Regeling vervallen per 17-11-2022

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidie voor het kansenfonds Subsidieregeling Kansenfonds Fryslân

Geldend van 01-08-2017 t/m 16-11-2022

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent subsidie voor het kansenfonds Subsidieregeling Kansenfonds Fryslân

Regeling van 5 juli, met kenmerk 1327187, betreffende de vaststelling van de Subsidieregeling Kansenfonds Fryslân.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

overwegende dat het wenselijk is op provinciale schaal kansen voor participatie te stimuleren voor burgers die als gevolg van financiële, persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden niet optimaal participeren in de Friese samenleving;

besluiten de Subsidieregeling Kansenfonds Fryslân vast te stellen als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  kansarmen: burgers uit de provincie Fryslân, die als gevolg van financiële, persoonlijke en maatschappelijke omstandigheden niet optimaal participeren in de Friese samenleving;

 • b.

  netwerk: het geheel van organisaties die in Fryslân werken en samenwerken om de kansen van kansarmen te vergroten.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel mensen die in de provincie Fryslân kansarm zijn optimaal mogelijk deel te laten nemen aan de Friese samenleving, door het op de langere termijn versterken en bevorderen van de Friese sociale infrastructuur.

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het in artikel 2 genoemde doel.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1 Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen, die onderdeel uitmaken van het netwerk en die op Friese schaal aantoonbaar samenwerken met relevante partners.

 • 2 Subsidie wordt niet verstrekt aan gemeenten.

Artikel 5 Aanvraagperiode

Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend binnen een door Gedeputeerde Staten vastgesteld tijdvak.

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door Gedeputeerde Staten vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit naar het oordeel van Gedeputeerde Staten onvoldoende bijdrage levert aan de doelstelling van deze regeling;

 • b.

  een aanvraag voor subsidie voor dezelfde activiteiten, door een bestuursorgaan van een gemeente om inhoudelijke redenen is afgewezen;

 • c.

  de activiteit gelijk aan of vergelijkbaar is met bestaande activiteiten in Fryslân;

 • d.

  de activiteit gefinancierd kan worden vanuit andere wettelijke regelingen, zoals de Zorgverzekeringswet, de Participatiewet of de Wet Langdurige Zorg;

 • e.

  onvoldoende aannemelijk is dat binnen zes maanden na het besluit tot subsidieverlening kan worden begonnen met het uitvoeren van de activiteit;

 • f.

  de activiteit gelijk aan of vergelijkbaar is met activiteiten waarvoor Gedeputeerde Staten ook op grond van een andere subsidieregeling subsidie zouden kunnen verstrekken of reeds hebben verstrekt;

 • g.

  de activiteit betrekking heeft op de financiële ondersteuning van individuele personen of onderzoeksprojecten;

 • h.

  aan de aanvraag bij de rangschikking als bedoeld in artikel 11, derde lid, minder dan 16 punten zijn toegekend;

 • i.

  aan de aanvraag bij de beoordeling als bedoeld in artikel 12, derde lid, minder dan 16 punten zijn toegekend;

 • j.

  de aanvraag is ontvangen buiten de in artikel 5 bedoelde aanvraagperiode.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Gedeputeerde Staten rangschikken de voor subsidieverlening in aanmerking komende aanvragen zodanig, dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naarmate die naar hun oordeel meer voldoet aan de volgende criteria:

 • a.

  de mate waarin de hoogte van de gevraagde subsidie in verhouding staat tot de beoogde en verwachte effecten van de activiteit;

 • b.

  de mate van financiële borging van de activiteit op langere termijn;

 • c.

  het geografisch bereik van de activiteit;

 • d.

  de mate waarin de activiteit de Friese sociale infrastructuur versterkt, door optimalisering van de samenwerking tussen professionals, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor participatie van kansarmen;

 • e.

  de mate waarin de activiteit leidt tot participatie van kansarmen;

 • f.

  de mate waarin de activiteit aanvullend is op het beleid van rijk en gemeenten;

 • g.

  de mate waarin er aantoonbaar financieel draagvlak voor de activiteit is bij de gemeentebesturen van de gemeenten waarbinnen de activiteit wordt uitgevoerd.

