Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Geldend van 07-07-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

De gemeenteraad van Rijswijk,

Bijeen in openbare vergadering op 5 juli 2016

Gelezen het voorstel van het college van B&W d.d. 26 april 2016, nr.16.035022

Gelet op

 • ·

  artikel 149 van de Gemeentewet,

 • ·

  artikel 47 van de Participatiewet,

 • ·

  artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en

 • ·

  artikel 2.10 van de Jeugdwet

BESLUIT:

 • 1.

  In te stemmen met de vorming van de Adviesraad Sociaal Domein;

 • 2.

  Verordening Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen;

 • 3.

  Verordening Cliëntenparticipatie Rijswijk in te trekken;

 • 4.

  De Adviesraad Wmo en Adviesraad Soza op te heffen bij de benoeming van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

 • 1.

  Adviesraad Sociaal Domein: de door de gemeenteraad ingestelde Adviesraad Sociaal Domein;

 • 2.

  Cliënt: cliënt zoals omschreven in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of zoals omschreven in artikel 7 lid 1 van de participatiewet of een persoon die jeugdhulp ontvangt zoals omschreven in artikel 1.1 van de Jeugdwet;

 • 3.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Rijswijk;

 • 4.

  Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk;

 • 5.

  lnwonersparticipatie: de gestructureerde wijze waarop de gemeente de belanghebbenden betrekt in de beleidsvorming, uitvoering en evaluatie van het sociaal beleid;

 • 6.

  Sociaal domein: de beleidsvelden die voortvloeien uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet;

 • 7.

  Uitvoeringsregelement Adviesraad Sociaal Domein: een document waarin het college werkprocessen en nadere afspraken vastlegt waarin deze verordening niet voorziet;

 • 8.

  Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Participatiewet en Jeugdwet.

HOOFDSTUK 2 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 2. Doelstelling van de Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein heeft als centrale doelstelling te bewerkstelligen dat inwoners en ervaringsdeskundigen betrokken bij het sociaal domein vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het gevoerde gemeentelijk sociaal beleid. De Adviesraad Sociaal Domein stelt zich in dit kader de volgende doelstellingen:

  • a.

   Actief bij te dragen aan de totstandkoming of verbetering van het gemeentelijk beleid in het sociaal domein zodanig dat alle inwoners van de gemeente Rijswijk op basis van zelfredzaamheid optimaal kunnen participeren in de samenleving;

  • b.

   Om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college van de gemeente Rijswijk.

  • c.

   Een onafhankelijke visie te bieden, gestoeld op de kennis en ervaring van de inhoudsdeskundigen en ervaringsdeskundigen vertegenwoordigd in deze Adviesraad Sociaal Domein.

 • 2.

  Het college vraagt de Adviesraad Sociaal Domein in ieder geval te adviseren over: a. beleidsontwikkelingen in het kader van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet b. uitwerking van het beleid van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet.

 • 3.

  Het doel van de Adviesraad Sociaal Domein is om vanuit verschillende invalshoeken tot breed gedragen adviezen te komen waarmee bevorderd wordt dat er een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid op deze beleidsterreinen tot stand komt.

Artikel 3. Bevoegdheden Adviesraad Sociaal Domein

Adviesrecht

 • a)

  De Adviesraad Sociaal Domein is bevoegd gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het college over onderwerpen betreffende het sociaal domein, die van belang zijn voor inwoners van de gemeente Rijswijk;

 • b)

  De Adviesraad Sociaal Domein is niet bevoegd te adviseren over klachten, bezwaarschriften en andere zaken, voor zover die op individuele cliënten betrekking hebben. Evenmin heeft de Adviesraad Sociaal Domein adviesrecht inzake personeels-en organisatiebeleid en uitvoering van de contracten ten behoeve van de individuele voorzieningen;

 • c)

  Het college stelt de Adviesraad Sociaal Domein tijdig in de gelegenheid advies uit te brengen zodat er een daadwerkelijke invloed mogelijk is op de besluitvorming. Het college kan in spoedeisende zaken een advies vragen bij de Adviesraad sociaal Domein, de adviesraad brengt dan binnen twee weken schriftelijk een advies uit.

Informatierecht

 • a)

  De Adviesraad Sociaal Domein wordt door het college geïnformeerd over de resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken, enquêtes en klachtenrapportages en over ontwikkelingen en zaken die betrekking hebben op het beleid in het sociale domein.

