Nadere regels Basissubsidies en Activiteitensubsidies Valkenburg aan de Geul 2016.

Geldend van 01-05-2016 t/m heden

Nadere regelsBasissubsidies en Activiteitensubsidies

Burgemeester en Wethouders van Valkenburg aan de Geul;

gelet op artikel 4, lid 1 en lid 2 van de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016.

besluiten

vast te stellen de volgende regeling:

Nadere regels Basissubsidies en Activiteitensubsidies Valkenburg aan de Geul 2016.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Valkenburg aan de Geul 2016;

 • b.

  Basissubsidie: de basissubsidie is bedoeld om een bijdrage te leveren in de kosten van een vereniging/instelling die voortvloeien uit de uitvoering van de kernactiviteiten van de vereniging, evenals voor de inzet voor de lokale samenleving. De instelling/vereniging voldoet aan de opgestelde subsidievoorwaarden voor basissubsidies;

 • c.

  Basissubsidie OZB en rioolheffing: een subsidie aan (gesubsidieerde) verenigingen/instellingen in het gebruikersgedeelte van de OZB en in de rioolheffing;

 • d.

  Basissubsidie Jubilea: een subsidie aan verenigingen/instellingen bij de viering van bestaansjubilea;

 • e.

  Activiteitensubsidie: de activiteitensubsidie is een vervolg op de basissubsidie. De activiteitensubsidie wordt verleend aan verenigingen/instellingen die voldoen aan de opgestelde subsidievoorwaarden voor activiteitensubsidies.

Artikel 2 Beleidsuitgangspunten

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt aan verenigingen/instellingen die met hun activiteiten een bijdrage leveren aan de beleidsprioriteiten van de gemeente:

  • ·

   Het verbeteren van de sociale cohesie

  • ·

   Het sociaal activeren van kwetsbare groepen

  • ·

   Het leveren van een duurzame bijdrage door robuuste verenigingen/ instellingen

  • ·

   Het verhogen van de toeristische aantrekkelijkheid

  • ·

   Het verhogen van de deelname van inwoners aan sportactiviteiten

  • ·

   Het verhogen van de deelname van inwoners aan cultuuractiviteiten

 • 2. Activiteiten van verenigingen/instellingen die gericht zijn op samenwerking of fusie tussen verenigingen/instellingen.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor basissubsidie/activiteitensubsidie moet de instelling naast de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening voldoen aan de navolgende voorwaarden:

 • 3.

  1 Voor het toekennen van een basissubsidie zijn de volgende criteria vastgesteld:

  • a)

   De instelling ontplooit ten minste sinds 2 jaar activiteiten in de gemeente;

  • b)

   Een minimum van 20 contributie betalende leden, afkomstig uit de gemeente, waarbij contributie betalende leden die verhuisd zijn uit de gemeente maar wel lid zijn gebleven van de vereniging, meetellen als zijnde lid uit de gemeente Valkenburg aan de Geul.

  • c)

   Op basis van de telling conform artikel 3 lid 1b moet minimaal 50% van de leden afkomstig zijn uit de gemeente (dit geldt niet voor partijen zonder ledenstructuur).

  • d)

   Minimaal 50% van de begroting wordt bijeengebracht vanuit andere geldstromen dan die van de gemeente.

 • 3.

  2 Voor het toekennen van een activiteitensubsidie dient een partij in ieder geval te voldoen aan criterium 3.2.a plus een of meerdere criteria van lijst b t/m h:

  • a)

   De aanvragende partij ontvangt reeds een basissubsidie;

  • b)

   De aanvragende partij zoekt verregaande aantoonbare samenwerking of fusie met een partij die dezelfde activiteiten uitvoert;

  • c)

   De aanvragende partij zoekt aantoonbare verbinding met andere partijen om de vitaliteit en gezondheid van inwoners te bevorderen;

  • d)

   De aanvragende partij organiseert laagdrempelige activiteiten gericht op kwetsbare groepen in de samenleving (bijvoorbeeld jongeren en (eenzame) ouderen);

  • e)

   De aanvragende partij vervult aantoonbaar een publieke rol door het organiseren van o.a. openbaar toegankelijke optredens, activiteiten of voorstellingen;

  • f)

   De aanvragende partij levert een aantoonbare bijdrage aan de toeristische aantrekkelijkheid van de gemeente door activiteiten te organiseren voor de gemeenschap en faciliteiten te verstrekken aan de gemeenschap, die de uitstraling van de gemeente Valkenburg aan de Geul naar buiten toe versterken;

  • g)

   De aanvragende partij levert een aantoonbare bijdrage aan het activeren van inwoners uit de eigen gemeente bij het deelnemen aan sportieve activiteiten;

  • h)

   De aanvragende partij levert een aantoonbare bijdrage aan het activeren van inwoners uit de eigen gemeente bij het deelnemen aan culturele activiteiten.