Artikel 9 Subsidiabele kosten

 • 1 Kosten die verband houden met de reguliere werkzaamheden van de aanvrager komen niet in voor subsidie in aanmerking.

 • 2 Voor het bepalen van de subsidiabele kosten worden vrijwilligersuren gewaardeerd op maximaal € 9,78 per uur per vrijwilliger.

Artikel 10 Subsidiehoogte

 • 1 Indien de subsidiabele activiteit economisch van aard is, bedraagt de hoogte van de subsidie 75% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 200.000.

 • 2 Indien de subsidiabele activiteit niet economisch van aard is, bedraagt de hoogte van de subsidie 75% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 450.000.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 • 1 Gedeputeerde Staten rangschikken de voor subsidieverlening in aanmerking komende volledige aanvragen zodanig, dat een aanvraag hoger gerangschikt wordt naarmate die meer voldoet aan de in artikel 8 genoemde toetsingscriteria.

 • 2 Ten behoeve van de rangschikking wordt:

  • a.

   aan de toetsingscriteria genoemd onder artikel 8, onderdeel a, c, f en g, maximaal 3 punten toegekend;

  • b.

   aan de toetsingscriteria genoemd onder artikel 8, onderdeel b, d en e, maximaal 6 punten toegekend.

 • 3 Gedeputeerde Staten verdelen het beschikbare bedrag in de volgorde van de rangschikking onder de aanvragen waaraan ten minste 16 punten zijn toegekend. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die even hoog zijn gerangschikt, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

 • 4 Rangschikking blijft achterwege, indien het bedrag van de te verlenen subsidie van de voor subsidieverlening in aanmerking komende volledige aanvragen, lager is dan het door Gedeputeerde Staten vastgestelde subsidieplafond.

Artikel 12 Advies- en begeleidingscommissie

 • 1 Gedeputeerde Staten stellen de aanvragen voor advies in handen van de Advies- en begeleidingscommissie Kansenfonds.

 • 2 De Advies- en begeleidingscommissie Kansenfonds adviseert over de in artikel 12 bedoelde rangschikking en de in artikel 7 genoemde weigeringsgronden.

 • 3 In het geval van artikel 11, vierde lid, adviseert de Advies- en begeleidingscommissie Kansenfonds over de mate waarin de aanvragen voldoen aan de in artikel 8 genoemde toetsingscriteria. Ten behoeve van de beoordeling wordt:

  • a.

   aan de toetsingscriteria genoemd onder artikel 8, onderdeel a, c, f en g, maximaal 3 punten toegekend;

  • b.

   aan de toetsingscriteria genoemd onder artikel 8, onderdeel b, d en e, maximaal 6 punten toegekend.

Artikel 13 Verplichtingen

Aan de subsidie-ontvanger wordt in ieder geval de verplichting opgelegd dat de activiteit waarvoor subsidie wordt verstrekt, uiterlijk binnen drie jaar wordt afgerond.

Artikel 14 Staatssteun

 • 1 Voor zover de subsidiabele activiteit economisch van aard is, vult de aanvrager een de-minimisverklaring in om te bepalen of de subsidie met toepassing van de-minimissteun kan worden verstrekt.

 • 2 Het voordeel met toepassing van de-minimissteun mag nooit hoger zijn dan € 200.000, over een periode van drie belastingjaren per zelfstandige onderneming en dient ook anderszins te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun.

 • 3 De in dit artikel genoemde de-minimissteun betreft het bruto subsidie-equivalent, zoals beschreven in de de-minimisverordening.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 16 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Subsidieregeling Kansenfonds Fryslân.

Ondertekening

Leeuwarden, 5 juli 2016
Voorzitter J.A. Jorritsma
Secretaris A.J. van den Berg