Verordening winkeltijden Meppel

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Meppel

Raadsbesluit nr. 960711

De Raad der gemeente Meppel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 april 2016, nr. 960711;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de:

Verordening winkeltijden Meppel

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet.

Artikel 2. (Algemene) vrijstelling

 • 1. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 12.00 uur tot 22.00 uur een algemene vrijstelling voor supermarkten (SBI 47.11), winkels in brood en banket (SBI 47.24.1), doe-het-zelfzaken (SBI 47.52) en woon- en woninginrichtingszaken (SBI 47.53, 47.54 en 47.59), showroombedrijven met auto’s, boten en caravans, motorfietsen en (brom)fietsen, sport- en kampeerartikelen (SBI 45.11, 45.19, 45.32, 45.40.2 en 47.64) op zon- en feestdagen met uitzondering van eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

 • 2. Voor de in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt voor tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag voor de in het eerste lid genoemde branches van 09.00 tot 22.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 3. Op 24 december, 4 mei en op Goede Vrijdag dient de winkel vanaf 19.00 uur gesloten te zijn.

 • 4. Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling voor maximaal 12 koopzondagen die jaarlijks door het georganiseerde bedrijfsleven in Meppel kunnen worden aangevraagd. Deze algemene vrijstelling geldt niet voor eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Artikel 3. Bijzondere vrijstellingen

 • 1. Straatverkoop voor bepaalde goederen

  Voor de in artikel 2, tweede lid van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zon- en feestdagen, gelden niet ten aanzien van straatverkoop: het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken. Deze bijzondere vrijstelling geldt niet voor eerste Paasdag, eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en op 24 december, 4 mei en op Goede Vrijdag na 19.00 uur.

 • 2. Bejaardenoorden, woon/zorg centra

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden gelden niet voor winkels in of op het terrein van bejaardenoorden en woon/zorg centra ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten.

 • 3. Bepaalde winkels

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden op zon- en feestdagen gelden niet ten aanzien van:

  • a.

   musea;

  b. winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

  c. winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment.

 • 4. Culturele evenementen

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden gelden niet voor gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan.

 • 5. Kermis

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eet- en drinkwaren, snoepgoed, speelgoed en feestartikelen op een terrein waar de kermis wordt gehouden tijdens de openingstijden van de kermis.

 • 6. Sportcomplexen

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden gelden niet ten aanzien van winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

 • 7. Evenementen

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a, b en c, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden gelden niet voor alle evenementen met een geldige evenementvergunning.

Artikel 4. Individuele ontheffingen

 • 1. Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2. De ontheffing kan onder meer worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel of in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, op basis van de ontheffing.

Artikel 5. Beslistermijn

 • 1. Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen zes weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2. Zij kunnen hun beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel of in de uitoefening van een bedrijf, anders dan een winkel, op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1. De Verordening winkeltijden Meppel, vastgesteld d.d. 18 februari 2010 wordt ingetrokken.

 • 2. Een krachtens de Verordening inzake de winkeltijden verleende ontheffing of vrijstelling geldt als ontheffing of vrijstelling verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of vrijstelling krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3. Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening inzake de winkeltijden maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  • Deze verordening treedt in werking acht dagen na bekendmaking.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Meppel.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van 16 juni 2016
de griffier, de voorzitter,

Nota-toelichting

Toelichting Verordening winkeltijden Meppel

Algemeen deel

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een initiatiefwet tot wijziging van de Winkeltijdenwet. Deze wetswijziging is op 1 juli 2013 in werking treden.

Op grond van de gewijzigde Winkeltijdenwet blijven de wettelijke verboden om winkels op zon-, feestdagen en op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur open te stellen, op zichzelf bestaan. Gemeenten kunnen na de wetswijziging echter zelf bepalen of – en in hoeverre – zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden.

De met betrekking tot deze verordening meest relevante bepalingen van de Wtw, de artikelen 2 en 3, luiden na de wetswijziging als volgt:

Artikel 2

1. Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

a. op zondag;

b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

c. op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

2. Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3

1. De gemeenteraad kan bij verordening vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

2. De gemeenteraad kan bij verordening aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid verlenen om in de gevallen, in de verordening aan te wijzen, en met inachtneming van de daarin gestelde regels op daartoe strekkend verzoek ontheffing van de in het eerste lid bedoelde verboden te verlenen.

3. De vrijstellingen en ontheffingen kunnen onder beperkingen worden verleend. Aan de vrijstellingen en ontheffingen kunnen voorschriften worden verbonden.

De bevoegdheid van gemeenten wordt zo ruim dat zowel algehele handhaving van de verboden als het volledig terzijde stellen daarvan tot de mogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt voor alle opties die daartussen zitten. De beperkingen voor het gemeentelijk beleid – en de gemeentelijke regels – voor de zondags- en avondopenstelling kunnen alleen nog gevonden worden in het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (de daarin opgenomen vrijstellingen gelden zondermeer) en ander hoger recht. Met betrekking tot dat laatste zijn, zoals hieronder uiteengezet zal worden, met name de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van belang, vooral waar deze een zorgvuldige belangenafweging voorschrijven.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1. Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2, eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet. In de wet is geen definitie opgenomen van feestdag, maar worden de volgende dagen genoemd als dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn (naast de zondag): Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag. Deze dagen zijn in artikel 1 van de verordening gedefinieerd als feestdag. Daarnaast noemt artikel 2, eerste lid onder b van de Winkeltijdenwet nog drie dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn vanaf 19.00 uur: Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december. Koningsdag en Bevrijdingsdag zijn, voor zover deze dagen niet op zondag vallen, in de wet niet aangemerkt als dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn. Deze dagen vallen dus niet onder het begrip feestdag in de verordening.

Artikel 2. Vrijstelling voor zon- en feestdagen

Dit artikel is een uitwerking van artikel 3, eerste lid, Winkeltijdenwet, dat bepaalt dat de raad bij verordening vrijstelling kan verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden.

Artikel 3. Algemene vrijstelling voor bepaalde winkels

Het gaat hier om vrijstellingen voor vormen van detailhandel die traditioneel reeds veel (ook) op zon- en feestdagen plaatsvinden. Hierbij zijn detailhandelsbedrijven betrokken in de sfeer van onder meer snackbars en videotheken. Voor winkels in bijv. ziekenhuizen, bij (tank)stations en in apotheken geldt een landelijk vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet.

Artikel 4 Individuele ontheffingen

Waar maatwerk is vereist kan in incidentele gevallen een individuele ontheffing worden verleend, bijboorbeeld ter gelegenheid van een feestelijk jubileum van een winkel of een middernachtelijke opening rond de verschijning van een populair boek. De ontheffingsmogelijkheid geldt voor alle verboden zoals genoemd in artikel 2 van de Winkeltijdenwet.

Artikel 5. Beslistermijn

Dezelfde beslistermijnen als in de vorige winkeltijdenverordening zijn van toepassing met dien verstande dat wanneer niet binnen deze termijnen is beslist de ontheffing van rechtswege is verleend.

Artikel 6, 7, 8 en 9 

Deze artikelen spreken voor zich.