Verordening geurhinder en veehouderij Hengevelde omgeving Haaksbergerstraat 2 voor het bestemmingsplan met naam Hengevelde wijzigings Haaksbergerstraat 2

Geldend van 09-06-2016 t/m heden

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij Hengevelde omgeving Haaksbergerweg 2 voor het bestemmingsplan met naam Hengevelde wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2.

De raad van de gemeente Hof van Twente;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders met datum 10 mei 2016;

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij;

gelet op artikel 8 van de Wet geurhinder en

veehouderij;

besluit:

  • 1.

    vast te stellen de geurgebiedsvisie omgeving Haaksbergerstraat 2 voor het bestemmingsplan met naam Hengevelde wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2.

  • 2.

    vast te stellen de volgende geurverordening houdende regels met betrekking tot beslissingen betreffende vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen voor zover het betreft geurhinder vanwege de tot die veehouderij behorende dierverblijven.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

geurgevoelig object: zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemdvoor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

geurbelasting: de waarde ter plaatse van de gevel van het gevoelige object, berekend met V-Stacks, uitgedrukt in Europese odour units per tijdseenheid;

odour units

(ouE/m3; P98): geurconcentratie als aantallen Europese odour units in een volume- eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens NEN- EN 13725:2003 "Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie".

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

Als gebied als bedoeld in artikel 6 van de Wet wordt aangewezen het gebied dat is aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3 Waarden voor de geurbelasting

Op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object in het gebied dat is aangegeven op de kaart behorende bij deze verordening: 4,0 Odour

Artikel 4 Andere waarden voor afstanden

Er gelden geen andere normen dan de in de wet aangegeven normen.

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening geurhinder en veehouderij Hengevelde omgeving Haaksbergerstraat 2 voor het bestem- mingsplan met naam Hengevelde wijzigingsplan Haaksbergerstraat 2”.

Artikel 6 Inwerking treding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 9 juni 2016

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad van de gemeente Hof van Twente d.d.31 mei 2016.

De raad van Hof van Twente,

de griffier, de voorzittgr,

mr. A. Venma drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM