Verordening Winkeltijden Hof van Twente

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Intitulé

Verordening Winkeltijden Hof van Twente 2014

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2013;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

gezien het advies van de commissie Fysiek;

besluit:

vast te stellen de navolgende verordening

VERORDENING WINKELTIJDEN HOF VAN TWENTE 2014

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.bijzondere en tijdelijke aard: richtinggevend is maximaal 12 dagen, verspreid over het jaar;

b.het college het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

 • c.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • d.

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • e.

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2 (Algemene) vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 08.00 uur tot 17.00 uur een algemene vrijstelling.

Artikel 3 Individuele ontheffingen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, voor zover deze nog niet onder de vrijstelling vallen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend voor:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard, zoals feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen en evenementen;

  • b.

   snuffelmarkten.

 • 3.

  Het college kan aan de ontheffing beperkingen verbinden.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel/het bedrijf op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling op basis van de ontheffing.

Artikel 4 Beslistermijn

 • 1. Burgemeester en wethouders dienen op een aanvraag om ontheffing binnen twee weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen, te beslissen.

 • 2. Zij kunnen de beslistermijn voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 5 Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; ofde houder dit verzoekt.

Artikel 6 Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7 Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening Winkeltijden Hof van Twente, gepubliceerd op 4 januari 2012, wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Verordening Winkeltijden Hof van Twente, gepubliceerd op 4 januari 2012, verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening Winkeltijden Hof van Twente, gepubliceerd op 4 januari 2012, maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Hof van Twente 2014.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Hof van Twente d.d. 17 december 2013.
De raad van de gemeente Hof van Twente,
de griffier, de voorzitter,
A.W. Averink drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM