Legesverordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Intitulé

Legesverordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 (Prov. Blad 2016, 2305 en gerectificeerd in Prov. Blad 2016, 3374)

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016,

Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 29 februari 2016

Gelet op artikel 26 van de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta en artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T:

De navolgende Legesverordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 vast te stellen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta;

 • g.

  Dagelijks bestuur:het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta;

 • h.

  Recreatieschap: de Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta;

 • i.

  Tarieventabel:De tarieventabel behorende bij deze verordening;

 • j.

  Werkingsgebied: het werkgebied als bedoeld in artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het bestuur van het Recreatieschap verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten die ter voldoening aan wettelijke/administratieve voorschriften kosteloos moeten worden verstrekt;

 • b.

  het gebruik van openbare plaatsen en openbaar water door politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 door de bevoegde minister aangewezen hulpverleningsdiensten;

 • c.

  het gebruik van openbare plaatsen en openbaar water in verband met beheer of onderhoud.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

2. Degene die ingevolge deze verordening aanspraak kan maken op een gehele of gedeeltelijke vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf van leges, kan binnen zes weken nadat de omstandigheid welke die aanspraak deed ontstaan, zich heeft voorgedaan een aanvraag tot het verkrijgen van vrijstelling, vermindering, ontheffing of teruggaaf indienen.

3. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 11 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

1. De Legesverordening voor het Natuur- en Recreatieschap Haringvliet en de Legesverordening voor het Natuur- en Recreatieschap Grevelingen komen te vervallen op het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

3. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening Natuur- en recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 april 2016

De secretaris, de Voorzitter,
J.J. de Geus F.J. Tollenaar

TARIEVENTABEL behorende bij de "Legesverordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016"

A. Gebruik van openbare plaatsen (Hoofdstuk 2 Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016)

Artikelnummer:

In behandeling nemen van een aanvraag voor:

Bedrag (€):

2:2, zesde lid

Ontheffing voor het rijden met een voertuig en paard voor publiek toegankelijke natuurgebieden of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen.

·voor één dag:

·voor één maand:

·voor één jaar:

16,25

32,55

66,10

2:5, tweede lid

Ontheffing voor het laten verblijven of te laten lopen van trekdieren of vee op een openbare plaats of in openbaar water (per gebeurtenis)

66,10

2:6, tweede lid

Ontheffing voor beoefenen van modelsport:

·voor een dag;

·voor één jaar

10,30

140,--

2:7, derde lid

Ontheffing kampeermiddelen buiten kampeerterreinen

·voor één dag:

·voor één maand:

·voor één jaar:

16,25

32,55

66,10

B. Parkeerexcessen (Hoofdstuk 3 Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 )

Artikelnummer:

In behandeling nemen van een aanvraag voor:

Bedrag (€):

3:1, tweede lid

Ontheffing te koop aanbieden voertuigen

·voor één jaar

76,65

3:4, derde lid

Ontheffing aanhangwagens c.a.

·voor één jaar

76,65

3:5, tweede lid

Ontheffing parkeren reclamevoertuigen

·voor één jaar

76,65

3:6, vierde lid

Ontheffing parkeren grote voertuigen

·voor één jaar

76,65

C. Gebruik openbaar water (Hoofdstuk 4 Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 )

Artikelnummer:

In behandeling nemen van een aanvraag voor:

Bedrag (€):

4:3, derde lid

Ten aanzien van de bij de gemeenschappelijke regeling behorende gewaarmerkte kaart B (Grevelingen):

Ontheffing voor het laten liggen van een vaartuig op

openbare wateren aan één van de openbare

aanlegplaatsen of de speciaal daarvoor aangelegde

watersporteilanden (in beheer en onderhoud van het

natuur- en recreatieschap), in de periode van 1 april tot en

met 31 oktober (locaties zijn aangegeven op de bij deze

tabel gevoegde kaart):

zevendagenkaart:

zevendagenkaart met toeslag (afgerekend bij de

controleur):

seizoenskaart voor vaste ligplaatshouders:

seizoenskaart voor passanten:

collectieve kaart vaste ligplaats:

