Verordening Clientenparticipatie Sociaal Domein 2016 gemeente Oss

Geldend van 14-07-2016 t/m heden

Intitulé

Clientenparticipatie Sociaal Domein 2016

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 mei 2016;

gelet op het advies van de raadscommissie Sociaal Bestuurlijk van 30 juni 2016;

gelet op artikel 147 en 150 van de Gemeentewet, artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.10 van de Jeugdwet;

overwegende dat het noodzakelijk is om cliëntenparticipatie bij verordening te regelen;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

1.Adviesraad Sociaal Domein:

vertegenwoordigers van cliëntgroepen binnen het sociaal domein -de zogenaamde ervaringsdeskundigen- of deskundigen die vanuit een professionele of vrijwilligersorganisaties affiniteit hebben met de doelgroep die zij vertegenwoordigen, en vertegenwoordigers van organisaties die de belangen behartigen van deze personen.

2.Cliëntenparticipatie:

de wijze waarop de gemeente de Adviesraad Sociaal Domein betrekt in de beleidsvorming, de uitvoering en de evaluatie van de taken en wetten binnen het Sociaal Domein.

Artikel 2 Doelstelling en taken Adviesraad Sociaal Domein

Het bewerkstelligen dat de doelgroepen van onder andere Wmo, Jeugd en Participatiewet vanuit een onafhankelijke positie betrokken zijn bij en adviseren over de totstandkoming, de uitvoering en de evaluatie van het gevoerde gemeentelijke beleid binnen het sociaal domein.

De Adviesraad Sociaal Domein houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele cliëntzaken.

Artikel 3 Samenstelling

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, vice-voorzitter en secretaris/penningmeester die geen deel uitmaken van de kenniskringen, en de voorzitters of andere afgevaardigden van de verschillende kenniskringen met (ervarings)deskundigen voor de thema’s als bedoeld in lid 3.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein wordt gevoed door kenniskringen. De kenniskringen bestaan uit vertegenwoordigers van cliëntgroepen van vragers op het gebied van maatschappelijke ondersteuning en uit ingezetenen die voortkomen uit of een aantoonbare affiniteit hebben met de doelgroep.

 • 3.

  Een kenniskring bestaat uit minimaal 6 leden, exclusief de voorzitter.

 • 4.

  Een lid van de Adviesraad Sociaal Domein kan niet tevens zijn:

  • -

   niet kiesgerechtigd;

  • -

   lid van het college van burgemeester en wethouders;

  • -

   lid van de gemeenteraad;

  • -

   ambtenaar van de gemeente Oss.

 • 5.

  Benoeming en ontslag van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein geschiedt door het college van burgemeester en wethouders. Hiertoe wordt een profiel opgesteld op basis waarvan belangstellenden kunnen solliciteren. De kenniskringen worden in de gelegenheid gesteld een voordracht te doen vanuit de betreffende kenniskring.

 • 6.

  Het bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit de voorzitter, de vicevoorzitter en de secretaris/penningmeester. Zij vormen tevens het bestuur van de Stichting WMO-raad.

 • 7.

  De zittingstermijn van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein bedraagt maximaal vier jaar. Na deze vier jaar is herbenoeming voor maximaal nog een periode van vier jaar mogelijk.

 • 8.

  Bij tussentijds aftreden van leden van de Adviesraad Sociaal Domein wordt op dezelfde wijze in de opvolging voorzien voor de resterende zittingstermijn.

 • 9.

  Het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein eindigt door:

  • -

   overlijden;

  • -

   aftreden op eigen schriftelijk verzoek of op verzoek van de vertegenwoordigende organisatie;

  • -

   onder curatele stelling.

 • 10.

  De Adviesraad Sociaal Domein stelt in overeenstemming met deze verordening een huishoudelijk reglement op waarin in ieder geval wordt geregeld de wijze waarop:

  • -

   de taakverdeling tussen de Adviesraad Sociaal Domein en de kenniskringen, hoe de kenniskringen zich op thema organiseren en samenwerken, de besluitvorming over een advies en het jaarverslag, de begroting en jaarrekening tot stand komt en

  • -

   de onkosten vergoed worden.

Artikel 4 Werkwijze

4.a. advies

 • 1.

