Beleidsnota natuurbegraafplaatsen op particulier terrein

Geldend van 17-07-2012 t/m heden

Intitulé

Beleidsnota natuurbegraafplaatsen op particulier terrein

Realiseren van natuurbegraafplaatsen

Voor natuurbegraafplaatsen is de Wet op de lijkbezorging van toepassing.

Op grond van de Wet op de lijkbezorging is het alleen mogelijk te worden begraven op eigen grond als de betreffende grond de formele status krijgt van begraafplaats. Er mag geen strijd bestaan met het vigerend bestemmingsplan. Ingevolge artikel 37 van de Wet op de lijkbezorging kunnen kerkgenootschappen, rechtspersonen en natuurlijke personen een begraafplaats aanleggen en in stand houden. Op grond van artikel 40, lid 3 van de Wet op de lijkbezorging dient de aangewezen inspecteur van VROM advies uit te brengen over de technische voorschriften die aan een begraafplaats kunnen worden verbonden. De inspectierichtlijn van de Wet op de lijkbezorging geeft aan dat het wenselijk is terughoudend te zijn ten aanzien van de aanleg van bijzondere begraafplaatsen op particulier terrein.

Binnen de gemeente Hof van Twente is er een gedifferentieerd aanbod van Begraafmogelijkheden. Vanuit de “markt” komt steeds vaker de vraag of er natuurbegraafplaatsen gerealiseerd mogen worden.

Tot op heden zijn verzoeken voor het realiseren van commerciële natuurbegraafplaatsen afgewezen aangezien dit soort begraafplaatsen niet ten behoeve van het algemeen nut zijn. De begraafplaats trekt een speciale doelgroep aan die verder gaat dan alleen de plaatselijke bevolking.

Bij deze verzoeken was er geen sprake van een sterke binding van de te begraven personen met het specifieke gebied. Doelgroep zijn liefhebbers van natuur in zijn algemeenheid.

Het ruimtelijk beleid van de gemeente is gericht op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Nieuwe functies kunnen worden toegestaan mits een versterking van de ruimtelijke kwaliteit plaatsvindt.

Om in te spelen op de behoefte en het aanbod van begraafplaatsen te differentiëren zou aan 3 nieuwe “natuur begraafplaatsen” medewerking kunnen worden verleend. Om de (ruimtelijke) kwaliteit en diversiteit te kunnen waarborgen dient per “natuurbegraafplaats” aan te worden gegeven wat de toegevoegde meerwaarde is ten opzichte van de bestaande (natuur) begraafplaatsen.

Uitgangspunten:

Nieuwe “natuur begraafplaats” dienen te voldoen aan onderstaande uitgangspunten.

Situering en omvang

Natuur begraafplaatsen worden alleen toegestaan in de verweving- en extensiveringsgebieden. Landbouwontwikkelingsgebieden zijn uitgesloten.

De omvang van een “natuur begraafplaats” is kleinschalig (maximaal ca. 5 ha). Grotere begraafplaatsen hebben een te grote impact op de omgeving. Ter compensatie dient er te worden geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit. Hoe er geïnvesteerd wordt in de ruimtelijke kwaliteit moet blijken uit een landschapsplan. Een parkachtige uitstraling is niet gewenst. Om de economische uitvoerbaarheid van het plan aan te tonen dient er een bedrijfsplan te worden opgesteld.

Bebouwing

Realiseren van een bedrijfswoningen of bouwwerken geen gebouw zijnde is niet toegestaan. Voor het onderhoud van het terrein kan een klein gebouw met een oppervlakte van maximaal 75 m2 worden toegestaan. Wel moet dit gebouw landschappelijk worden ingepast en een eenvoudige uitstraling hebben.

Verkeer

Parkeren dient plaats te vinden op eigen perceel en moet landschappelijk worden ingepast en mag vanaf de openbare weg niet opvallen.

Daarnaast moet worden onderbouwd hoe de ontsluiting wordt geregeld en er moet aangetoond of de bestaande wegenstructuur dit kan dragen.

Landschappelijke inpassing

Er dienen nadere afspraken te worden gemaakt over het markeren van graven, uitgangspunt: géén grafstenen alleen een zwerfkei en geen versieringen.

Alle beplanting die wordt gebruikt dient streekeigen te zijn. Bestaande streekeigen beplanting dient zoveel mogelijk te worden behouden. Het aanleggen van verharde paden is niet toegestaan. Het terrein moet worden opengesteld en het aanleggen van toeristisch paden en het aansluiten bij bestaande recreatieve routes is gewenst.

Het begraven in grafheuvels is niet toegestaan. De bestaande maaiveld hoogtes dienen te worden gerespecteerd. Het realiseren van urnenvelden en urnenmuren is niet toegestaan vanwege de ongewenste ruimtelijke impact en het niet mogen realiseren van nieuwe bebouwing. Het begraven van urnen past wel.

Milieuaspecten

Er mag geen belemmering plaatsvinden van (agrarische) bedrijven en woningen in de omgeving en gebruikers van omliggende gronden. Uit onderzoek moet blijken dat de bodemgesteldheid en de grondwaterstanden in het plangebied geschikt zijn voor het realiseren van een begraafplaats. Er mag geen onevenredige aantasting van aan de grond eigen zijnde archeologische waarden plaatsvinden.

Het gebruik van geluidsinstallaties bij de plechtigheid is niet toegestaan. Voor strooivelden geldt dat ze maximaal 1 hectare groot en er mogen niet meer dan 90 verstrooiingen per jaar plaatsvinden dit i.v.m. het waarborgen van de kwaliteit van de bodem zonder aanvullende ingrepen.

Begraven op eigen grond

Binnen de gemeente Hof van Twente is er voldoende en gedifferentieerd aanbod van begraafmogelijkheden. Individuele begraafplaatsen op eigen grond behoren niet tot de functies die op grond van ruimtelijke ordening thuishoren binnen de bebouwde kommen (zie voor de bepaling daarvan artikel 20a Wegenverkeerswet) van dorpen en buurtschappen en behoren op gelijke gronden evenmin tot nieuwe toelaatbare functies in het buitengebied.

Begraafplaatsen op eigen grond zijn alleen toegestaan op de Historische buitenplaatsen vanwege de binding die vanuit de historie gegroeid is. Dit is opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente.