Ligplaatsenregeling Zeewolde 2016

Geldend van 12-04-2017 t/m heden

Intitulé

Ligplaatsenregeling Zeewolde 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

overwegende dat het ter bescherming van onder meer de openbare orde, veiligheid en rietkragen wenselijk is om aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op gedeelten van openbaar water nadere regels te stellen, alsmede beperkingen te stellen naar soort en aantal vaartuigen;

gelet op het bepaalde in het artikel 5:25, lid 2, van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2013 (APV)

besluiten

onder intrekking van de nadere regels, die zij laatstelijk op 6 juli 2010 hebben gewijzigd, vast te stellen de navolgende nadere regels met betrekking tot het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats met dan wel voor een vaartuig op gedeelten van openbaar water in de gemeente Zeewolde, alsmede het beperken van het soort en aantal vaartuigen,

de volgende Ligplaatsenregeling Zeewolde 2016 vast te stellen:

Artikel I. Definities

Naast de in artikel 1.1 van de Algemene plaatselijke verordening Zeewolde 2013 genoemde definities wordt in deze regeling verstaan onder:

 • a.

  ligplaats: een in beginsel evenwijdig aan een oever, kade, steiger of vaartuig ingerichte of gebruikte ruimte in openbaar water om er met één vaartuig ligplaats te hebben. Indien en voor zover de aan een oever, kade, steiger of vaartuig ingerichte of gebruikte ruimte daartoe ingericht en bestemd is, kan een ligplaats anders dan evenwijdig aan een oever, kade, steiger of vaartuig zijn;

 • b.

  ligplaats hebben: het voor anker liggen, het gemeerd hebben of op enigerlei andere wijze met de vaste grond of een ander vaartuig verbonden hebben van een vaartuig;

 • c.

  ligplaatsenkaart: kaart als bedoeld in artikel III van deze regeling;

 • d.

  aanlegplaats: ligplaats of combinatie van ligplaatsen voor algemeen gebruik, waar een vaartuig niet onbeheerd mag worden achtergelaten (deze worden op de in artikel III bedoelde kaart aangegeven);

 • e.

  jachthaven: combinatie van ligplaatsen;

 • f.

  passantenhaven: combinatie van ligplaatsen bedoeld om passerende pleziervaart de gelegenheid te bieden gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 3x24 uur te verblijven;

 • g.

  vaartuig: elk vaartuig, daaronder ook begrepen drijvende werktuigen, woonschepen, glijboten en veerponten alsmede vaartuigen die tijdelijk of blijvend de mogelijkheid en/of geschiktheid om te varen of te drijven hebben verloren, wrakken van vaartuigen en vaartuigen die in aanbouw zijn, een casco, dat kan worden af- en opgebouwd tot een vaartuig;

 • h.

  bedrijfsvaartuig: elk vaartuig met inbegrip van drijvende werktuigen, dat is ingericht of bestemd voor de uitoefening van een bedrijf, met uitzondering van een vaartuig, waarop -al dan niet tegen betaling- aan groepen van personen de mogelijkheid wordt geboden ter ontspanning daarop te vertoeven en daarmee boottochten te maken;

 • i.

  recreatievaartuig: elk vaartuig, niet zijnde een veerpont, woonschip of woonark, een bedrijfsvaartuig of een vaartuig behorende tot de "bruine vloot", met dien verstande, dat onder een recreatievaartuig ook wordt verstaan een vaartuig, waarop -al dan niet tegen betaling- aan groepen van personen de mogelijkheid wordt geboden ter ontspanning daarop te vertoeven en daarmee boottochten te maken;

 • j.

  vaartuigen behorende tot de "bruine vloot": traditionele zeil- en motorschepen waarmee vroeger vracht werd vervoerd en die vandaag de dag mede worden ingezet voor professionele passagiersvaart (chartervaart);

 • k.

  woonschip: elk vaartuig, dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie en/of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd tot, dag- en/of nachtverblijf van één of meer personen, dat geen woonark is;

 • l.

  woonark: een in/op het water drijvend bouwwerk, dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie en/of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd tot, dag- en/of nachtverblijf van één of meer personen, dat geen woonschip is;

 • m.

  bijbootje: een bij een woonschip of woonark herkenbaar behorende open boot, die voor eigen vervoer, redding, berging of werkzaamheden kan worden gebruikt met een lengte van maximaal 7 meter;

 • n.

  dag: kalenderdag.

Artikel II. Ligplaatsen

 • 1.a. Het is verboden om met een vaartuig ligplaats te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op die locaties, waarop zo’n verbod als zodanig is aangegeven op de ligplaatsenkaart;

 • 1.b. Burgemeester en wethouders kunnen van elk op grond van deze regeling geldend verbod ontheffing verlenen. Zo’n ontheffing op aanvraag kan slechts voor een beperkte duur en bijzondere omstandigheden verleend worden.

 • 2. Op de ligplaatsenkaart zijn die locaties aangegeven waar het toegestaan is om uitsluitend onder de volgende voorwaarden ligplaats te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen:

  • a.

   de maximale verblijfsduur voor een ligplaats bedraagt een aaneengesloten periode van 3 keer 24 uur (o.a. passantenhaven);

  • b.

   het is verboden om met een vaartuig, nadat het is verplaatst, binnen drie dagen wederom ligplaats in te nemen op de in dit lid, sub a, bedoelde plaats;

  • c.

   wanneer een vaartuig wordt verplaatst naar een plaats liggende op minder dan 500 meter hemelsbreed gemeten van de oude ligplaats, wordt het geacht op dezelfde plaats te zijn blijven liggen;

  • d.

   een vaartuig wordt geacht voor maximaal een aanééngesloten periode van 3 keer 24 uur eenzelfde ligplaats te hebben ingenomen, indien dat vaartuig op enig tijdstip van deze periode op dezelfde ligplaats wordt aangetroffen.

 • 3. Op de ligplaatsenkaart zijn aangeduid de zones waarvoor burgemeester en wethouders overeenkomstig het bepaalde in artikel IV van deze regeling ontheffing kunnen verlenen van het gestelde in lid 1 en lid 2, sub a, van dit artikel.

 • 4. Op de ligplaatsenkaart zijn aangeduid de jachthavens, waar het toegestaan is om ligplaats in te nemen, waarbij de in artikel II, lid 2, gestelde beperking naar tijdsduur niet van toepassing is.

 • 5. Op de ligplaatsenkaart is een gebied aangegeven waar schepen van de "bruine vloot" ligplaats mogen hebben, evenwel uitsluitend gedurende de periode gelegen tussen 1 oktober en 1 april. Het aantal dagen waarop voornoemde schepen gedurende deze periode in bedoeld gebied ligplaats mogen hebben, is niet aan een maximum gebonden.

 • 6.a. Onverminderd het daaromtrent bepaalde in het vigerende bestemmings- of omgevingsplan is het behoudens op de locatie, die op de ligplaatsenkaart is aangegeven als zone bestemd voor het hebben van ligplaats met een woonschip of woonark, verboden met een woonschip of woonark ligplaats te hebben dan wel een ligplaats beschikbaar te stellen voor een woonschip of woonark.

 • 6.b. De ligplaats als bedoeld in het vorige lid mag door het woonschip of de woonark met maximaal één bijbootje worden ingenomen, voor zover dit bijbootje niet buiten de zone op de ligplaatsen- of bestemmings- of omgevingsplankaart uitsteekt.

 • 7. Op de ligplaatsenkaart is een zone aangegeven waar uitsluitend vaartuigen ten behoeve van een scheepsmakelaardij ligplaats mogen innemen. Het is verboden in deze zone met een vaartuig ligplaats in te nemen dan wel een ligplaats beschikbaar te stellen voor een vaartuig indien deze niet bestemd is voor verkoop c.q. reparatie in het kader van een scheepsmakelaardij.

 • 8. Op de ligplaatsenkaart is een zone aangegeven waar het uitsluitend toegestaan is onder vergunning als bedoeld in artikel V van deze regeling ligplaats in te nemen voor bijzondere en/of bedrijfsmatige water(sport)activiteiten. Het is verboden in deze zone met een vaartuig ligplaats in te nemen dan wel een ligplaats beschikbaar te stellen voor een vaartuig indien deze niet bestemd is voor bijzondere en/of bedrijfsmatige water(sport)activiteiten.

 • 9. Op de ligplaatsenkaart zijn zones aangegeven waar het al dan niet gedurende een vastgestelde periode uitsluitend toegestaan is ligplaats in te nemen met een veerpont.