Artikel 4 Indienen aanvraag

Om voor een jaarlijkse subsidie in aanmerking te kunnen komen dient de aanvrager jaarlijks een aanvraag in voor het daarop volgende jaar op een door het college vastgesteld formulier. Het formulier vermeldt in elk geval:

 • 1.

  Naam en adres van de instelling;

 • 2.

  Het aantal leden dat de instelling heeft, met vermelding van de woonplaats van de leden;

 • 3.

  Een verklaring (van het bestuur) dat de instelling in het komende kalenderjaar conform haar doelstelling activiteiten voor de gemeenschap van Valkenburg aan de Geul organiseert. Bij het formulier wordt een korte opsomming gegeven van de geplande activiteiten in het betreffende kalenderjaar.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

5.1 De basissubsidie

De basissubsidie is als volgt opgebouwd (alle bedragen op jaarbasis):

Bij minder dan 20 leden uit de gemeente:

Mits 50% van de leden uit de gemeente komt, een vast bedrag van € 180,00

Vanaf 20 of meer leden uit de gemeente:

Subsidie per contributie betalend lid: € 12,00

Basissubsidie in de vaste kosten:

Harmonieën / Fanfares / Brassbands

tussen 20 t/m 59 contributie betalende leden uit de gemeente

3.000,00

tussen 60 t/m 79 contributie betalende leden uit de gemeente

4.000,00

tussen 80 t/m 99 contributie betalende leden uit de gemeente

5.000,00

100 en meer contributie betalende leden uit de gemeente

6.000,00

Schutterijen:

tussen 20 t/m 59 contributie betalende leden uit de gemeente

1.000,00

tussen 60 t/m 79 contributie betalende leden uit de gemeente

1.500,00

tussen 80 t/m 99 contributie betalende leden uit de gemeente

2.000,00

100 en meer contributie betalende leden uit de gemeente

2.500,00

Buitensport:

tussen 20 t/m 149 contributie betalende leden uit de gemeente

500,00

tussen 150 t/m 199 contributie betalende leden uit de gemeente

1.000,00

tussen 200 t/m 249 contributie betalende leden uit de gemeente

1.500,00

tussen 250 t/m 299 contributie betalende leden uit de gemeente

2.000,00

tussen 300 t/m 349 contributie betalende leden uit de gemeente

2.500,00

350 en meer contributie betalende leden uit de gemeente

3.000,00

Binnensport:

tussen 20 t/m 74 contributie betalende leden uit de gemeente

500,00

tussen 75 t/m 99 contributie betalende leden uit de gemeente

1.000,00

100 en meer contributie betalende leden uit de gemeente

1.500,00

Zwemsport:

tussen 20 t/m 74 contributie betalende leden uit de gemeente

500,00

tussen 75 t/m 99 contributie betalende leden uit de gemeente

1.000,00

100 en meer contributie betalende leden uit de gemeente

1.500,00

Hockey:

Vaste bijdrage

6.000,00

Scoutingverenigingen:

Vaste bijdrage

1.000,00

5.1.1 Basissubsidie tegemoetkoming Onroerende Zaak Belasting (OZB) en rioolheffing:

Gesubsidieerde verenigingen die van de BSGW een aanslag OZB (gebruikersgedeelte) en/of een aanslag voor de rioolheffing ontvangen, kunnen 90% van de kosten hiervan als subsidie ontvangen. De instelling dient hiertoe in het jaar waarop de aanslag van toepassing is een apart verzoek in, met in ieder geval kopieën van de aanslagen. Te laat ingediende verzoeken worden niet meer in behandeling genomen.

Deze bepaling geldt ook voor de gemeenschapshuizen in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Te weten:

 • -

  Schin op Geul

 • -

  Broekhem

 • -

  Houthem

 • -

  Berg en Terblijt

 • -

  Vilt

 • -

  Sibbe / IJzeren

5.1.2 Basissubsidie bij Jubilea:

Een jaarlijks gesubsidieerde vereniging ontvangt voor een jubileum een subsidie van € 50,= en ontvangt daarnaast tevens de Valkenburgse vlag. Als jubileumjaren gelden het 10e, 25e, 40e, 50e, 60e, 75e, 100e jaar en vervolgens om de 25 jaar. Voor Carnavalsverenigingen geldt een elfjarige periode, te beginnen in het 11e jaar nadat de oprichtingsvergadering heeft plaatsgevonden.

