Regeling vervallen per 03-12-2012

Verordening inzake de winkeltijden

Geldend van 25-09-1996 t/m 02-12-2012

Intitulé

Verordening inzake de winkeltijden

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 augustus 1996, nr. 31/9;

gehoord de overlegcommissie voor het midden- en kleinbedrijf te Oldenzaal;

gehoord de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede;

gelet op de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, no. 182) en artikel 149 van de Gemeente­wet;

b e s l u i t :

 • I.

  Vast te stellen de volgende Verordening inzake de winkeltijden;

 • II.

  In te trekken de Verordening winkelsluiting Oldenzaal, zoals vastgesteld bij besluit van 16 maart 1995, nr. 117.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wortdt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet Stb. 1996, nr. 182;

 • b.

  feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag van een ontheffing binnen acht weken.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1. Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2. In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist.

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of niet worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

 • 1. De verboden vervat in artikel 2, eerste lid onder b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt afzonderlijk voor het gebied van de gemeente Oldenzaal gelegen op het industrieterrein waar op grond van de Nota detailhandel op bedrijfsterreinen detailhandel in meubels en dergelijke is toegestaan.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 24.00 en 16.00 uur.

 • 2. Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste twee winkels ontheffing verlenen.

 • 3. Aan de ontheffing worden de volgende voorschriften verbonden:

  • a.

   de winkel dient gesloten te zijn tussen 24.00 en 16.00 uur;

  • b.

   er dienen uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Drank- en Horecawet.

 • 4. De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beinvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voorzover deze betrekking hebben op de zondag, nieuwjaarsdag, tweede paasdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en eerste of tweede kerstdag, ten behoeve van :

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2. De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van : feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor één of meer delen van de gemeente.

Artikel 9 Behandeling aanvragen vrijstellingen

 • 1. Bij de behandeling van aanvragen om vrijstellingen in de zin van artikel 5 van deze verordening wordt MKB Nederland, afdeling Oldenzaal als de representatieve belangenorganisatie binnen de gemeente Oldenzaal beschouwd.

 • 2. Aanvragen voor het verlenen van vrijstellingen in de zin van artikel 5 van deze verordening dienen vóór 1 januari van het betreffende kalenderjaar bij het college van burgemeester en wethouders te zijn ingediend en dienen vervolgens ter advisering te worden voorgelegd aan de overlegcommissie voor het midden- en kleinbedrijf van de gemeente Oldenzaal.

Artikel 10 In werking treden

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 25 september 1996.

 • 2. De Verordening winkelsluiting Oldenzaal, zoals vastgesteld d.d. 16 maart 1996, wordt tegelijkertijd ingetrokken.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening inzake de winkeltijden".

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 12 september 1996,

de secretaris, de voorzitter,

Artikelsgewijze toelichting behorende bij de Verordening inzake de winkeltijden, vastge­steld bij raadsbesluit van 12 september 1996, nr. 297

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2 van de wet. Koninginnedag is in de wet niet meer aangemerkt als een feestdag.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

De bepaling bindt de overdracht van de ontheffing aan de toestemming van burgemees­ter en wethouders. Deze tussenkomst geeft het college de gelegenheid om inzicht te krijgen in de handel en wandel van de opvolger.

Artikel 5 Zon- en feestdagenregeling

Op maximaal 12 zon- en feestdagen per jaar kan afgeweken worden van het sluitingsverbod.

Burgemeester en wethouders hebben deze bevoegdheid gedelegeerd gekregen van de gemeenteraad.

Artikel 6 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen

Het afwijkende openstellingsregime op zon- en feestdagen maakt het noodzakelijk voor winkels die op werkdagen tot 22.00 uur tijdstippen geopend zijn en waar hoofdzakelijk eet- en drinkwaren worden verkocht, een afzonderlijke regeling in de verordening op te nemen.

Met deze regeling wordt het mogelijk dat deze beperkte groep avondwinkels ook op zondag­avond en de avond van een feestdag open kan zijn.

Artikel 7 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

Het artikel is gebaseerd op artikel 4 van de wet. Het stellen van voorschriften en beperkingen is mogelijk.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

De vrijstelling betreft het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 9 Behandeling aanvragen vrijstellingen

Gelet op de verschillende soorten winkels en branches leek het wenselijk vast te leggen, welke organisatie in Oldenzaal representatief is te achten.