Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

Geldend van 21-11-2003 t/m 16-06-2020

Intitulé

Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

De raad van de gemeente Dronten,

gelezen het voorstel van het college van 26 augustus 2003, No. 310170HvH.R;

gelet op art. 213a van de Gemeentewet;

gelet op het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 11 september 2003;

B E S L U I T:

 • I.

  vast te stellen de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid

 • II.

  een budget ad € 25.000,-- in de begroting 2004 te ramen voor het uitvoeren van genoemde onderzoeken.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid

De mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

Het college stelt ieder jaar in december een onderzoeksplan vast voor de in het volgende jaar te verrichten onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur. In het onderzoeksplan kunnen door de raad aangedragen onderzoeksonderwerpen meegenomen worden.

Artikel 3. Onderzoeksplan

 • 1. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

 • 2. In het jaarplan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

 • 3. Het college zendt het vastgestelde onderzoeksplan ter kennisname naar de raad en de rekenkamerfunctie.

Artikel 4. Voortgang onderzoeken

 • 1. Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken en indien daar aanleiding toe is in de tussentijdse rapportages over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 5. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad en de rekenkamerfunctie aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag gelegen zes weken na die van haar bekendmaking.

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid”.

Ondertekening

Dronten, 25 september 2003

De raad van Dronten,

voorzitter

mr. A.M.G. Gresel

griffier

E.J. Morren