Verordening schoonmaakwerkzaamheden gemeentelijke panden

Geldend van 11-06-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening Schoonmaakwerkzaamheden gemeentelijke panden

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 maart 2016;

gehoord het advies van de Commissie Burgers van 18 mei 2016;

gelet op het bepaalde in artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet,

gelet op het bepaalde in artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012,

besluit:

Vast te stellen de Verordening Schoonmaakwerkzaamheden gemeentelijke panden en de bijbehorende Toelichting.

Artikel 1 Uitsluitend recht

1.De gemeente wil voor de inkoop van diensten met betrekking tot de schoonmaakwerkzaamheden voor onbepaalde tijd gebruik maken van de in artikel 11 van de Europese richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24 sub a van de Aanbestedingswet 2012 geboden mogelijkheid van vrijstelling van de aanbestedingsplicht door middel van toekenning van een uitsluitend recht.

Artikel 2 Sociale werkvoorziening

1.In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat de werkzaamheden middels de in artikel 1 genoemde mogelijkheid kunnen worden gegund aan een sociale werkvoorziening.

Artikel 3 Begrenzen

Artikel 3 Begrenzen

1.Het is mogelijk om de toepassing van het uitsluitend recht als bedoeld in deze verordening te begrenzen in/naar tijd (duur) en geografische omvang.

Artikel 4 Aanwijzingsbesluit

Artikel 4 Aanwijzingsbesluit

  • 1.

    Het college van Burgemeester en wethouders stelt door middel van een aanwijzingsbesluit vast welke sociale werkvoorziening de opdracht gegund gaat krijgen. Deze sociale werkvoorziening is te allen tijde werkzaam in de regio van Asten of heeft een relatie met de sociale werkvoorziening in de regio van Asten.

  • 2.

    De opdrachtverstrekking vindt plaats op basis van een overeenkomst waarin wordt bepaald welke taken, tegen welke condities en voorwaarden, voor welke marktconforme tarieven en gedurende welke periode de werkzaamheden worden uitgevoerd.

  • 3.

    Het college van Burgemeester en wethouders is te allen tijde bevoegd de in lid 1 van dit artikel bedoelde aanwijzing in te trekken.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit

Ondertekening

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening schoonmaakwerkzaamheden gemeentelijke panden’.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 31 mei 2016.
De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
voorzitter,
mr. H.G. Vos