Beleidsregel Maatschappelijk vastgoed Utrechtse Energie!

Geldend van 05-11-2013 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel Maatschappelijk vastgoed Utrechtse Energie!

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

BESLUIT:

a)gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2008 (ASV 2008)

vast te stellen de volgende

BELEIDSREGEL MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Utrechtse Energie!

Gemeente Utrecht: Beleidsregel Maatschappelijk vastgoed Utrechtse Energie!

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  monument: een onroerende zaak die is opgenomen in het monumentenregister zoals bedoeld in de Monumentenwet 1988, dan wel een onroerende zaak die is geplaatst op de gemeentelijke monumentenlijst zoals bedoeld in de vigerende monumentenverordening;

 • b.

  maatschappelijk vastgoed: maatschappelijk vastgoed is een gebouw met meerwaarde voor de samenleving waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door burgers zelf worden gecreëerd en waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door gemeentelijke publieke middelen wordt mogelijk gemaakt. Voorbeelden zijn (brede) scholen, buurthuizen, opvangcentra, zorginstellingen, sportaccommodaties, kerken, culturele centra, bibliotheken en andere voorzieningen met een maatschappelijke functie.

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

 • d.

  huurder een rechtspersoon aan wie een eigenaar tegen betaling huurgenot van een zaak verschaft.

 • e.

  gebruiker een rechtspersoon die zich van een pand bedient zonder betaling

 • f.

  eigenaar rechthebbende van het maatschappelijk vastgoedpand

Artikel 2 Subsidiedoelstelling

Eigenaren, huurders en gebruikers van bestaand maatschappelijk vastgoed stimuleren om het energieverbruik te verlagen door het treffen van energiemaatregelen aan hun panden en daarmee tevens de CO2 -uitstoot in de stad te verminderen.

Artikel 3 Definitie aanvrager subsidie

Subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar, gebruiker of huurder van het maatschappelijk vastgoed die aan het betreffende pand energiemaatregelen treffen.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

 • 1. Het college stelt het subsidieplafond vast op € 1.900.000,00

 • 2. Het subsidieplafond staat op de gemeentelijke website bij "Maatschappelijk vastgoed Utrechtse Energie!' genoemd.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Alleen energiemaatregelen op het grondgebied van de gemeente Utrecht, zoals hieronder zijn opgenomen, zijn subsidiabel.

Energiemaatregel Bedrag per eenheid eenheid

Vervangen enkel glas of dubbel glas (ouder dan 20jaar) vervangen door HR glas met een U-waarde < 1,1 W/m2.K € 100,- m2 glas

Spouwisolatie €5,- m2 geveloppervlak

Dakisolatie (met eventueel vervangen dakbedekking) €45,- m2 netto dakoppervlak

Vloerisolatie €5,- m2 netto begane grondoppervlak

Artikel 6 Aanvraag subsidieverlening

Voor het aanvragen van de subsidie moet het aanvraagformulier worden gebruikt dat door of namens het college is vastgesteld. Daarin is aangegeven hoe informatie moet worden verstrekt.

Artikel 7 Voorwaarden subsidieverlening

Aanvragen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • aa.

  De aanvraag moet door de eigenaar of in voorkomende gevallen door zowel huurder/gebruiker als eigenaar zijn ondertekend, waarbij één van hen als hoofdaanvrager optreedt.

 • ab.

  Ons college of een ander overheidsorgaan heeft niet eerder een subsidie of een bijdrage voor de te treffen maatregelen verleend.

 • ac.

  De uitvoering van de energiemaatregelen is niet gestart.

 • ad.

  De te treffen maatregelen zijn maximaal één jaar na toekenning van de subsidie uitgevoerd.

Artikel 8 Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 1.000,00 en maximaal € 50.000,00.

Artikel 9 Indiening subsidie

 • 1. Door of namens ons college wordt de periode vastgesteld waarbinnen men subsidieaanvragen bij ons college kan indienen.

 • 2. Indien een aanvraag onvolledig wordt ingediend, kan door of namens het college, indien wenselijk, worden gevraagd om de aanvraag aan te vullen. Indien de aanvrager dat niet doet, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen tenzij het, naar het oordeel van het college, om zeer beperkte onvolledigheden gaat.

Artikel 10 Beoordelingscriteria en besluitvorming

 • 1. Volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld en toegekend.

 • 2. De subsidie wordt achteraf, na het vaststellingbesluit, uitbetaald.

Artikel 11 Vaststelling subsidie

Aanvragers dienen voor definitieve vaststelling de volgende verantwoordingstukken te overleggen:

a) Eindrapportage van de uitgevoerde energiemaatregelen inclusief foto's, met daarin een opsomming van de getroffen energiemaatregelen in de genoemde eenheden.

b) Betaalbewijzen voor de uitgevoerde activiteiten.

Artikel 12Informatieplicht

Aanvragers van de subsidie werken mee aan een door of namens het college ingesteld onderzoek dat er op gericht is inlichtingen te verschaffen over de voortgang en de realisatie van de aanvraag.

Artikel 13 Inwerkingtreding (of looptijd van de regeling)

Deze beleidsregel eindigt als het subsidieplafond is bereikt.

Art. 14 Citeertitel

De citeertitel van deze beleidsregel is: 'Maatschappelijk Vastgoed Utrechtse Energie!'.

Aldus is vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Utrecht in hun vergadering 5 november 2013.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.R. Schurink Mr. A. Wolfsen