffeur op basis van een indicatie over de eindprijs vooraf onderhandelen over een lagere prijs dan door de taxameter wordt aangegeven.

De chauffeur vraagt geen vergoeding voor het in- en uitladen van bagage.

4.Kennis van de lokale situatie.

4d.

De chauffeur kent in Utrecht de belangrijkste straten en wijken. Kent de belangrijkste doorgaande routes in het centrum en de wijken van Utrecht. Heeft actuele kennis van wegomleggingen. Ook heeft hij actuele kennis van veel voorkomende verkeerscongesties in Utrecht (mede gelet op het tijdstip van het vervoer).

De chauffeur dient de belangrijkste locaties en objecten in Utrecht te kennen, zoals:

-bekende gebouwen, ziekenhuizen, politiebureaus, hotels, congrescentra,

uitgaansgelegenheden, musea, e.d.), en

-de belangrijkste evenementen welke in Utrecht worden georganiseerd (zoals de

piekenkermis e.d.).

De chauffeur beschikt over goede talen- en stratenkennis, een goede kennis van de naam en locatie van de grotere hotels en van de bijzondere gelegenheden in

5.Staat van het taxi voertuig

De chauffeur dient ervoor te zorgen dat het voertuig van binnen en buiten schoon en reukloos is. Zo moet de zitting van de bank en stoelen niet gescheurd zijn, en vrij zijn van grote vlekken en dergelijke. Ook ernstige schade aan lak waardoor het voertuig onverzorgd oogt en geen bijdrage levert aan een goede kwaliteit van het voertuig. De taxichauffeur mag in deze gevallen geen gebruik maken van het voertuig. Het voertuig moet representatief zijn en is niet voorzien van aanstootgevende reclame. Reclame van het taxibedrijf is toegestaan.

6.K lachtenprocedure t.b.v. de klant.

6.

Als een passagier niet tevreden is over de dienstverlening, geeft een chauffeur tekst en uitleg aan de passagier en probeert hij een oplossing te bieden.

De chauffeur draagt actief zorg voor het voorkomen van een conflictsituatie.

6h.

Wanneer de passagier niet tevreden is met de geboden oplossing, wijst de chauffeur de klant op de klachtenprocedure en overhandigt vervolgens indien de passagier dat wenst de klantenkaart. Een chauffeur dient altijd klantenkaarten bij zich te hebben.

6g.

Een klant kan op twee manieren een klacht indienen: 1) direct bij de chauffeur of 2) bij de chauffeur via de keurmerkorganisatie. De klant kan ervoor kiezen om de klacht via de keurmerkorganisatie in te dienen zodat hij niet direct de confrontatie met de chauffeur hoeft aan te gaan. Daarnaast biedt dit de klant meer zekerheid dat de klacht daadwerkelijk adequaat wordt afgehandeld. De keurmerkorganisatie meldt de klacht namens de klant bij de chauffeur en handelt de klachtenprocedure voor de klant af. De chauffeur biedt dan tekst en uitleg aan de keurmerkorganisatie en probeert een oplossing te bieden.

8 . Gedrag tegenover collega-chauffeurs .

8d.

De chauffeur heeft in de nabijheid van de klant een voorbeeldfunctie voor andere chauffeurs. Een chauffeur gedraagt zich correct ten opzichte van andere chauffeurs, draagt bij aan een goede sfeer, attendeert collega's op een nette en respectvolle manier bij ongewenst gedrag, helpt collega’s indien nodig en voorkomt dat er conflicten ontstaan of dat situaties uit de hand lopen.

Agressie op de standplaats of tijdens het taxivervoer, naar passagiers en collega-chauffeurs, heeft een zeer grote uitstraling op de kwaliteit(beleving) van het taxivervoer. Het is daarom belangrijk dat dit niet voorkomt. Het gaat niet alleen om fysiek geweld, maar ook om verbale en non verbale agressie en bedreigingen.

De chauffeur gaat respectvol om met andere weggebruikers (busbaan, voetgangersgebied) en met hinderlijk aanwezige voorwerpen direct rond de standplaats.

9 . Overige regels.

9a.

De regels uit Wet personenvervoer zien mede op de kwaliteit van het taxivervoer. Men kan dan denken aan regels m.b.t. de taxameter, enz. Het spreekt vanzelf dat een taxichauffeur die kwalitatief goed vervoer wil leveren deze regels moet naleven. Als hij dat niet doet kan dat een reden zijn de taxivergunning in te trekken. Om die reden is dit punt afzonderlijk in de kwaliteitsregels genoemd. De op te leggen sancties zijn nader uitgewerkt in het handhavingsbeleid van het college.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Utrecht op 26 mei 2015.

De burgemeester, De secretaris,