Verordening op het presidium van de raad

Geldend van 01-04-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op het presidium van de raad

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 14 september 2004, nr. 77-2004, inzake het als nieuwe werkwijze van de raad houden van een wekelijkse ‘Politieke Markt’;

gelet op artikel 83 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op het presidium van de raad

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

 • a. raad: de raad van de gemeente Apeldoorn;

 • b. college: het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

 • c. presidium: een commissie als bedoeld in artikel 83, lid 1, van de Gemeentewet;

 • d. griffie: de griffie van de raad;

 • e. fractie: een fractie als bedoeld in artikel 6 van het Reglement van Orde van de raad;

 • f. fractievoorzitter: een fractievoorzitter als bedoeld in artikel 6 van het Reglement van Orde van de raad.

Artikel 2

 • 1. Er is een door de raad ingestelde commissie, genaamd presidium.

 • 2. Het presidium heeft tot taak:

  • a.

   de procedurele en procesmatige aansturing van de werkzaamheden van de raad;

  • b.

   de raming en het beheer van de financiële middelen van de raad als bestuursorgaan.

Artikel 3

 • 1. Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters in de raad.

 • 2. Elk lid van het presidium heeft één stem in het presidium.

 • 3. Elk lid van het presidium wijst een raadslid aan dat hem bij zijn afwezigheid in het presidium vervangt.

 • 4. De voorzitter van de raad, en bij afwezigheid zijn plaatsvervanger, is voorzitter van het presidium, doch geen lid van het presidium.

 • 5. De voorzitter van het presidium en zijn plaatsvervanger hebben een adviserende stem in het presidium.

 • 6. Het presidium wordt bijgestaan door de griffier of diens plaatsvervanger.

 • 7. De voorzitter van het presidium kan voorstellen de gemeentesecretaris uit te nodigen voor de vergadering van het presidium.

 • 8. Het presidium kan zich doen bijstaan door adviseurs.

Artikel 4

 • 1. Het lidmaatschap van het presidium geldt voor een zittingsperiode van de raad.

 • 2. De leden van het presidium treden af zodra de zittingsperiode van de raad verstreken is of als zij geen voorzitter meer zijn van de fractie in de raad dan wel ophouden lid te zijn van de raad.

 • 3. Het lidmaatschap van het presidium eindigt voorts op eigen verzoek of door ontslag.

 • 4. Wie ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats tot lid wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene moest aftreden in wiens plaats dat lid is gekomen.

Artikel 5

 • 1. Het presidium heeft alle bevoegdheden van de raad, die voor de vervulling van zijn taken nodig zijn, tenzij het bevoegdheden betreft als bedoeld in artikel 156 van de Gemeentewet.

 • 2. Het presidium vervult andere taken die hem door de raad worden opgedragen binnen het kader van zijn taken.

 • 3. Als het presidium oordeelt dat een voorstel van het college aan de raad niet voldoet aan de eisen die daaraan in het vastgestelde format worden gesteld, kan het presidium het voorstel terugsturen naar het college. Het presidium vermeldt de reden voor terugzending en bepaalt tevens binnen welke termijn het voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

Artikel 6

Het presidium heeft bij de uitoefening van zijn taak de beschikking over de griffier en de griffie1.

Artikel 7

De vergaderingen van het presidium worden voorbereid door de voorzitter en de griffier.

Artikel 8

Alle van het presidium uitgaande stukken worden door de voorzitter en griffier getekend.

Artikel 9

 • 1. De griffier is verantwoordelijk voor het beheer van de archiefbescheiden van het presidium.

 • 2. Het beheer van de bescheiden vindt plaats met in achtneming van de Archiefwet 1995 en de Informatieverordening gemeente Apeldoorn 2020.

 • 3. De griffier draagt er zorg voor dat de archiefbescheiden bij opheffing van het presidium of anderszins worden overgebracht naar het gemeentearchief.

Artikel 10

 • 1. Het presidium vergadert tenminste drie maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt, of tenminste twee leden de voorzitter, onder opgaaf van redenen, schriftelijk daarom verzoeken.

