Beleidsregel Hondenuitlaatbeleid

Geldend van 19-07-2016 t/m heden

Intitulé

Hondenuitlaatbeleid 2016

Vastgesteld: 28 juni 2016

Inwerkingtreding: eerste dag na publicatie

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen heeft, gelet op artikel 2.57 en artikel 2.58 Algemene plaatselijke verordening (Apv), besloten de Beleidsregel Hondenuitlaatbeleid vast te stellen:

HET UITLATEN VAN HONDEN

Het uitlaten van honden is aan regels gebonden. Deze regelgeving is opgenomen in de Apv. Hierin staat onder andere omschreven wanneer honden aangelijnd moeten zijn. Naast de regelgeving is het hondenuitlaatbeleid vastgesteld waarin richtlijnen voor inrichting van hondenuitlaatvoorzieningen, gebiedsaanwijzingen, wijze van kommunicatie en besteding van de hondenbelasting zijn uitgewerkt.

1. Uitlaatregels

Aanlijngebod (artikel 2:57 Apv):

 • Honden moeten binnen de bebouwde kom altijd worden aangelijnd.

 • Uitzondering op het aanlijngebod zijn de hondenuitlaatvoorzieningen, de aangewezen losloopgebieden en openbare plaatsen buiten de bebouwde kommen. Daar mogen honden dus wel los lopen.

 • Hulphonden zijn vrijgesteld van het aanlijngebod.

 • Voor bos- en natuurterreinen geldt over het algemeen een aanlijngebod. St. Geldersch Landschap en Kasteelen en Staatsbosbeheer hebben enkele terreinen aangegeven waar honden wel los mogen lopen.

Opruimplicht (artikel 2:58 Apv):

 • Hondenbezitters moeten hondenuitwerpselen onmiddellijk opruimen wanneer de hond zijn behoefte doet op een openbare plaats binnen de bebouwde kom.

 • Uitzondering hierop zijn de aangewezen en als zodanig ingerichte hondenuitlaatvoorzieningen.

2. Losloopgebieden

Als gebied waar honden los mogen lopen binnen de bebouwde kom zijn aangewezen:

 • het westelijke deel van het veld bij de Pauwstraat;

 • het voormalige AZC-terrein aan De Beemd;

 • het oostelijke veld in het Oosterpark;

 • de groenstrook langs het spoor tussen Vijverlaan en Buys Ballotstraat;

 • het terrein rondom de Vormerse plas;

 • het terrein omsloten door Bijsterhuizen 22e en 24e straat.

De losloopgebieden zijn aangegeven op de kaart die geraadpleegd kan worden op de website van de gemeente http://www.wijchen.nl/wonen/alle-onderwerpen_258/product/hondenuitlaatplaatsen_1073.html

3. Verboden gebieden

Als voor honden verboden plaatsen zijn aangewezen:

 • alle kinderspeelplaatsen en (herkenbare) kinderspeelweiden;

 • alle buitensportterreinen;

 • alle schoolpleinen van basisscholen en groenvoorzieningen grenzend aan basisscholen;

 • alle begraafplaatsen;

 • de kasteeltuin;

 • het bos tussen Leemweg, St. Jorispad en Urnenveldweg;

 • de ecologische zone Kerkeveld;

 • het westelijk deel van het schiereiland Loonse waard;

 • strand en ligweiden Berendonck in de periode 1 mei – 16 september.

De verboden gebieden zijn aangegeven op de kaart die geraadpleegd kan worden op de website van de gemeente http://www.wijchen.nl/wonen/alle-onderwerpen_258/product/hondenuitlaatplaatsen_1073.html

4. Inrichting hondenuitlaatvoorzieningen

De richtlijnen voor de inrichting van hondenuitlaatvoorzieningen zijn als volgt:

 • De locatie van de voorziening en de aanlooproute liggen bij voorkeur niet dicht bij een speelplek.

 • Een voorziening ligt niet in de buurt van open water om te voorkomen dat meststoffen in het water komen.

 • Binnen 300 m. van de woning ligt een voorziening met een oppervlakte van minimaal 300 m2 maar bij voorkeur van 500 m2.

 • Binnen 750 m. van de woning ligt een voorziening met een oppervlakte van minimaal 1.000 m2 met als doel loslopen en spelen van honden.