 • 10. Op de ligplaatsenkaart kunnen burgemeester en wethouders voor iedere locatie of zone waar volgens deze regeling ligplaats mag worden ingenomen een maximum aantal ligplaatsen vaststellen en bekendmaken.

Artikel III. Ligplaatsenkaart

Op de bij deze regeling behorende ligplaatsenkaart(en) zijn aangegeven:

 • a.

  het (de) gebied(en) waarop deze regeling van toepassing is;

 • b.

  (gedeelten van) openbaar water waar het verboden is om met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen;

 • c.

  (gedeelten van) openbaar water waar het onder de in artikel II, lid 2, sub a, bedoelde voorwaarden toegestaan is, om een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen (3x24 uur regeling);

 • d.

  (gedeelten van) openbaar water waar het toegestaan is, om ligplaats in te nemen of te hebben dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen zonder beperking naar tijdsduur: de jachthavens;

 • e.

  (gedeelten van) openbaar water waar het uitsluitend toegestaan is om ligplaats in te nemen, te hebben of ter beschikking te stellen ten behoeve van een zogenaamde scheepsmakelaardij, derhalve verkoop en reparatie van schepen;

 • f.

  (gedeelten van) openbaar water waar het uitsluitend toegestaan is om ligplaats in te nemen, te hebben of ter beschikking te stellen ten behoeve van woonschepen of woonarken;

 • g.

  het gedeelte van openbaar water waar het gedurende de periode gelegen tussen 1 oktober en 1 april toegestaan is om ligplaats in te nemen of ter beschikking te stellen voor vaartuigen behorende tot de bruine vloot;

 • h.

  (gedeelten van) openbaar water waar het met vergunning van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel V van deze regeling is toegestaan om ligplaats in te nemen of te hebben voor bijzondere en/of bedrijfsmatige water(sport)activiteiten.

Artikel IV. Ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het in artikel II, lid 1, gestelde verbod en van de in lid 2, sub a, gestelde maximale ligduur.

Artikel V. Vergunning

Het is verboden zonder vergunning van burgemeester en wethouders ligplaats in te nemen in de op de ligplaatsenkaart aangegeven zone bestemd voor bijzondere en/of bedrijfsmatige water(sport)activiteiten.

Artikel VI. Lengte vaartuigen

 • 1. Het is verboden:

  • a.

   ligplaats in te nemen of te hebben met een vaartuig met een lengte van 25 meter of meer op plaatsen, die op de ligplaatsenkaarten zijn aangewezen als ligplaats;

  • b.

   als eigenaar van of rechthebbende op het water en de plaatsen, als bedoeld onder a, toe te staan dat een vaartuig met een lengte van 25 meter of meer, ligplaats inneemt of heeft in dat water of aan die gronden;

 • 2. Het in lid 1, onder a, van dit artikel gestelde verbod geldt niet indien ligplaats wordt ingenomen met een bedrijfsvaartuig ter uitoefening van beheers- en onderhoudswerkzaamheden.

Artikel VII. Recreatievaartuig

 • 1. Het is verboden:

  • a.

   een recreatievaartuig langer dan 24 uur onbemand in openbaar water te laten liggen, dat niet als ligplaats op de ligplaatskaart is aangegeven;

  • b.

   als eigenaar van of rechthebbende op water en gronden toe te staan, dat een recreatievaartuig langer dan 24 uur onbemand in openbaar water blijft liggen, dat niet als ligplaats op de ligplaatskaart is aangegeven.

 • 2. Het in lid 1 van dit artikel gestelde verbod geldt niet wanneer met een recreatievaartuig ligplaats wordt ingenomen bij een voor bewoning geschikte en bestemde woning, in een passanten- of jachthaven of ten behoeve van verkoop of reparatie door een scheepsmakelaardij.

Artikel VIII. Bescherming rietkraag

 • 1. Het is verboden:

  • a.

   ligplaats in te nemen of te hebben met een vaartuig in een rietkraag;

  • b.

   ligplaats in te nemen of te hebben met een vaartuig binnen een afstand van 2 meter van de buitenkant van een rietkraag;

  • c.

   als eigenaar of rechthebbende op water of gronden met een rietkraag toe te staan dat met een vaartuig in zo’n rietkraag ligplaats wordt ingenomen.