  Het college betrekt de Adviesraad Sociaal Domein bij de ontwikkeling van beleid als bedoeld in artikel 2.

 • 2.

  Bij de start van elk beleidstraject wordt de Adviesraad Sociaal Domein betrokken. Bij tussentijdse (door)ontwikkelingen wordt de Adviesraad Sociaal Domein laagdrempelig geïnformeerd.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein bespreekt per onderwerp met de gemeente de vorm van advisering en de termijn die nodig is voor de advisering.

 • 4.

  In het geval burgemeester en wethouders in een voorstel aan de gemeenteraad afwijken van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein als bedoeld in het vorige lid, wordt dit bij het voorstel vermeld, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein is afgeweken.

 • 5.

  De Adviesraad Sociaal Domein is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders.

 • 6.

  Burgemeester en wethouders voorzien de Adviesraad Sociaal Domein van de nodige toegankelijke informatie ten behoeve van het naar behoren functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein. Het betreft hier alle informatie die noodzakelijk is om beleid en uitvoering van het beleid te begrijpen en om ontwikkelingen en wijzigingen te kunnen volgen.

4.b. overleg

 • 1.

  Burgemeester en wethouders bevorderen actief de instandhouding en het volwaardig functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2.

  De verantwoordelijke wethouder vergadert op bestuurlijk niveau 4 keer per jaar met (een afvaardiging van) de Adviesraad Sociaal Domein. Jaarlijks wordt een vergaderschema vastgesteld.

 • 3.

  De gemeente wijst een vaste contactambtenaar aan voor de Adviesraad Sociaal Domein. Deze is tevenscoördinerend ambtenaar binnen het gemeentelijke apparaat ten behoeve van de cliëntenparticipatie voor de WMO en voor de Participatiewet.

 • 4.

  Op verzoek van de voorzitters van de werkgroepen kan ten behoeve van de vergaderingen van de kennisgroepen via de vaste contactambtenaar een beroep worden gedaan op kennis van het ambtelijke apparaat.

 • 5.

  Minimaal 4 maal per jaar vindt structureel overleg plaats tussen de contactambtenaar van de Adviesraad Sociaal Domein en (een afvaardiging van) de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 6.

  Van het bestuurlijke overleg met de Adviesraad Sociaal Domein stuurt de gemeente binnen 4 weken een schriftelijk verslag op aan de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 5 Faciliteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen aan de Adviesraad Sociaal Domein zodanige financiële middelen ter beschikking dat de Adviesraad Sociaal Domein redelijkerwijze in staat kan worden geacht om in het kader van de uitvoering van deze verordening de belangen te behartigen van de in de in deze verordening genoemde personen en groeperingen en het college en raad op dat gebied te adviseren.

 • 2.

  De financiële middelen als bedoeld in het eerste lid worden jaarlijks voor de bekostiging van de taken als bedoeld in artikel 2 aan de Adviesraad Sociaal Domein verleend.

 • 3.

  Het bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein dient jaarlijks een begroting in bij het college; de vaststelling van de bekostiging gebeurt op basis van een jaarrekening. Niet bestede middelen worden door het bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein toegevoegd aan de reserve.

 • 4.

  Het ter bekostiging te verlenen bedrag kan worden verlaagd indien de vermogenspositie zodanig is dat er geen noodzaak is tot het verstrekken van het (gehele) bedrag, rekening houdend met toekomstige uitgaven, die niet ongebruikelijk zijn met het oog op de activiteiten van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 5.

  De gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de Adviesraad Sociaal Domein en de kenniskringen.

Artikel 6 Nadere regels

Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot de uitvoering van dezeverordening nadere regels stellen.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening cliëntenparticipatie Sociaal Domein 2016.

 • 3.