 • Binnen 750 m. van de woning ligt een afgesloten voorziening. De locatie wordt bepaald aan de hand van ligging dicht bij wegen of fietspaden en waar al een (gedeeltelijke) afsluiting is.

 • In de voorziening ligt een pad van ingang tot uitgang bestaande uit een kleischelpenverharding.

 • Iedere voorziening wordt afgescheiden door middel van een haag (hoogte 70 cm) als basisafscheiding.

 • Een hekwerk (hoogte 90 cm) met poorten wordt geplaatst bij voorzieningen die afsluitbaar moeten zijn. Daarnaast kan hekwerk worden geplaatst bij locaties die dicht bij wegen of fietspaden liggen en waar het gevaar oplevert als een hond vrij de uitlaatvoorziening kan uitlopen.

 • Iedere voorziening ligt zodanig dat deze redelijk verlicht is bij de ingang en op de aanlooproute. Op plaatsen waar de voorziening te ver van openbare verlichting langs wegen of paden ligt, wordt er bij de voorziening aanvullend verlichting geplaatst.

 • Alle uitlaatvoorzieningen zijn aangegeven door middel van een bord ‘hondenuitlaatplaats’ bij iedere toegang tot de voorziening. Daarnaast zijn de uitlaatbermen voorzien van een onderbord ‘uitlaatberm’.

 • Bij iedere voorziening (ook losloopgebieden) staat een afvalbak met stankafsluitklep.

 • Plaatsing van een bank kan overwogen worden bij voorzieningen groter dan 1000 m2 en op verzoek van meerdere hondenbezitters.

 • Bomen in een voorziening worden zoveel mogelijk voorkomen.

 • Bij verboden terreinen worden geen verbodsborden geplaatst tenzij grote overlast daar aanleiding toe geeft en het noodzakelijk is voor de duidelijkheid.

 • Losloopgebieden worden bij de toegangen aangeduid met een bord ‘hondenlosloopgebied’.

5. Beheer en onderhoud hondenuitlaatvoorzieningen

De uitgangspunten voor beheer en onderhoud van de uitlaatvoorzieningen zijn als volgt:

 • Het beheer van het gras bestaat uit maaien in combinatie met het opzuigen van de hondenpoep. Dit gebeurt een keer per een of twee weken afhankelijk van de gebruiksintensiteit van de voorziening.

 • Het gras van uitlaatbermen en losloopgebieden wordt beheerd in samenhang met het overige groenonderhoud volgens beeldkwaliteitsniveau C. Er wordt geen hondenpoep gezogen.

 • De bomen en hagen in en rond de voorzieningen worden in samenhang met het overige groenonderhoud beheerd volgens beeldkwaliteitsniveau C.

 • De schelpenpaden in de voorzieningen worden beheerd volgens beeldkwaliteitsniveau B.

6. Communicatie

 • De communicatie over de hondenuitlaatregels vindt plaats door:

 • Twee keer per jaar inwoners te informeren over de uitlaatregels via de Wegwijs, op de gemeentepagina en op de website van de gemeente.

 • Een keer per jaar (na de aanslag voor de hondenbelasting) een mailing aan hondenbezitters sturen met een verwijzing naar de uitlaatregels op de website. Daarbij kan extra aandacht besteedt worden aan bepaalde klachten, regels of dergelijke.

 • Nieuwe hondenbezitters worden bij het registreren van hun hond gewezen op de uitlaatregels.

 • Naast gebruik te maken van de gemeentelijke communicatiemiddelen krijgen ook de websites van andere organisaties (bv. Leefbaarheidsgroepen) een rol in de communicatie over het hondenuitlaatbeleid.

7. Kostendekkendheid

De gemeente Wijchen heft hondenbelasting. Die is kostendekkend wat in houdt dat de ontvangen inkomsten alleen worden besteed aan kosten die samenhangen met hondenbezit. Jaarlijks wordt de hoogte van de tarieven voor hondenbelasting herberekend om te zorgen dat inkomsten en uitgaven met elkaar overeen blijven komen.

Aan de budgetten voor de uitvoering van het hondenuitlaatbeleid is een egalisatiereserve gekoppeld. Het positieve danwel negatieve saldo van kosten en opbrengsten wordt daarmee verrekend.