Verordening Duurzaamheidslening gemeente Vaals 2015

Geldend van 06-05-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Vaals 2015

Kenmerk: 14.0003947 *14.0003947*

Agendapunt nr.:

Raadsvergadering d.d.: 9 februari 2015

Onderwerp

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Vaals 2015

De Raad van de gemeente Vaals

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Vaals 2015

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

a) aanvrager:

en eigenaar/bewoner, die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

b) college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals;

c) duurzaamheidslening:

een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager;

d) duurzaamheidsmaatregelen:

energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 6 lid 1;

e) werkelijke kosten:

de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf terzake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

f) SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te

Hoevelaken.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op bestaande woonruimte in de gemeente Vaals

 • -

  die voor 01-01-2011 in gebruik is genomen (overeenkomstig de Basisadministratie Gebouwen (BAG) en/of de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA))

 • -

  en die geschikt en uitsluitend bestemd is voor permanente bewoning

 • -

  en door de eigenaar wordt bewoond.

Artikel 3 Budget

In het kader van de in deze verordening gestelde beleidsdoelen, stelt de raad van de gemeente Vaals het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Duurzaamheidsleningen.

Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst

Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Vaals en SVn.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

1.Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

a) Warmtepomp

b) Zonnepanelen

c) Zonneboiler

d) Kleinschalige windturbine

e) Gevelisolatie

f) Dakisolatie

g) Vloerisolatie

h) Raamisolatie

i) Verwarmingsinstallatie

2.Het college kan de in het eerste lid vermelde lijst van duurzaamheidmaatregelen uitbreiden en/of inkorten.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave op basis van offertes van aannemers, installateurs en/of leveranciers ter zake van de te treffen maatregelen als bedoeld in artikel 6 van de verordening);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 8 Procedure aanvraag en toewijzing

De behandeling van een aanvraag gebeurt overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (Hoofdstuk 4) met dien verstande dat;

 • 1.

  het college de ontvangst van een aanvraag binnen twee weken na de ontvangst bevestigt;

 • 2.

  bij toepassing van artikel 4:5 Awb (opvragen ontbrekende noodzakelijke gegevens) aanvrager vier weken de gelegenheid krijgt de aanvraag te completeren;

 • 3.

  het college aanvragen afhandelt op volgorde van ontvangst.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget, als bedoeld in artikel 3, niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar haar oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 4.

  de aanvraag bij het college wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan.

Artikel 10 Beleidsdoelen

Het college besluit aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

a) een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

b) het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening

 • 1. De toewijzing van een Duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente <gemeente> en SVn danwel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 13 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde kosten als bedoeld in artikel 7, lid 2..

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan€ 2.500,- en niet meer dan € 15.000,- (inclusief BWT ).

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 4.

  Bij verkoop van de woning waarop de energiebesparende maatregelen zijn getroffen, dient de restschuld ineens en volledig te worden afgelost.

 • 5.

  Voor het deel van de werkelijke kosten van de maatregelen waarvoor reeds een lening via een andere instantie is ontvangen of aangevraagd wordt geen duurzaamheidslening toegekend.

Artikel 14 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

Artikel 15 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 16 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 17. Intrekking en terugvordering

 • 1. Het college kan een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een duurzaamheidslening intrekken indien:

  • a.

   de aanvrager niet voldoet aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   b. de duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van door de aanvrager onjuiste verschafte gegevens.

 • 2. Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het reeds genoten en of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

Artikel 18 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 februari 2015.

Artikel 19 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Vaals 2015”.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 9 februari 2015
mr. B.G.P. Hoevenagel
Griffier
drs. R.L.T. van Loo
Voorzitter