Ten aanzien van de bij de gemeenschappelijke regeling behorende gewaarmerkte kaart A (Haringvliet):

Ontheffing voor het laten liggen van een vaartuig op

openbare wateren tussen zonsondergang en zonsopgang:

voor één week, of een gedeelte daarvan:

voor één maand, of een gedeelte daarvan:

voor één jaar, of een gedeelte daarvan:

12,50 19,00

7,50

49,00

15,25

16,25

32,55

66,10

4:4, vijfde lid

Ontheffing driedagenregeling ligplaats vaartuigen

·voor één week:

·voor één maand:

·voor één jaar:

16,25

32,55

66,10

4:7, tweede lid

Ontheffing verbod bedrijfsmatige recreatievaartuigen

·voor één week:

·voor één maand:

·voor één jaar:

16,25

32,55

66,10

4:10, tweede lid

Ontheffing Skivliegen

·voor één week:

·voor één maand:

·voor één jaar:

16,25

32,55

66,10

4:12, derde lid

Ontheffing Kitesurfplanken

·voor één week:

·voor één maand:

·voor één jaar:

16,25

32,55

66,10

4:13, derde lid

Ontheffing waterscooters

·voor één week:

·voor één maand:

·voor één jaar:

16,25

32,55

66,10

4:14, tweede lid

Ontheffing duiksport

·voor één week:

·voor één maand:

·voor één jaar:

16,25

32,55

66,10

D. Milieu (Hoofdstuk 5 Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 )

Artikelnummer:

In behandeling nemen van een aanvraag voor:

Bedrag (€):

5:2, tweede lid

Ontheffing geluidsinstrumenten en geluidstoestellen (per gebeurtenis)

32,55

5:3, derde lid

Ontheffing gebruik van vuur (per gebeurtenis)

32,55

E. Andere zaken van openbaar belang (Hoofdstuk 6 Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta 2016 )

Artikelnummer:

In behandeling nemen van een aanvraag voor:

Bedrag (€):

6:2, eerste lid

Vergunning venten

·voor één dag:

·voor één jaar:

32,55

166,--

6:5, eerste lid

Vergunning standplaats

·voor één dag:

·voor één jaar:

32,55

166,--

F. Algemeen

Het tarief voor het op verzoek in behandeling nemen van een wijziging een ontheffing of vergunning op grond van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta, bedraagt 50 % van het reguliere tarief voor het in behandeling nemen van de ontheffing of vergunning waarvoor wijziging is verzocht.

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf en vermindering van leges ter zake van een in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel omschreven dienst kan uitsluitend plaats vinden in geval van situaties als bedoeld in artikel 1:6 aanhef en onder b. van de Algemene verordening Natuur- en Recreatieschap Zuidwestelijke Delta.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een niet in deze tarieventabel specifiek benoemde ontheffing of vergunning bedraagt € 32,55.

Ontheffing c.q. toestemming (voor < één jaar) voor het in openbare waterenmaken of het hebben van:

Bedrag (€):

- een aanleggelegenheid, steiger, vlonder, plankier

vlot per werk/per m2 (met een minimum van)

16,25 (63,05)

- een verhard terras per m2 (met een minimum van)

16,25 (63,05)

- een paal, per stuk (met een minimum van)

16,25 (63,05)

- een beschoeiing of oeververdediging, niet bestaande uit levend organisch materiaal, per strekkende meter (met een minimum van)

15,75 (63,05)

- een golfbreker, per strekkende meter (met een

minimum van)

66,10 (306,65)

- een hijsmast, hijskraan of brug, per stuk

166,00

- een botenhuis, bergruimte, optrekje of onderkomen, per m3 (met een minimum van)

1,65 (166,05)

- een windscherm of erfafscheiding hoger dan 1 meter boven maaiveld, per m2 (met een minimum van)

12,60 (63,05)