Besluit van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2016, PZH-2016-553633313, tot vaststelling van het openstellingsbesluit voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 voor het onderdeel Agrarisch Natuurbeheer (Openstellingsbesluit SNL, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2017) Prov. Blad 2016, 3776) en gewijzigd bij besluit van 1 november 2016 (Prov. Blad 2016, 5999)

Geldend van 10-11-2016 t/m 31-12-2016 met terugwerkende kracht vanaf 30-06-2016

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van 24 mei 2016, PZH-2016-553633313, tot vaststelling van het openstellingsbesluit voor de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 voor het onderdeel Agrarisch Natuurbeheer (Openstellingsbesluit SNL, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2017) Prov. Blad 2016, 3776) en gewijzigd bij besluit van 1 november 2016 (Prov. Blad 2016, 5999)

Gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland,

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013, artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016 en artikel 1.3 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013;

Besluiten:

vast te stellen:

Openstellingsbesluit SNL, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2017

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  SNL2013: Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2013;

 • c.

  SNL2016: Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Zuid-Holland 2016;

 • d.

  Tarievenlijst: tarievenlijst, opgenomen in bijlage 1, behorende bij dit besluit.

Hoofdstuk 2 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Paragraaf 1 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder de SNL 2016

Artikel 2 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL2016 bedraagt voor:

 • a.

  open akkerland: € 0,- ;

 • b.

  open grasland: € 1.250.000,-;

 • c.

  natte dooradering: € 0,- ;

 • d.

  droge dooradering: € 125.000,- ;

 • e.

  water: € 250.000,-.

Artikel 3 Aanvraagperiode

In afwijking van artikel 26, eerste lid, van de Asv wordt subsidie als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL2016 aangevraagd van 1 september 2016 tot en met 30 september.

Artikel 4 Loket voor indiening

Subsidie als bedoeld in artikel 3.14 van de SNL2016 wordt aangevraagd bij de Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509LP Den Haag.

Paragraaf 2 Collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer onder de SNL2013

Artikel 5 Kosten

Subsidie als bedoeld in de artikelen 4.1.1.1, 4.1.2.4, eerste lid en 5.1.1.1, eerste lid, onderdeel b, van de SNL2013 wordt uitsluitend verstrekt voor :

 • a.

  de agrarische beheerpakketten met de aanduiding A01.01.01a tot en met 01.01.06 met uitzondering van A01.01.03e t/m A01.01.03h, genoemd in bijlage 3 behorende bij de SNL2013, die op grond van artikel 2.1, vierde lid, van de SNL2013 zijn aangewezen voor collectief agrarisch natuurbeheer;

 • b.

  de toeslag collectief agrarisch natuurbeheer;

 • c.

  de beheerpakketten landschap met de aanduiding L01.01 t/m 04.01 met uitzondering van L01.04, genoemd in bijlage 6 behorende bij de SNL2013, die op grond van artikel 2.1, vierde lid, SNL2013 zijn aangewezen voor collectief landschapsbeheer.

Artikel 6 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor reeds verleende subsidiebeschikkingen op grond van de SNL2013 voor collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer bedraagt € 200.000,-.

Artikel 7 Aanvraagperiode

Subsidie als bedoeld in deze paragraaf wordt aangevraagd van 15 november 2016 tot en met 31 december 2016.

Artikel 8 Loket voor indiening

Subsidie als bedoeld in deze paragraaf wordt aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Postbus 40225, 8004 DE te Zwolle.

Hoofdstuk 3 Tarieven

Artikel 9 Tarieven begrotingsjaar 2017

De jaarvergoeding voor de in artikel 5 genoemde kosten zijn opgenomen in de tarievenlijst.

Hoofdstuk 4 Voorbehouden

Artikel 10 Voorbehoud goedkeuring Europse Commissie en Minister van Economische Zaken

Subsidie op grond van dit besluit wordt uitsluitend verleend indien zij door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn goedgekeurd.

Artikel 11 Voorbehoud beschikbaargestelde gelden door Provinciale Staten van Zuid-Holland

De subsidieplafonds genoemd in artikel 2 en artikel 6 kunnen worden verlaagd indien Provinciale Staten niet voldoende gelden ter beschikking stellen. Deze eventuele latere verlaging van een subsidieplafond geldt ook voor reeds ingediende aanvragen. Een subsidie wordt dan geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het dan lagere subsidieplafond zou worden overschreden.

Hoofdstuk 5

Artikel 12 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 13 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit SNL, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2017.

Ondertekening

Den Haag, 24 mei 2016
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland
drs. J.H. de Baas, secretaris
drs. J. Smit, voorzitter

Bijlage 1, behorend bij artikel 1, onderdeel d, van het Openstellingsbesluit SNL, onderdeel Agrarisch Natuurbeheer 2017

http://www.zuid-holland.nl/publish/pages/14622/bijlage1behorendebijartikel1onderdvanhetopenstellingsbesluitsnlonderdeelagrarischnatuurbeheer201.pdf

Toelichting behorende bij het wijzigingsbesluit van 1 november 2016

In dit wijzigingsbesluit worden de verschillende deelsubsidieplafonds aangepast naar aanleiding van de door de agrarische collectieven ingediende uitbreidingsaanvragen van lopende subsidiebeschikkingen. Met deze wijziging passen alle uitbreidingsaanvragen binnen de deelsubsidieplafonds en kunnen deze positief beschikt worden.

Om de deelsubsidieplafonds formeel van kracht te laten zijn voor het moment van het indienen van de aanvragen, werkt dit besluit terug tot 30 juni 2016 (het moment dat het oorspronkelijke Openstellingsbesluit SNL, onderdeel agrarisch natuurbeheer 2017 van kracht is geworden).