Nadere regels voor het hebben van uitstallingen

Geldend van 14-07-2016 t/m heden

Intitulé

Nadere regels voor het hebben van uitstallingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918;

overwegende dat ter vermindering van administratieve lasten van bedrijven volstaan kan worden met algemene regels, doch dat het in het belang van de openbare orde en veiligheid van met name voetgangers en (hulpverlenings)verkeer noodzakelijk is het plaatsen van uitstallingen te binden aan nadere regels;

gelet op artikel 2:10, lid 3 van de Algemene plaatselijke verordening;

besluiten:

vast te stellen ‘Nadere regels voor het hebben van uitstallingen’

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze nadere regels wordt verstaan onder;

 • Uitstalling:

  een los voorwerp geplaatst voor een pand op een openbare plaats, dat een onmiskenbare relatie heeft met de bedrijfsactiviteiten van de in dat pand gevestigde onderneming, waaronder tevens wordt verstaan:

  • voorwerpen en stoffen die behoren tot het reguliere assortiment van een winkel;

  • uitstallingsmaterialen

  • speelattracties.

 • Plint:

  in Dalfsen het Burg. Van Bruggenplein, de Prinsenstraat, de Molenstraat, de Julianastraat, het Kerkplein, de Bloemendalstraat en de Wilhelminastraat de met rode stenen aangebrachte strook in de bestrating.

Artikel 2 Melden

Wanneer een ondernemer een uitstalling bij een winkel- of ander bedrijfspand wil plaatsen moet hiervan melding worden gedaan bij het college door middel van het hiervoor vastgestelde (digitale) formulier ‘melding voor het hebben van een uitstalling’.

Artikel 3 Locatie uitstalling

 • 1. De uitstalling mag uitsluitend worden geplaatst op trottoirs of in voetgangersgebieden.

 • 2. De uitstalling mag alleen grenzend aan de voor- en/of zijgevel van het pand waarin het bedrijf is gevestigd worden geplaatst.

Artikel 4 Maximale omvang van de uitstalling

 • 1. De uitstalling mag over de gehele voor- en zijgevelbreedte van het pand waarin het bedrijf is gevestigd, worden geplaatst.

 • 2. Daar waar in de bestrating een zogenaamde plint is aangebracht, wordt de omvang van de uitstalling begrensd door deze markering.

 • 3. Daar waar in de bestrating geen plint is aangebracht, moet de uitstalling binnen een strook van 1,50 meter gemeten vanuit de voor- en/of zijgevel blijven. Voor hulpverleningsverkeer dient te allen tijde een vrije doorgang van tenminste 3,50 meter gewaarborgd te blijven.

 • 4. In gebieden waar trottoirs naast de rijbaan aanwezig zijn mag de uitstalling alleen geplaatst zijn op het trottoir. Op dit trottoir moet voor voetgangers een strook van tenminste 1,50 meter vrije doorloopruimte gewaarborgd blijven.

Artikel 5 Tijdstip van de uitstalling

De uitstalling mag slechts worden geplaatst gedurende de openingstijden van de winkel/het bedrijf.

Artikel 6 Overige voorwaarden

 • 1. De uitstalling mag slechts bestaan uit artikelen die een directe relatie hebben met het branchepatroon van de winkel/het bedrijf.

 • 2. De uitstalling mag slechts bestaan uit verplaatsbare objecten.

 • 3. Het ophangen van goederen aan luifel, zonneschermen en dergelijke is verboden.

 • 4. Aan de uitstalling mogen zich geen scherp uitstekende delen bevinden.

 • 5. Los geplaatste reclameborden mogen in zijn geheel geen grotere oppervlakte hebben dan 1 m² en geen grotere afmeting in een richting hebben dan 1,25 meter.

Artikel 7 Beperking plaatsingsmogelijkheden

 • 1. De uitstalling mag geen schade toebrengen aan de weg, geen gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan danwel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 • 2. De uitstalling moet zowel op zichzelf als in verband met de omgeving voldoen aan redelijke eisen van welstand.

 • 3. De uitstalling mag niet worden geplaatst:

  • a.

   op brandkranen;

  • b.

   op afwateringen;

  • c.

   voor nooduitgangen;

  • d.

   op of voor de toegang die ten dienste staat van gehandicapten.

 • 4. De uitstalling moet op eerste aanzegging worden verwijderd, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van werken van openbaar nut, in het belang van de openbare orde en veiligheid dan wel ter realisering van gemeentelijke plannen.

 • 5. Tijdens evenementen in de openbare ruimte waar zich normaliter een uitstalling bevindt, mogen geen uitstallingen worden geplaatst tenzij uit overleg met de betreffende evenementenorganisator blijkt dat het plaatsen van de uitstalling geen problemen geeft.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Voor eventuele schade, voortvloeiende uit het plaatsen van de uitstalling, kan de gemeente Dalfsen niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In de gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als ‘Nadere regels voor het hebben van uitstallingen’.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking 8 dagen na publicatie. Tegelijkertijd vervallen de ‘Beleidsregels uitstallingen en terrassen 2003’.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen in haar vergadering van

1 juni 2016.

