Regeling vervallen per 11-12-2013

Verordening op de mededinging bij het verstrekken van alcoholhoudende drank door instellingen van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

Geldend van 01-05-1993 t/m 28-02-1994

Intitulé

Verordening op de mededinging bij het verstrekken van alcoholhoudende drank door instellingen van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

De raad van de gemeente Oldenzaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 1993, nr. 12/5;

overwegende dat het gewenst is om regels vast te stellen ter voorkoming van ongewenste mededinging die plaatsvindt door verstrekking van alcoholhoudende drank in inrichtingen van instellingen van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard; gelet op artikel 3a, eerste en derde lid van de Drank- en Horecawet en artikel 168 gemeentewet;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende:

Verordening op de mededinging bij het verstrekken van alcoholhoudende drank door in stellingen van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   rechtspersoon: de rechtspersoon die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard;

  • b.

   vergunning: vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, onder a van de Drank- en Horecawet.

 • 2. Onder rechtspersoon, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is niet begrepen een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2 Voorschriften

Aan de vergunning van een rechtspersoon verbinden burgemeester en wethouders de volgende voorschriften of beperkingen:

 • a.

  het is verboden in de inrichting bijeenkomsten te houden van persoonlijke aard; hieronder wordt onder meer verstaan bruiloften, bijeenkomsten voor niet-leden en recepties en partijen, voor zover deze worden gehouden vanwege gebeurtenissen in de persoonlijke levenssfeer;

 • b.

  het is verboden openlijk de mogelijkheid aan te prijzen tot het houden van bijeenkomsten als bedoeld onder a;

 • c.

  het is verboden alcoholhoudende drank te verstrekken buiten een uur voor tot een uur na activiteiten die worden gehouden binnen het kader van de doelstelling van de rechtspersoon.

Artikel 3 Uitzondering

Deze verordening is niet van toepassing indien de betrokken rechtspersoon gehouden is uitvoering te geven aan een regeling, betrekking hebbend op een of meer van de in artikel 3a, tweede lid Drank- en Horecawet bedoelde onderwerpen die door die rechtspersoon of een organisatie waarbij deze is aangesloten, schriftelijk is overeengekomen met het Bedrijfschap voor het Hotel-, het Restaurant, het Café- en het Pension- en Kamerverhuurbedrijf en Aanverwante Bedrijven.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel Verordening paracommercialisme.

Artikel 5 Slotbepaling

Deze verordening treedt met onmiddellijke ingang in werking.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering van 1 april 1993,

de secretaris

de voorzitter,