 • 2. Het in lid 1, onder b, van dit artikel bedoelde verbod is niet van toepassing op:

  • a.

   open roei- en visbootjes;

  • b.

   bedrijfsvaartuigen ter uitoefening van beheers- en onderhouds- werkzaamheden.

Artikel IX. Intrekking bestaande regeling en overgangsregeling

 • 1. Met ingang van de inwerkingtreding van deze regeling wordt de Ligplaatsenregeling zoals laatstelijk door burgemeester en wethouders op 6 juli 2010 gewijzigd, ingetrokken.

 • 2. Besluiten genomen krachtens de in het vorige lid bedoelde Ligplaatsenregeling gelden als besluiten genomen krachtens deze Ligplaatsenregeling.

Artikel X. Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling wordt aangehaald als Ligplaatsenregeling Zeewolde 2016.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 24 juni 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde op 21 juni 2016.
de secretaris, de burgemeester,
R.C. van Nunspeet G.J. Gorter

Bijlage 1

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 6

Toelichting op de Ligplaatsenregeling Zeewolde 2016

Artikel I

Van een aantal in de Ligplaatsenregeling voorkomende begrippen, die aanleiding zouden kunnen geven tot verwarring, is een omschrijving gegeven. Het begrip ‘woonark’ is aan de definities toegevoegd, om onduidelijkheid te voorkomen over de woonarken, drijvende woningen, waarvoor in de Blauwe Diamant ligplaatsen zijn of worden ontwikkeld.

Artikel II

Lid 1: In dit lid is bepaald, dat op de ligplaatsenkaart locaties kunnen worden aangegeven, waarop het (om verschillende redenen) verboden is om ligplaats in te nemen of een ligplaats beschikbaar te stellen. Er kunnen zich echter onvoorziene omstandigheden voordoen, die het wenselijk maken tijdelijk en voor een bijzonder doel of voor een bijzonder vaartuig ontheffing te verlenen van een ligplaatsverbod.

Lid 2: In dit lid is bepaald, dat op de ligplaatsenkaart locaties kunnen worden aangegeven, waarop het verboden is om langer dan een aaneengesloten periode van 3 keer 24 uur ligplaats in te nemen. Deze bepaling is vooral bedoeld voor de Aanloophaven, een passantenhaven.

Lid 3: In dit lid is bepaald, dat burgemeester en wethouders ontheffing kunnen verlenen van de verboden, die op grond van het eerste of tweede lid van dit artikel van toepassing zijn. Voor een locatie waarop op grond van het eerste lid een algemeen verbod op het innemen of beschikbaar stellen van een ligplaats geldt, kan een ontheffing worden verleend. Ook voor een locatie waarop op grond van het tweede lid niet langer dan gedurende een aaneengesloten periode van 3 keer 24 uur ligplaats mag worden ingenomen, kan ontheffing verleend worden, waardoor het mogelijk is gedurende een langere periode ligplaats in te nemen.

Lid 4 en lid 7: In deze leden is bepaald, dat op de ligplaatsenkaart locaties kunnen worden aangegeven, waarop een jachthaven of een scheepsmakelaardij kan worden geëxploiteerd. Op dergelijke locaties is geen beperking gesteld aan de tijdsduur gedurende welke ligplaats mag worden ingenomen.

Lid 5: In dit lid is bepaald, dat op de ligplaatsenkaart een gebied is aangegeven, waarin schepen die tot de ‘bruine vloot’ kunnen worden gerekend, tijdens de periode van 1 oktober tot 1 april, gedurende langere termijn ligplaats kunnen innemen. Het gaat hierbij om de Aanloophaven. De achtergrond van deze regeling, die alleen buiten het vaarseizoen geldt, is de wens om de Aanloophaven gedurende het stille winterseizoen met de aanblik van traditionele zeilschepen te verlevendigen.

Lid 6a/6b: In deze leden is bepaald, dat met een woonschip of woonark uitsluitend ligplaats mag worden ingenomen in een zone, die op de ligplaatsenkaart is aangegeven als locatie waarop met een woonschip of woonark ligplaats mag worden ingenomen of waarop voor een woonschip of woonark een ligplaats beschikbaar mag worden gesteld. Bij de gemeentewording van Zeewolde was Harderhaven al de thuishaven van verschillende woonschepen. In 2014 is gestart met de voorbereidingen om grenzend aan de woonkern een concentratie van woonarken mogelijk te maken. Het gaat hierbij om een deel van de Blauwe Diamant waarin meerdere woonarken, drijvende woningen, een (permanente) ligplaats kunnen innemen.