  De Verordening cliëntenparticipatie WMO en Participatiewet 2015 vastgesteld in de vergadering van 12 februari 2015 wordt ingetrokken op de dag van inwerkingtreding als bedoeld in het eerste lid.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 juli 2016
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,
drs. P.H.A. van den Akker
De voorzitter,
drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Coll:

Toelichting

Verordening cliëntenparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning en Participatiewet 2015

Algemene toelichting

Binnen de Adviesraad Sociaal Domein werken cliëntgroepen samen met als doel om het gemeenschappelijke belang van deze doelgroepen te behartigen. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college en raad over het sociale beleid van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn thema’s waarmee ouderen te maken krijgen of het beleid dat de afdeling Zorg en afdeling Werk en Inkomen uitvoert. Bij het uitbrengen van adviezen gelden de ervaringen van de gezamenlijke cliëntgroepen als uitgangspunt. Ook wordt van de Adviesraad Sociaal Domein verwacht dat zij de problemen waar cliëntgroepen mee te maken hebben voor het voetlicht te brengen. Hierbij kan het gaan om gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast zal de Adviesraad Sociaal Domein in de gaten houden hoe het beleid in de praktijk uitpakt.

De adviezen zullen gegeven worden vanuit de ervaringen die mensen hebben en zullen gaan over de wijze waarop de zorg en ondersteuning door de gemeente Oss wordt vormgegeven. Het uitwisselen van ervaringen en mogelijkheden heeft als doel een positieve bijdrage te leveren

aan het beleid van de gemeente Oss.

Artikel 1 en 2

Met het beleid en uitvoering van de WMO en de Participatiewet wordt bedoeld het WMO-beleid en het Participatiewet-beleid in volle breedte. Met het WMO-beleid bedoelen we hier bijvoorbeeld ook de regiefunctie op het gebied van wonen, welzijn en zorg en het beleid gericht op ouderenparticipatie. De WMO gaat namelijk over de participatie van alle burgers, incl. de ouderen. Met het Participatiewet-beleid bedoelen we hier het beleid bij het verlenen van bijstand voor levensonderhoud, het beleid bij ondersteuning en het aanbieden van voorzieningen op het terrein van de arbeidsinschakeling, het beleid bij het opdragen van een tegenprestatie en het armoedebeleid.

Artikel 3

In lid 5 wordt bedoeld dat het niet wenselijk is dat het aantal leden van een kennisgroep lager is dan 6. In een dergelijk geval wordt verwacht dat de Adviesraad Sociaal Domein activiteiten onderneemt om dit aantal tot minimaal 6 aan te vullen. Voor lid 9 geldt dat het college ook ontslag zal overwegen op voordracht van betreffende kennisgroep.

Artikel 4

Bij de start van een beleidstraject worden er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de Adviesraad Sociaal Domein over de momenten waarop de Adviesraad Sociaal Domein bij de ontwikkeling van het beleid betrokken wordt.

Bij complexe onderwerpen waarvoor tevens een raadsbesluit nodig is, zullen er in de rede minimaal 3 momenten voor overleg en/of advies zijn: bij de start van het beleidstraject, gaandeweg voor informeel advies en uiteindelijk voor formeel advies. Over het aantal weken dat de Adviesraad Sociaal Domein de tijd krijgt om formeel advies uit te brengen ten behoeve van een definitief collegebesluit wordt in deze verordening vastgelegd dat dit in de regel minimaal 4 weken is.

Met de omschrijving “in de regel minimaal 4 weken” wordt de mogelijkheid opengehouden om indien het college bijvoorbeeld door landelijke wetswijzigingen wordt gedwongen binnen korte

termijn een collegebesluit te nemen of een raadsbesluit voor te bereiden af te wijken van deze termijn. Indien dit aan de orde is, zal dit zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd met het bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein.

In die gevallen dat een beleidsvoornemen volgens de inspraakverordening van de gemeente Oss in een inspraakprocedure wordt gebracht, heeft de Adviesraad Sociaal Domein de gelegenheid om tijdens deze procedure advies uit te brengen. Gebruikelijk is een inspraaktermijn van 6 weken voor het naar voren brengen van een zienswijze.

Artikel 5

Bij financiële middelen zoals bedoeld in lid 1 gaat het om zaken als inhoudelijke ondersteuning, deskundigheidsbevordering, secretariële ondersteuning, overleg met achterban, landelijke en regionale contacten, onkostenvergoedingen en public relations & voorlichting.

Artikel 6

Nadere regels die het college van burgemeester en wethouders stelt, kunnen nooit in tegenspraak zijn met de verordening.