Het college voornoemd,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten
de gemeentesecretaris/algemeen directeur,
drs. J.H.J. Berends

Toelichting op de nadere regels voor het hebben van een uitstalling

Inleiding

Binnen de gemeente Dalfsen is in het kader van de vermindering van administratieve lasten voor bedrijven het vergunningvereiste voor uitstallingen in de Algemene Plaatselijke Verordening 2015 (hierna: APV) vervangen door nadere regels.

Op grond van de algemene regels in artikel 2:10 APV zijn uitstallingen verboden, indien ze:

 • a.

  Door hun omvang, vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengen aan de openbare plaats;

 • b.

  Gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan;

 • c.

  Een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats;

 • d.

  Hetzij op zichzelf; hetzij in verband met de omgeving niet voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Daar waar niet voldaan wordt of kan worden voldaan aan de algemene regels, geldt dat de uitstalling niet mag worden geplaatst, tenzij het college op grond van het vierde lid ontheffing heeft verleend.

Het derde lid van artikel 2:10 APV geeft het college de ruimte nadere regels te stellen aan uitstallingen. Uit oogpunt van hinder voor voetgangers, bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten alsmede de verkeersveiligheid heeft het college het noodzakelijk gevonden de uitstallingen nader te reguleren.

Deze nadere regels zijn deels overgenomen uit de Beleidsregels uitstallingen terrassen 2003.

Deze nadere regels zijn niet van toepassing op uitstallingen bij een standplaats. Regulering van voorwerpen bij standplaatsen vindt plaats op basis van het standplaatsenbeleid.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Onder uitstalling wordt verstaan het neerzetten van goederen in de openbare ruimte voor een pand om de aandacht te vestigen op een onderneming die in dat pand gevestigd is. Het gaat om goederen die behoren bij het gangbare assortiment in de winkel/het bedrijf met het oog op het verkopen van die goederen. Daarnaast kan het losse reclame- of aanbiedingsborden om het assortiment aan te prijzen betreffen. Bij decoratieve objecten kan gedacht worden aan bloembakken, mechanische speeltoestellen en dergelijke.

Artikel 2

In artikel 2 wordt aangegeven dat een ondernemer moet melden wanneer hij een uitstalling bij zijn pand wil plaatsen. Deze melding wordt gedaan door middel van het (digitale) formulier ‘melding voor het hebben van een uitstalling’.

Artikel 3

De plaatsing en de omvang van uitstallingen zijn gerelateerd aan de belangen van openbare orde en (verkeers)veiligheid. Daarbij is een evenwicht gezocht tussen de verschillende betrokken belangen, namelijk de behoefte van de ondernemer, de veiligheid van de gebruikers van de openbare ruimte en de toegankelijkheid voor hulpverleningsdiensten.

Uitstallingen mogen uitsluitend worden geplaatst grenzend aan de voor- en/of zijgevel van het pand, waarin de goederen worden verkocht, de diensten geleverd of de activiteiten uitgevoerd. Op deze wijze worden uitstalling en winkel/bedrijf aan elkaar gekoppeld. Dit geldt nadrukkelijk voor het plaatsen van losstaande reclameborden. Het is niet de bedoeling een reclamebord als verwijzingsbord te gebruiken en aan het begin of op de hoek van een straat te plaatsen.

Artikel 4

Van belang is dat voor voetgangers, waaronder met name ook gekeken is naar gehandicapten, een minimale doorloopruimte gegarandeerd blijft en hulpverleningsverkeer te allen tijde een vrije doorgang heeft.

Artikel 5

Gelet op het doel van een uitstalling is het neerzetten van goederen en objecten gekoppeld aan de openingstijden van de winkel/het bedrijf.

Artikel 6

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 7

Er kunnen zich omstandigheden en situaties voordoen, waarin het ongewenst is dat de uitstalling wordt geplaatst. Dit artikel houdt een beperking in van de mogelijkheden tot uitstallen. Zo kan het plaatsen van uitstallingen tijdens evenementen ongewenst zijn.

Artikel 8

Het bepaalde in artikel 8 legt de verantwoordelijkheid voor het hebben van een uitstalling bij de exploitant. De exploitant moet voorkomen dat er schade ontstaat. Wanneer toch schade ontstaat door het hebben van een uitstalling, kan de exploitant aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9

Dit artikel spreekt voor zich.

Formulier: ‘melding voor het hebben van een uitstalling’

Onderneming

: ___________________________________________

Adres

: ___________________________________________

Plaats

: ___________________________________________

Telefoonnummer

: ___________________________________________

Naam eigenaar

: ___________________________________________

Uitstalling

De uitstalling bestaat uit: ___________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Afmeting(en): ______________________________________________________

___________________________________________________________________

Situatieschets uitstalling:

Stuur een situatieschets van uw uitstalling(en) mee

Precario

Precariobelasting is een vergoeding om voorwerpen op, boven of onder de gemeentegrond te hebben. Deze wordt jaarlijks geïnd. U ontvangt hiervoor een aanslag.

Meer informatie over precario vindt u op onze website:

http://www.dalfsen.nl/BestuurOrganisatieGemeenteDalfsen/RegelgevingEnBeleidGemeenteDalfsen.htm?regulationIdentifier=387465_1

Ondergetekende heeft kennisgenomen van de ‘nadere regels voor het hebben van uitstallingen’ van de gemeente Dalfsen,

Datum

: ______________________

Naam:

: ______________________

Handtekening

: ______________________