 • 2. Indien het vereiste aantal leden om een vergadering verzoekt, belegt de voorzitter deze binnen een week nadat het schriftelijk verzoek de voorzitter heeft bereikt.

Artikel 11

 • 1. De voorzitter bepaalt in overleg met de griffier dag, uur en plaats van de vergadering van het presidium.

 • 2. De uitnodigingen voor de vergadering worden, behoudens in gevallen van spoed, tenminste twee werkdagen van tevoren aan de leden van het presidium toegezonden. Zij vermelden zoveel mogelijk de te behandelen agendapunten.

 • 3. Het presidium kan steeds over andere niet op de agenda vermelde zaken beraadslagen en besluiten.

Artikel 12

 • 1. De vergaderingen van het presidium zijn openbaar. Op de openbaarheid van de vergaderingen van het presidium zijn de artikelen 23 en 24 en hoofdstuk VA van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

 • 2. Indien en voor zover het presidium vergadert in het kader van de regeling van de werkzaamheden van de raad vindt de vergadering achter gesloten deuren plaats.

 • 3. Het verslag van een besloten vergadering en de stukken waaromtrent geheimhouding is opgelegd, worden door het presidium ter inzage gelegd voor de raad.

Artikel 13

 • 1. Het presidium kan geen besluiten nemen, indien blijkens de presentielijst niet meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

 • 2. Indien in een vergadering om de in het vorige lid vermelde reden op het daarvoor bepaalde tijdstip geen besluiten kunnen worden genomen, zal de voorzitter binnen vier dagen daarna de leden voor een volgende vergadering oproepen. De vergadering wordt gehouden, ongeacht het aantal leden dat is opgekomen. In deze vergadering kan alleen worden beraadslaagd en besloten over zaken, die op de agenda van de oorspronkelijke vergadering stonden vermeld.

 • 3. Het presidium kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de griffier een rapport opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij het verslag wordt gevoegd.

Artikel 14

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Op stemmingen zijn de artikelen 27 tot en met 32 van de Gemeentewet overeenkomstig van toepassing.

Artikel 15

 • 1. Het presidium is voor zijn handelingen en zijn beleid verantwoording schuldig aan de raad en geeft hem alle verlangde inlichtingen.

 • 2. Voor zover besluiten van het presidium financiële verplichtingen inhouden of kunnen inhouden, doet het presidium onmiddellijk mededeling van zijn besluiten aan het college en aan de raad. Een besluit als in dit lid bedoeld, wordt geacht van kracht te zijn wanneer het college binnen vier weken nadat zij de mededeling daarvan hebben ontvangen, tegen de genomen beslissing geen schriftelijk bezwaar bij het presidium hebben ingebracht of te kennen hebben gegeven dat naar hun oordeel een raadsbesluit vereist is.

 • 3. Het vorige lid is niet van toepassing op besluiten met financiële gevolgen, waaruit geen hogere uitgaven voortvloeien dan reeds in de gemeentebegroting zijn uitgetrokken.

Artikel 16

 • 1. Jaarlijks zendt het presidium volgens de daarvoor door het college opgestelde planning de financiële gegevens aan het college, opdat de voor de raad benodigde budgetten in de begroting en meerjarenraming kunnen worden opgenomen.

 • 2. Jaarlijks zendt het presidium volgens de daarvoor door het college opgestelde planning de financiële gegevens aan het college, opdat over de besteding van de onder beheer van het presidium vallende budgetten in de jaarrekening verantwoording wordt afgelegd.

Artikel 17

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslist de voorzitter.

Artikel 18

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, volgend op die van de vaststelling en vervangt de Verordening op het presidium van de raad, vastgesteld op 14 maart 2002 en gewijzigd op 25 april 2002.

Artikel 19

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening op het presidium van de raad’.

Gewijzigd bij besluit d.d. 28 november 2019 (artikel 2, 6, 9, 11)

Inwerking getreden op de dag na elektronische bekendmaking.

Ondertekening


Noot
1

In artikel 107a, tweede lid, van de Gemeentewet is opgenomen dat de raad in een instructie nadere regels stelt over de taak en de bevoegdheden van de griffier.