Verordening regelende de instelling en toekenning van een gemeentelijke erepenning

Geldend van 27-06-1974 t/m heden

Intitulé

Verordening regelende de instelling en toekenning van een gemeentelijke erepenning

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 1974, no. 5902-1/2, waarmede hij zich kan verenigen en welker overwegingen hij tot de zijne maakt;

gelet op de artikelen 167 en 168 der gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING regelende de instelling en toekenning van een gemeentelijke erepenning.

Artikel 1.

Ingesteld wordt een erepenning van de gemeente Dronten.

Artikel 2.

De vormgeving, uitvoering en afmetingen van de erepenning worden door burgemeester en wethouders bepaald.

Artikel 3.

De erepenning kan door burgemeester en wethouders, gehoord de voorzitters van de in de gemeenteraad zitting hebbende fracties van politieke partijen of groeperingen, worden toegekend als blijk van waardering en erkentelijkheid aan ingezetenen en niet-ingezetenen, die zich jegens de plaatselijke gemeenschap algemeen erkende uitzonderlijke verdiensten hebben verworven, alsmede aan al dan niet in de gemeente gevestigde instellingen, verenigingen, stichtingen en andere rechtspersonen, die zich door haar werkzaamheid op enig terrein van de gemeentelijke samenleving uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 4.

  • 1. Van het toekennen van de erepenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een afzonderlijk register.

  • 2. Burgemeester en wethouders doen van elke toekenning van de erepenning mededeling aan de raad.

Artikel 5.

De uitreiking van de erepenning geschiedt op een door burgemeester en wethouders te bepalen wijze.

Artikel 6.

Bij de uitreiking van de erepenning wordt aan de begiftigde tevens overhandigd een oorkonde, vermeldende de motieven op grond waarvan de penning is toegekend.

Artikel 7.

  • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van heden.

  • 2. De reeds door burgemeester en wethouders toegekende penningen worden geacht te zijn verleend met inachtneming van het in deze verordening bepaalde.

Ondertekening

Dronten, 27 juni 1974.

De raad voornoemd,

voorzitter
secretaris