Het is gebruikelijk, dat locaties waarop volgens de ligplaatsenkaart met een woonschip of woonark ligplaats mag worden ingenomen, ook als zodanig in (op) een bestemmings- of omgevingsplan(kaart) worden aangeduid.

Het aantal bijbootjes bij een woonschip of woonark is tot 1 beperkt. De bedoeling hiervan is om het doorgaande scheepvaartverkeer zo min mogelijk te hinderen en gevaarlijke situaties te voorkomen. Daarnaast kunnen meerdere bijbootjes hinder of overlast voor buren, aanliggende woonschepen of woonarken veroorzaken.

Lid 8: In dit lid is bepaald, dat op de ligplaatsenkaart een zone is aangegeven, waarin het uitsluitend toegestaan is onder vergunning (als bedoeld in artikel V van deze regeling) ligplaats in te nemen voor bijzondere en/of bedrijfsmatige water(sport)activiteiten. Voor het innemen van een ligplaats voor bijzondere en/of bedrijfsmatige water(sport)activiteiten is dus altijd een vergunning vereist. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om bijzondere en/of bedrijfsmatige water(sport)activiteiten, die vaak gedurende de zomermaanden zullen plaatsvinden en tijdelijk van aard zullen zijn.

Lid 9: In dit lid is bepaald, dat op de ligplaatsenkaart zones zijn aangegeven, waarin uitsluitend de veerpont ligplaats mag innemen. Het gaat hierbij om de vaste veerponthaven nabij de Zeewolderhoek en de tijdelijke aanlegplaats gedurende de zomermaanden in/bij de Voorhaven.

Lid 10: In het belang van de instandhouding en bescherming van de locaties waarop met een woonschip of woonark ligplaats mag worden ingenomen of beschikbaar gesteld, spelen de Ligplaatsenregeling en het bestemmings- of omgevingsplan een belangrijke rol. De voorschriften van een bestemmings- of omgevingsplan dienen een ruimtelijke relevantie te hebben. Daar waar de ruimtelijke relevantie ontbreekt en belangen vanuit de openbare orde en veiligheid een rol spelen, kan de Ligplaatsenregeling van aanvullende betekenis zijn. Zo kan het vanuit de APV of daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen gewenst zijn, om beperkingen te stellen aan het type of aantal vaartuigen, dat op een bepaalde locatie ligplaats mag innemen. Als een beperking naar aantal wordt gesteld, dient dit duidelijk op de ligplaatsenkaart of bijbehorende legenda te worden vermeld. Vanzelfsprekend dient een besluit tot beperking van het type of aantal vaartuigen, dat op een bepaalde locatie ligplaats mag innemen, deugdelijk gemotiveerd te worden.

Artikel III

Dit artikel schrijft voor welke locaties, gebieden of zones op bij de Ligplaatsenregeling behorende ligplaatskaarten dienen te worden aangegeven.

Artikel IV

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel V

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel VI

Op plaatsen die op de ligplaatsenkaart als ligplaats zijn aangeduid, is het niet toegestaan ligplaats in te nemen of een ligplaats beschikbaar te stellen met/voor vaartuigen met een lengte van meer dan 25 meter. Deze lengte-eis geldt niet voor bedrijfsvaartuigen, die voor beheers- of onderhoudswerkzaamheden worden ingezet.

Artikel VII

Recreatievaartuigen mogen niet langer dan 24 uur onbemand in openbaar water liggen. Dit verbod geldt niet voor zover dergelijke vaartuigen bij een woning, een scheepsmakelaardij of in een passanten- of jachthaven ligplaats innemen.

Artikel VIII

De Ligplaatsenregeling voorziet ook in de bescherming van rietkragen, althans voor zover het het innemen van een ligplaats met een vaartuig in of nabij een rietkraag betreft.

Artikel IX

Dit artikel voorziet er in, dat vergunningen of ontheffingen die op grond van de in te trekken Ligplaatsenregeling zijn verleend, hun rechtskracht als gevolg van de intrekking niet verliezen.

Artikel X

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.