Beleidsregel Inschrijvingscriteria voor door Hof van Twente uit te geven bouwkavels (kavelinschrijvingsbeleid)

Geldend van 01-06-2015 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel inschrijvingscriteria voor door de gemeente Hof van Twente uit te geven bouwkavels (kavelinschrijfbeleid)

De raad van de gemeente Hof van Twente heeft in de vergadering van 8 januari 2002 de “Beleidsregel inzake de inschrijvingscriteria voor door de gemeente Hof van Twente uit te geven bouwkavels” vastgesteld.

In haar vergadering van 19 mei 2009 heeft het college van Hof van Twente ingestemd met een wijziging van de “Beleidsregel inschrijfcriteria bouwgrond Hof van Twente 2002”.

In haar vergadering van 1 juni 2015 heeft het college van Hof van Twente ingestemd met een wijziging van de “Beleidsregel inschrijfcriteria bouwgrond Hof van Twente 2002”.

Wettelijke bevoegdheid

Het college van burgemeester en wethouders is sinds de invoering van het dualisme (in Hof van Twente d.d. 1 januari 2003) op grond van de gemeentewet artikel 160, lid e, bevoegd tot het formuleren, aanbrengen en uitvoeren van beleid welke gericht is op privaatrechtelijke handelingen.

In beginsel gaat het hier om de overdracht van een privaatrechtelijke bevoegdheid.

Aanleiding

De samenvoeging van de gemeenten Goor, Stad Delden, Ambt Delden, Diepenheim en Markelo tot de gemeente Hof van Twente per 1 januari 2001.

Inhoudelijke bepalingen

Artikel 1 Toelating

Voor inschrijving als gegadigde voor bouwgrond in de gemeente Hof van Twente komen per kern Goor, Delden, Bentelo, Hengevelde, Diepenheim of Markelo in aanmerking:

 • -

  Personen, die op het moment van aanvraag voor een bouwkavel de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 • -

  Personen die eerder bouwgrond hebben verkregen in de gemeente Hof van Twente kunnen zich na een periode van 2 jaar opnieuw inschrijven. De datum van inschrijving door de persoon op het desbetreffende adres in de Gemeentelijke Basis Administratie is daarbij leidend.

Artikel 2 Lijst van gegadigden

 • a.

  Gegadigden voor een bouwkavel die voldoen aan het bepaalde in artikel 1 worden op hun verzoek ingeschreven op de lijst van gegadigden voor een bouwkavel voor de kern Goor Delden, Bentelo,Hengevelde, Diepenheim of Markelo, welke wordt bijgehouden namens burgemeester en wethouders.

 • b.

  Gegadigden die vanuit de in artikel 1 gestelde eisen voor meerdere kernen in aanmerking willen komen worden in de gelegenheid gesteld om zich in te schrijven voor deze kernen.

Gegadigden betalen per inschrijving het verschuldigde inschrijfgeld ad. € 100.

Artikel 3 Inschrijfformulier

De aanvraag om als gegadigde voor een bouwkavel te worden ingeschreven op de in artikel 2 bedoelde lijst vindt plaats door indiening van een door burgemeester en wethouders verkrijgbaar te stellen en door de aanvrager in te vullen formulier. Per kern dient 1 inschrijfformulier ingevuld te worden. Ten behoeve van de juiste verzending van de informatie dient de gegadigde bij tussentijdse verhuizing een adreswijziging te sturen naar de afdeling Ontwikkeling , t.a.v. mevrouw J. Prins.

Artikel 4 Inschrijfgeld

Alvorens tot inschrijving wordt overgegaan dient een gegadigde een door burgemeester en wethouders nader te bepalen inschrijfgeld te voldoen. De hoogte en geldigheidsduur van het inschrijfgeld wordt op het in artikel 3 vermelde formulier kenbaar gemaakt. Het inschrijfgeld ad.

€ 100 (per inschrijving) dient de gegadigde zelf over te maken op IBAN nummer NL47BNGH0285092790 t.n.v. de gemeente Hof van Twente onder vermelding van “inschrijving bouwkavel + naam”.

Artikel 5 Inschrijfvolgorde

De inschrijving op de lijst geschiedt na ontvangst van het inschrijfformulier in volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 1 en 6 t/m 9.

Artikel 6 Voorrangsredenen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om voorrang te verlenen indien dit noodzakelijk is:

 • a.

  vanwege medische/en of sociale redenen. Hierbij dient aangetoond te worden dat de huidige woning gelet op voormelde redenen niet meer adequaat is en niet adequaat kan worden gemaakt. Dit aantonen geschiedt op advies van een door de gemeente aan te wijzen onafhankelijke instantie. Voorrang wordt éénmalig verleend en is strikt persoonlijk. De periode waarmee de inschrijfdatum wordt vervroegd wordt door het college van burgemeester en wethouders bepaald.

 • b.

  ter uitvoering van voorwaarden die voortvloeien uit overeenkomsten waarbij het algemeen belang gediend is.

Artikel 7 Bewijs van inschrijving

Nadat de gegadigde heeft voldaan aan het in artikel 4 bepaalde dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat aan de gegadigde een bewijs van inschrijving wordt verstrekt.Deze inschrijving is strikt persoonlijk.

Artikel 8 Weigering aanbod

Indien een gegadigde een kavel van zijn keuze krijgt aangeboden en deze weigert, wordt de inschrijfdatum met 2 jaar opgeschoven.

Artikel 9 Doorhaling inschrijving

De inschrijving wordt doorgehaald indien:

 • a.

  de gegadigde een bouwkavel heeft aanvaard;

 • b.

  de gegadigde daarom verzoekt;

 • c.

  de gegadigde niet binnen de daarvoor gestelde termijn adequaat heeft gereageerd op een onderzoek onder de ingeschreven gegadigden, welke door burgemeester en wethouders noodzakelijk wordt geacht uit een oogpunt van goed volkshuisvestingsbeleid, danwel niet binnen een daartoe gestelde termijn hernieuwd het inschrijfgeld voldoet.

 • d.

  in het geval onder b. wordt 25% van het inschrijfgeld door de gemeente gerestitueerd indien de inschrijving op verzoek van de gegadigde binnen 3 jaren na inschrijving wordt doorgehaald.

Artikel 10 Toewijzing

Bij uitgifte van bouwkavels vindt per kern Goor, Delden, Bentelo, Hengevelde, Diepenheim of Markelo de toewijzing plaats in volgorde van de plaatsing op de in artikel 2 genoemde lijst. Burgemeester en wethouders kunnen hiervan afwijken, waarbij zij zich uitsluitend zullen laten leiden door overwegingen betrekking hebbende op een goed volkshuisvestingsbeleid.

Gronduitgifte door/via derden

Artikel 11 Exploitatie-overeenkomst

In exploitatie-overeenkomsten in de zin van artikel 6.24 Wro dienen bepalingen te worden opgenomen, welke inhouden dat de verkoop van grond en/of woningen binnen het exploitatiegebied in eerste instantie mag plaatsvinden aan personen die op grond van het bepaalde in artikel 1. in aanmerking kunnen komen voor een bouwkavel en die staan ingeschreven op de in artikel 2 genoemde lijst. De verkoop van grond en/of woningen dient te geschieden aan deze personen in de volgorde van plaatsing op deze lijst.

Artikel 12 Verkoop t.b.v. projectmatige bouw

Bij de verkoop van bouwgrond aan ondernemingen en instellingen ten behoeve van project-matige woningbouw zal de levering van de grond in eerste instantie plaatsvinden aan personen die op grond van het bepaalde in artikel 1 in aanmerking kunnen komen voor een bouwkavel die staan ingeschreven op de in artikel 2 genoemde lijst. De verkoop van de grond en/of woningen dient te geschieden aan deze personen in de volgorde van plaatsing op deze lijst. De mailing wordt door de projectontwikkelaar / aannemer zelf verzonden op basis van de gemeentelijke kavelwachtlijst van de desbetreffende kern. De ontwikkelaar/aannemer is bevoegd om na 2 maanden na de mailing van de kavelwachtlijst de woningen los van de kavelwachtlijst aan te bieden. De ontwikkelaar/aannemer is verplicht dit aan de gemeente te berichten en de gemeente te rapporteren over de gang van zaken met betrekking tot de verkoop.

Slotbepalingen

Artikel 13 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregel naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze beleidsregel

Artikel 14 Restbepaling

In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders, waarbij zij zich uitsluitend zullen laten leiden door overwegingen betrekking hebbende op een goed volkshuisvestingsbeleid.

Artikel 15 Citeertitel

Dit beleid kan worden aangehaald als "Beleidsregel inschrijvingscriteria bouwgrond Hof van Twente 2015".

Artikel 16

Dit beleid treedt in werking de dag na publicatie en hiermee vervalt alle eerdere door de gemeenteraad terzake vastgestelde regelgeving.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2015.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

mr. G.S. Stam drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM