Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO gemeente Peel en Maas 2016

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO gemeente Peel en Maas 2016

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE PEEL EN MAAS

Gelet op het bepaalde in hoofdstuk 3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Peel en Maas (CAR/UWO).

B E S L U I T E N

Vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO gemeente Peel en

Maas 2016

Paragraaf 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  ambtenaar: hij die door of vanwege de gemeente is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn alsmede hij met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan;

 • 2.

  salaris: maandbedrag dat binnen de salarisschaal aan de ambtenaar is toegekend, naar evenredigheid van diens formele arbeidsduur;

 • 3.

  salarisschaal: een reeks maandbedragen als opgenomen in de bijlage bij hoofdstuk 3 CAR/UWO;

 • 4.

  maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal.

Paragraaf 2 Salaris

Artikel 2 Periodieke verhoging van het salaris

 • 1. Het salaris van de ambtenaar, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naasthogere bedrag, indien hij naar het oordeel van het bevoegd gezag zijn functie naar behoren vervult.

 • 2. De periodieke verhogingen worden toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, telkens per 1 januari.

 • 3. Het tijdstip waarop ingevolge het vorige lid een periodieke verhoging wordt toegekend, kan worden vervroegd indien daartoe naar het oordeel van burgemeester en wethouders aanleiding bestaat.

 • 4. In afwijking van het gestelde in het eerste lid, wordt in het geval het functioneren van een ambtenaar niet wordt beoordeeld conform het daartoe ontwikkelde instrumentarium, altijd een periodieke verhoging van het salaris toegekend.

Artikel 3 Extra periodieke verhoging van het salaris

Aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kan een extra periodieke salarisverhoging tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, niet uitgaande boven het maximumsalaris, worden toegekend op grond van zeer goede of uitstekende

vervulling van de betrekking.

Artikel 4 Geen periodieke verhoging

 • 1. Indien een ambtenaar onvoldoende functioneert, kan worden bepaald, dat voor hem de in artikel 2 bedoelde salarisverhoging achterwege wordt gelaten.

 • 2. Nadien kan worden bepaald dat de salarisverhoging, welke met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend.

 • 3. Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, doch in elk geval voor de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk mededeling gedaan, onder vermelding van de redenen welke tot de beslissing hebben geleid.

Paragraaf 3 Overige toelagen en vergoedingen

Artikel 5 Inconveniëntentoelage

 • 1. Aan de ambtenaar aan wie het verrichten van zware, onaangename of gevaarlijke arbeid wordt opgedragen, wordt een toelage toegekend.

 • 2. Burgemeester en Wethouders bepalen nader welke arbeidsomstandigheden als zwaar, onaangenaam of gevaarlijk aangemerkt moeten worden en in welke mate.

 • 3. Het vergoedingsbedrag voor de inconveniënten bedraagt per maand een percentage van 3% van het maximum salaris behorende bij het salaris van schaal 5.

Artikel 6 Reiskosten woon-werkverkeer

In de Regeling vergoeding woon-werkverkeer gemeente Peel en Maas 2010 wordt het in de aanhef genoemde artikel 3:1, vervangen door 3:22.

Artikel 7 Toelage beschikbaarheidsdienst

In de Beschikbaarheids- en bereikbaarheidsregeling gemeente Peel en Maas 2010 wordt het in de aanhef genoemde artikel 3:1 en 3:3:1, vervangen door 3:13.

Paragraaf 4 Overige bepalingen

Artikel 8 Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet naar billijkheid voorziet, treffen Burgemeester en Wethouders een bijzondere regeling.

Artikel 9 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 • 1. De Bezoldigingsregeling gemeente Peel en Maas 2010 en de Regeling jubileumgratificatie gemeente Peel en Maas 2010 worden ingetrokken.

 • 2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2016.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO gemeente Peel en Maas 2016.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 7 december 2015
Burgemeester en wethouders van Peel en Maas
de secretaris, de burgemeester