 • b)

  De Adviesraad Sociaal Domein krijgt van het college spontaan en op verzoek tijdig alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken, zoals in deze regeling omschreven, nodig heeft, tenzij enig wettelijk voorschrift de verstrekking daarvan in de weg staat. Zonodig zullen deskundige ambtenaren mondelinge toelichting geven over lopend beleid, de invloed van (nieuw) rijksbeleid of over ideeën en plannen van college en/of gemeenteraad op het beleidsterrein binnen het sociaal domein.

Andere bevoegdheden

De Adviesraad Sociaal Domein kan per beleidsveld werkgroepen instellen die thema’s uitwerken of voorbereiden. De bemensing van de werkgroep kan variëren, afhankelijk van het onderwerp. Vergaderingen van een werkgroep zijn niet openbaar. Vergaderingen kunnen worden bijgewoond door alle leden van de Adviesraad Sociaal Domein en – op uitnodiging – ter zake deskundigen. De leden van de werkgroep wijzen uit hun midden een gespreksleider aan.

HOOFDSTUK III WERKWIJZE EN BESLUITVORMING

Artikel 4. Werkwijze

 • 1.

  Het advies wordt op een vroegtijdig tijdstip gevraagd zodat het aan het college uit te brengen advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Na de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein wordt een termijn van twee weken gehanteerd om het advies schriftelijk aan het college kenbaar te maken.

 • 2.

  Gestreefd wordt dat de inspraak start bij een beleidsvoornemen door het meedenken over o.a. het kader en de gewenste richting in het beleid.

 • 3.

  Het advies van de Adviesraad Sociaal Domein wordt voorafgaand aan het besluit van de gemeenteraad, samen met het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders meegestuurd aan de gemeenteraad.

 • 4.

  In het geval het college van B&W in een voorstel aan de gemeenteraad afwijkt van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein, wordt dit bij dit voorstel aan de gemeenteraad vermeldt, waarbij tevens is aangegeven op welke gronden van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein is afgeweken. De Adviesraad Sociaal Domein wordt in dit geval over het B&W-besluit geïnformeerd.

 • 5.

  De gemeente wijst een vaste contactambtenaar aan als aanspreekpunt voor de Adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 5. Vergaderen

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein vergadert acht maal per jaar ter uitvoering van de in artikel 3 genoemde bevoegdheden.

 • 2.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein kunnen onderwerpen voor de agenda van een overleg van de Adviesraad bij de secretaris van de Adviesraad aandragen.

 • 3.

  De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar. De deuren kunnen op verzoek van de voorzitter of een van de leden van de Adviesraad Sociaal Domein worden gesloten om een agendapunt in beslotenheid te behandelen.

 • 4.

  De adviezen van de Adviesraad Sociaal Domein worden schriftelijk gegeven en zijn openbaar.

 • 5.

  Elk lid van de Adviesraad Sociaal Domein kan één stem uitbrengen.

 • 6.

  De beslissingen van de Adviesraad Sociaal Domein worden genomen bij meerderheid van uitgebrachte stemmen. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd. 7. Bij het staken van de stemmen brengt de voorzitter een beslissende stem uit. Bezoekers bij de Adviesraad Sociaal Domein of deskundigen die uitgenodigd worden bij een werkgroep hebben geen stemrecht. 8. De leden onthouden zich van stemmen over zaken die henzelf, hun echtgenoten c.q. partners, of bloed-of aanverwanten tot de derde graad, persoonlijk aangaan of waarin zij als gemachtigden zijn betrokken of anderszins belangen hebben.

HOOFDSTUK IV FUNCTIONEREN VAN DE ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

Artikel 6. Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein

 • 1.

  De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit twaalf leden.

 • 2.

  De Adviesraad Sociaal Domein heeft een onafhankelijke voorzitter. De gemeente wijst een secretaris aan.

 • 3.

  De Adviesraad Sociaal Domein kan zich laten ondersteunen door de contactambtenaar van de gemeente.

 • 4.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein voldoen aan het profiel dat het college heeft vastgesteld (zie bijlage).

 • 5.

  Het college benoemt een selectiecommissie. Deze commissie selecteert kandidaten voor de Adviesraad Sociaal Domein en stelt hen ter benoeming voor aan het college.

 • 6.

  Kandidaten die benoemd worden krijgen een benoemingsbesluit van het college over hun benoeming tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein.

 • 7.

  Het college stelt een onafhankelijke voorzitter aan en benoemt die voor vier jaar. De profielschets voor de voorzitter is opgenomen in de bijlage.

 • 8.

  De werving van de leden en de voorzitter vindt plaats via een open sollicitatieprocedure, waaronder bekendmaking in de lokale media.

 • 9.

  Het is een taak van het college om te zorgen voor het werven en benoemen van de voorzitter, secretaris en de leden.

 • 10.

  De leden van de Adviesraad Sociaal Domein en de voorzitter worden door het college benoemd voor een periode van vier jaar. Benoemingen kunnen tweemaal met eenzelfde periode worden verlengd.

 • 11.

  Als leden op jaarbasis meer dan de helft van het aantal bijeenkomsten verzuimen, kan de Adviesraad Sociaal Domein het college verzoeken om het betreffende lid te ontheffen van het lidmaatschap.

 • 12.

  Als een lid van de Adviesraad Sociaal Domein volgens de voorzitter en na overleg met het betreffende adviesraadslid niet voldoende functioneert kan die zetel weer beschikbaar komen. Bij het ontstaan van een vacature start een nieuwe sollicitatieprocedure.

Artikel 7. Voorzitter

De voorzitter is onafhankelijk en vertegenwoordigt de Adviesraad Sociaal Domein naar buiten toe. De voorzitter ondertekent alle officiële stukken van de Adviesraad Sociaal Domein, waaronder de adviezen die de Adviesraad uitbrengt.

Artikel 8. Secretaris

Het college stelt een secretaris aan om te waarborgen dat de Adviesraad Sociaal Domein in staat is zijn taken naar behoren te vervullen. De secretaris heeft geen stemrecht in de Adviesraad. De taken van de secretaris zijn opgenomen in de bijlage.

HOOFDSTUK V ONDERSTEUNING VAN DE ADVIESRAAD

Artikel 9. Faciliteiten

 • 1.

  De gemeente stelt aan de Adviesraad Sociaal Domein middelen ter beschikking ten behoeve van:

  • ·

   Vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen

  • ·

   Betaling secretaris

  • ·

   Workshops/werkbezoeken door de leden van de Adviesraad

  • ·

   Deskundigheidsbevordering/inhuren van deskundigen voor zover het toegekende budget dat toelaat.

  • ·

   Communicatie/informatiemateriaal

  • ·

   Beschikbaar stellen van vergaderruimten

  • ·

   Het beschikbaar stellen van benodigdheden die voor het vergaderen noodzakelijk zijn.

 • 2.

  De gemeente stelt haar ambtenaren in de gelegenheid een vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of uitleg, als daarom door de Adviesraad is verzocht.

HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN

Artikel 10. Geschillen

De verordening is leidend. Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere regels stellen. Over zaken waarin deze verordening of de nadere regels niet voorziet, beslist het college na overleg met de Adviesraad.

Artikel 11. Hardheidsclausule

In de gevallen waarin deze Verordening niet voorziet beslist het college, gehoord de Adviesraad.

Artikel 12. Slotbepaling

 • 1.

  De verordening wordt aangehaald als: ”Verordening Adviesraad Sociaal Domein Rijswijk”;

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 24 mei 2016;

 • 3.

  De “Verordening Cliëntenparticipatie Rijswijk”, wordt ingetrokken per 5 juli 2016.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Rijswijk in zijn openbare vergadering van 5 juli 2016.
De gemeenteraad,
de griffier, de voorzitter,
J.A. Massaar, bpa drs. M.J. Bezuijen

Bijlage 1. Profiel leden Adviesraad Sociaal Domein

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein beschikken over enkele of meer van de volgende kenmerken: - U woont in Rijswijk;

 • -

  U heeft kennis over of ervaring met de Wmo, Participatiewet of de Jeugdwet en heeft kennis van de Rijswijkse situatie;

 • -

  U bent actief in netwerken met maatschappelijke organisaties en/of (ervarings)deskundigen in Rijswijk op een of meerdere terreinen waarover de Adviesraad Sociaal Domein adviseert;

 • -

  U bent samenwerkingsgericht, communicatief en constructief; - U bent onafhankelijk en bent geen formele vertegenwoordiger van bepaalde groepen, belangenorganisaties en u heeft geen binding met professionele aanbieders van gerelateerde diensten waarmee de gemeente te maken heeft;

 • -

  U bent ambtelijk noch bestuurlijk werkzaam voor de gemeente Rijswijk;

 • -

  U heeft ervaring met het lezen van ambtelijke stukken (beleid en wetgeving) en het kunnen vertalen naar de praktijk.