5.2 Activiteitensubsidies

 • a.

  Een activiteitensubsidie wordt vastgesteld op een bedrag van € 250,= per activiteit.

 • b.

  Verenigingen kunnen maximaal 2 activiteitensubsidies per jaar ontvangen.

5.2.1 Activiteitensubsidie ten behoeve van samenwerking of fusie.

In het kader van de beleidsprioriteit “robuuste verenigingen” is er een speciale categorie activiteitensubsidies:

 • a.

  Bij het vormen van één bestuur van 2 of meer binnen de gemeente gevestigde verenigingen wordt € 500,= toegekend als tegemoetkoming in vergaderkosten, statutenwijziging, inschrijving KvK, etc

 • b.

  Bij het fuseren van 2 of meer binnen de gemeente gevestigde verenigingen wordt op basis van het aantal leden (uit de gemeente) van de fusievereniging de volgende éénmalige activiteitensubsidie verstrekt:

40 t/m 59 contributie betalende leden uit de gemeente € 1.000,=

60 t/m 79 contributie betalende leden uit de gemeente € 2.000,=

80 t/m 99 contributie betalende leden uit de gemeente € 3.000,=

100 en meer contributie betalende leden uit de gemeente € 4.000,=

c.Bij samenwerking of fusie met verenigingen buiten de gemeente, zal het college op basis van een maatwerk-afweging bezien of de betreffende verenigingen in aanmerking komen voor een subsidie.

Artikel 6 Verplichtingen

Het college kan bij verlening nadere verplichtingen aan de subsidiëring verbinden.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 mei 2016.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: nadere regels Basissubsidies en Activiteitensubsidies Valkenburg aan de Geul 2016.

TOELICHTING

Artikel 5 Berekening van de subsidie

5.1 Basissubsidies

Heeft een vereniging meer dan 20 leden uit de gemeente, dan ontvangt de vereniging een basissubsidie per lid en een basissubsidie in de vaste kosten.

Heeft een vereniging minder dan 20 leden uit de gemeente, dan ontvangt de vereniging enkel een vast bedrag als basissubsidie van € 180,= mits minimaal 50% van de leden uit de gemeente komt.

Voor basissubsidies wordt enerzijds een bedrag van € 12,00 per contributie betalend lid per jaar aangehouden, anderzijds een vast bedrag als bijdrage in de vaste kosten van de vereniging. Bij grotere ledenaantallen wordt voor de tegemoetkoming in de vaste kosten met financiële staffels gewerkt. Bij grotere ledenaantallen nemen namelijk ook de vaste kosten toe (bijvoorbeeld extra inhuur trainers, kosten van dirigenten, accommodatiehuur, kleding). Daarnaast bevordert het werken met staffels de samenwerking tussen verenigingen. Zeker wanneer verenigingen besluiten samen te gaan en daardoor aanspraak kunnen maken op een hogere vaste basissubsidie.

Op basis van de beleidsprioriteit “Sociale cohesie verbeteren” en op basis van het uitgangspunt dat subsidieverstrekking zich primair richt op inwoners van de gemeente, is gekozen voor een minimum aantal van 20 leden uit de gemeente.

Contributie betalende leden die in de gemeente Valkenburg aan de Geul gewoond hebben, maar om welke reden dan ook verhuisd zijn en toch nog lid zijn gebleven van de vereniging, mogen meegeteld worden als lid uit de gemeente Valkenburg aan de Geul.

5.2 Activiteitensubsidies

Voor het bepalen van de hoogte van een activiteitensubsidie is gekozen voor een vast bedrag. Wanneer de gemeente zou kiezen voor een bijdrage die is afgestemd op de kostenstructuur van een activiteit, waarbij een begroting beoordeeld moet worden, evenals andere zaken zoals bijdragen van derden, staat de beoordeling van de aanvraag niet meer in verhouding tot de te subsidiëren kosten en gaat men voorbij aan de doelstelling. Om die reden is ervoor gekozen met een vast bedrag te werken, dit vanuit de filosofie dat deze vaste bijdrage voldoende moet zijn om als vereniging in te kunnen spelen op de inhoudelijke criteria die de gemeente voor activiteitensubsidies heeft vastgesteld.