Regeling vervallen per 15-05-2021

Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij

Geldend van 01-04-2017 t/m 20-12-2017

Intitulé

Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

overwegende dat:

 • -

  met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam “MijnGemeenteDichtbij” is opgericht;

 • -

  de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel bepaalt dat bestuursorganen van de deelnemers mandaat, volmacht en machtiging kunnen verlenen aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij en hij weer de mogelijkheid heeft tot het verlenen van ondermandaat;

 • -

  de bestuursorganen van de deelnemers inmiddels mandaat, volmacht en machtiging aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij hebben verleend;

 • -

  de bestuursorganen van de deelnemers alle aan hen toegekende bevoegdheden hebben overgedragen aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij behoudens de uitzonderingen opgenomen in artikel 3 van de mandaatbesluiten van de deelnemers aan het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij;

 • -

  het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is bevoegdheden en uitvoeringsaspecten te ondermandateren aan ambtenaren van MijnGemeenteDichtbij;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t :

vast te stellen het “Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in de Regeling;

 • b.

  bestuursorgaan: een orgaan als bedoeld in artikel 1:1, lid 1, van de Awb;

 • c.

  burgemeester: de burgemeester van de gemeente als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de gemeente in en buiten rechte;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente;

 • e.

  collegiale toets: toets verzorgt door een collega uit hetzelfde team;

 • f.

  deelnemers: de deelnemende gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel, wiens bestuursorganen deelnemen aan de Regeling;

 • g.

  directie: de directie als bedoeld in de Regeling;

 • h.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • i.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • j.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • k.

  ondermandaat: een mandaatontvanger mandateert – indien toegestaan – de aan hem gemandateerde bevoegdheid aan een ander;

 • l.

  medewerker: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij die op ambtelijk niveau binnen een team belast is met de totstandkoming van een besluit;

 • m.

  venster: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • n.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint‑Michielsgestel;

 • o.

  team: organisatieonderdeel binnen een venster;

 • p.

  teammanager: leidinggevende van een team;

 • q.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten

 • r.

  wijkmakelaar: ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij benoemd als wijkmakelaar.

Artikel 2. Ondermandaat

 • 1. Voor de toepassing van dit besluit dient onder ondermandaat tevens ondervolmacht en -machtiging te worden verstaan.

 • 2. Hetgeen bepaald in de besluiten van de deelnemers, waarmee mandaat is verleend aan het algemeen bestuur, inzake de onderwerpen ondermandaat, ondertekening en financieel mandaat, wordt in dit besluit als herhaald en ingelast beschouwd.

 • 3. Ondermandaat wordt verleend conform het bijgevoegde ondermandaatregister.

 • 4. In het ondermandaatregister kan worden bepaald dat een collegiale toets vereist is.

 • 5. Voor zover een bevoegdheid niet in het ondermandaatregister is opgenomen, wordt ondermandaat verleend aan de voorzitter van de directie.

Artikel 3. Reikwijdte bevoegdheden

Daar waar een bevoegdheid door middel van ondermandaat is doorgegeven, dient dit te worden gezien in de ruimste zin van het woord. Daaronder dient dan ook te worden verstaan alle met de bevoegdheid samenhangende handelingen.

Artikel 4. Financiële mandaten en volmacht

Daar waar ondermandaat aan de directie, een teammanager of een medewerker is verleend en de uitoefening van dit ondermandaat het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, mag dit ondermandaat slechts worden uitgeoefend indien de ontvanger daarvan tevens is aangewezen als budgethouder dan wel -beheerder.

Artikel 5. Citeertitel, inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als “Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij”.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2016.

Ondertekening

Aldus besloten op 24 mei 2016.

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij.

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

De secretaris,

mr. J. Vorstenbosch

Bijlage - Ondermandaatregister bij "Ondermandaatbesluit algemeen bestuur MijnGemeenteDichtbij" (3e wijziging)

Algemeen (geldend voor alle vensters)

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

Het bieden van de gelegenheid om een onvolledige aanvraag aan te vullen

Art. 4:5 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Medewerker

Het nemen van besluiten tot het respectievelijk buiten behandeling laten van aanvragen en het afwijzen van herhaalde aanvragen

Art. 4:5 en art. 4:6 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Medewerker

Besluiten tot toekenning en vaststelling van subsidies op grond van de Algemene subsidieverordening en daarop gebaseerde regelingen

Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

College

Teammanager

Beslissingen in het kader van Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht (bestuursrechtelijke geldschulden)

Titel 4.4 Algemene wet bestuursrecht

College

Teammanager

Het aanwijzen van toezichthouders zoals bedoeld in artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht

Art. 5:11 Algemene wet bestuursrecht in combinatie met specifieke wetgeving

College & burgemeester

Teammanager

Vertegenwoordigen van bestuursorganen in bezwaar

Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Medewerker

Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift

Art. 6:14 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Medewerker

Mededelen dat de beslissing op bezwaar wordt opgeschort, verdaagd dan wel verder wordt uitgesteld

Art. 7:10 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Medewerker

Het melden van verordeningen op overtreding van waarvan straf is gesteld aan het arrondissementsparket ’s-Hertogenbosch

Art. 143 Gemeentewet

College

Medewerker

Het doen van aangifte bij de politie van (poging tot) diefstal, vernieling en beschadiging, braak, inbraak, valsheid in geschrifte, bedreiging, belediging en mishandeling

Art. 160 Gemeentewet

College

Medewerker

Aangaan, wijzigen, verlengen dan wel beëindigen van overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten, die betrekking hebben op de reguliere bedrijfsvoering van de gemeente, voor zover daartoe reeds een toereikend bedrag op de begroting van baten en lasten is opgenomen binnen de daarvoor in de begroting opgenomen bedragen en conform de Regeling inzake budgethouders.

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

College & burgemeester

Teammanager

Het aanbesteden, inclusief het gunnen, van diensten, leveringen en werken onder voorwaarde dat hiermee binnen de financiële kaders wordt gebleven en dat overeenkomstig het inkoopbeleid wordt gegund

Art. 160, eerste lid onder e, Gemeentewet

College

Teammanager

Afdoening aansprakelijkheidstelling jegens de gemeente voor zover de schade niet gedekt wordt door de verzekeraar

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

College & burgemeester

Teammanager

Indienen van schadeclaims bij het Waarborgfonds Motorverkeer wegens schade veroorzaakt door een motorvoertuig waarbij de dader niet te achterhalen is

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet

College & burgemeester

Medewerker

Het aansprakelijk stellen ter zake van beschadiging van gemeentelijke eigendommen en mededelingen aangaande verschuldigde schadevergoedingsbedragen en wijze van betaling daarvan alsmede de afhandeling van zaken met de verzekeraar

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek en art. 160, eerste lid onder e, Gemeentewet

College & burgemeester

Medewerker

Afwikkeling brand- en stormschade en schade ontstaan door vandalisme

Art. 6:162 Burgerlijk Wetboek en art. 160, eerste lid onder e, Gemeentewet

College & burgemeester

Medewerker

Beslissen op verzoeken in het kader van artikel 35 en artikel 36 Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

College & burgemeester

Medewerker

Het verstrekken van feitelijke en statistische gegevens aan het CBS en andere instellingen

Diversen

College

Medewerker

Het inzenden van verantwoordingen, declaraties en afrekeningen met provincie en rijk

Diversen

College

Teammanager

Het uitvoeren van feitelijke handelingen

 

College

Medewerker

Ondertekening informatieve correspondentie voor zover niet zijnde een besluit, een voornemen tot het nemen van een besluit of een ontwerpbesluit en er geen verplichtingen kunnen ontstaan uit het verstrekken van de informatie

 

College & burgemeester

Medewerker

Uitvoeren Inkoop- en aanbestedingsbeleid

 

College

Medewerker

Venster Bedrijfsvoering

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

Het ingevolge artikel 9 Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Het, ingevolge artikel 14 Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit artikel 14A en artikel 15 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Het, op grond van het bepaalde in artikel 10, tweede lid, Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid, Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ met uitzondering van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in artikel 31, artikel 39, artikel 40 en artikel 41 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Het onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a, Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Opstellen van de “verklaring mutatie voor goede registratie”

 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Opstellen van de “verklaring mutatie ambtshalve correctie”

 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Opstellen van de “verklaring signalering wijziging feitelijke situatie”

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Opmaken van ‘proces-verbaal van constatering’, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid onder b, Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

College

Medewerker

Het toetsen van de brondocumenten aan vereisten voor inschrijvingHet uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummersHet inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratieHet plaatsen van aantekeningen op het brondocumentHet verwerken van kadastrale mutaties in de administratieHet verstrekken van een bewijs van inschrijvingHet waarmerken van afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegdHet op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratieHet verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het desbetreffende aangevraagde perceel geen gemeentelijke publiekrechtelijke beperking van toepassing zijnHet herstellen van fouten en doorvoeren van correctiesHet verstrekken van berichten aan de Landelijke Voorziening

Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

College

Medewerker

Het op verzoek verstrekken van afschriften of uittreksels uit het register en registratieHet verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het desbetreffende aangevraagde perceel geen gemeentelijke publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn

Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

College

Medewerker

Het verrichten van een integriteitsonderzoek aan de hand van formulieren welke in het kader van een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Drank- en Horecawet zijn ingediend

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

College & burgemeester

Medewerker

Opvragen uittreksels uit justitiële documentatie

 

 

Medewerker

Verzoeken richten aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum of aan het Bureau Integriteit Onderzoek Bibob in het kader van de taakvelden horeca, aanbestedingen of vergunningen

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

College & burgemeester

Medewerker

Beslissingen in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

Wet openbaarheid van bestuur

College & burgemeester

Medewerker

Beslissing in het kader van de Wet hergebruik van overheidsinformatie

Wet hergebruik van overheidsinformatie

College & burgemeester

Medewerker

Beslissingen op grond van de Wet dieren

Wet dieren

Burgemeester

Medewerker

Verlenen van opdrachten tot het plaatsen van advertenties en publicaties

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

College & burgemeester

Medewerker

Inkoop van communicatiemiddelen tot een bedrag van € 1.500,-

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

College & burgemeester

Medewerker

De belasting geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren als bedoeld in artikel 255, vijfde lid, Gemeentewet

Gemeentewet

College

Teammanager

Het doen van aangifte loonbelasting

 

College

Medewerker

Het doen van aangifte bruto toegevoegde waarde (BTW)

 

College

Medewerker

Het doen van aangifte BTW-compensatiefonds

 

College

Medewerker

Het op verzoek van de medewerker/financiële instelling invullen en ondertekenen van loonopgave ten behoeve van hypothecaire geldleningen

 

College

Teammanager

Het wijzigen van verleende garanties bij (hypothecaire) geldleningen, mits de wijziging geen financieel nadelige gevolgen heeft

 

College

Teammanager

Het treffen van betalingsregelingen met debiteuren

 

College

Medewerker

Inschakeling deurwaarder voor invordering niet-belastingschulden

Burgerlijk Wetboek

College

Medewerker

Aangaan, opzeggen en wijzigen verzekeringen

Burgerlijk Wetboek

College

Medewerker

Periodiek inzenden van IV-3- rapportages

Hoofdstuk 7 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten

College

Teammanager

Het waarmerken van het register

Art. 2 Uitvoeringsbesluit ex. art. 437 Wetboek van Strafrecht

Burgemeester

Medewerker

Aanwijzen beheerder gemeentefinanciën

 

College

Teammanager

Aanwijzen kassier

 

College

Teammanager

Venster Dienstencentrum

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

Uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN), het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap, Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 en Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap

 

Burgemeester

Teammanager

Uitvoering van de Paspoortwet en daarop gebaseerde regelgeving (afgifte reisdocumenten)

Paspoortwet

Burgemeester

Medewerker

Afgifte, verlenging en wijziging rijbewijzen

Wegenverkeerswet 1994 en Reglement rijbewijzen

Burgemeester

Medewerker

Besluit ten aanzien van afgifte van Attestatie de Vita

Art. 1:19k Burgerlijk Wetboek

Burgemeester

Medewerker

Uitvoering van Wet rechten burgerlijke stand en het reglement burgerlijke stand

Wet rechten burgerlijke stand en reglement burgerlijke stand

College

Medewerker

Benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

Burgerlijk Wetboek

College

Teammanager

Aanwijzen van locaties als “huis der gemeente” ten behoeve van het voltrekken van een huwelijk, vastleggen van een geregistreerd partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap of van een huwelijk

Wet rechten burgerlijke stand

College

Teammanager

Besluit ten aanzien van verstrekken gegevens uit de Basisregistratie personen

Wet basisregistratie personen

College

Teammanager

Het nemen van besluiten op grond van de Wet basisregistratie personen

Wet basisregistratie personen

College

Teammanager

Beoordelen van een verzoek op grond het recht op inzage in eigen persoonsgegevens

Wet basisregistratie personen

College

Medewerker

Het melden van verwerkingen, registreren en bijhouden van het register zoals bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

College & burgemeester

Medewerker

Beslissen op verzoeken in het kader van artikel 35 en artikel 36 Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bescherming persoonsgegevens

College & burgemeester

Teammanager

Beslissen op grond van en uitvoering van de Kieswet en het Kiesbesluit

Kieswet en Kiesbesluit

Burgemeester

Teammanager

Aannemen van documenten

Art. 74 Gemeentewet

Burgemeester

Medewerker

Legalisatie van handtekeningen

 

Burgemeester

Medewerker

Beheer van archiefbescheiden in het kader van de Archiefwet. Het betreft bescheiden die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn gebracht

Archiefwet en Archiefverordening

College

Medewerker

De zaak – die conform artikel 5:6, derde lid, Burgerlijk Wetboek aan de gemeente in bewaring is gegeven – te verkopen of om niet aan een derde over te dragen of te vernietigen

Art. 5:6, derde lid, Burgerlijk Wetboek

College & burgemeester

Medewerker

Opleggen van een tijdelijk huisverbod gemeentehuis

 

College

Teammanager

Venster Ruimtelijke, maatschappelijke & economische ontwikkeling

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

Beslissingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en daarop gebaseerde regelgeving en beleidsregels

Algemene Plaatselijke Verordening

College & burgemeester

Medewerker

Het besluiten tot het treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen

Art. 18 Wegenverkeerswet

College

Medewerker

Het aanwijzen van zowel algemene als bijzondere invalidenparkeerplaatsen

Art. 15 ev. Wegenverkeerswet, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

College

Medewerker

Het verlenen van ontheffingen van verkeersregels en verkeerstekens

Art. 87 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

College

Medewerker

Het nemen van verkeersbesluiten al dan niet met hun grondslag in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

Art. 15 en art. 18 Wegenverkeerswet en Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

College

Teammanager

Aanstellen van verkeersregelaars

Art. 56 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Burgemeester

Medewerker

Het verlenen van ontheffing voor hoge, lange en zware transporten

Wegenverkeerswet 1994

College

Medewerker

Beslissingen op aanvragen ontheffing op grond van Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Art. 29 Wet vervoer gevaarlijke stoffen

 

Medewerker

Beslissingen op grond van de Parkeerverordening

Parkeerverordening

College

Medewerker

Uitvoeren Wegsleepverordening/ Wegsleepregeling

Wegsleepverordening en Wegsleepregeling

College

Medewerker

Het instemmen met de aanleg, het hebben en onderhouden van kabels en leidingen in openbare grond op verzoek van aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk

Art. 5.4 Telecommunicatiewet

College

Medewerker

Het beslissen op verzoek van beheerders van openbare netwerken tot aanleg van kabels en of leidingen voor het leggen, hebben en onderhouden daarvan in gemeentegrond

Art. 160 Gemeentewet

College

Medewerker

Uitvoering van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats

 

College

Medewerker

Behandeling van aanvragen voor een ontheffing op het verbod om as te verstrooien in het kader van de Beheersverordening en bijbehorende uitvoeringsbesluiten

 

College

Medewerker

Uitvoering Afvalstoffenverordening

Afvalstoffenverordening

College

Medewerker

Behandeling van een aanvraag voor een ontheffing van het verbod van een andere inzameldienst dan de gemeentelijke inzameldienst voor het inzamelen van bedrijfsafval en dito van huishoudelijk afval

Afvalstoffenverordening

College

Medewerker

Aanwijzing inzameldienst kleding met kledingcontainers

Art. 2 Afvalstoffenverordening

College

Medewerker

Verlening toestemming tot de aanleg van dammen en duikers in gemeentegrond, onder voorwaarde dat het betreffende waterschap in het overleg wordt betrokken

Waterwet en Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Medewerker

Beslissingen op grond van de Wet op de lijkbezorging met uitzondering van het opgraven van stoffelijke resten

Wet op de lijkbezorging

College & burgemeester

Medewerker

Beslissen op verzoeken tot aanpassing van de Openbare Verlichting van avond- op nachtschakeling of van nacht- op avondschakeling

Beleidsplan openbare verlichting

College

Medewerker

Het aanvragen van een omgevingsvergunning ten behoeve van de gemeente

Art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Medewerker

Het beslissen op een aanvraag tot rioolaansluitvergunning

Aansluitverordening riolering gemeente Boxtel

College

Medewerker

Het nemen van een besluit naar aanleiding van een aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Teammanager

Het nemen van een besluit tot het wijzigen van een omgevingsvergunning eerste fase naar aanleiding van de aanvraag omgevingsvergunning tweede fase

Art. 2.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Teammanager

Het intrekken van een beschikking eerste of tweede fase

Art. 2.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Teammanager

Beslissingen waarbij wordt bepaald dat een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd en beslissingen tot het niet behandelen van een aanvraag omgevingsvergunning indien deze wordt aangevraagd voor een andere activiteit dan waarvoor de omgevingsvergunning moet worden aangevraagd

Art. 2.6 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Medewerker

Beslissingen waarbij toestemming wordt verleend voor het overschrijven van een persoonsgebonden omgevingsvergunning

Art. 2.25 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Medewerker

Het vragen van een verklaring van geen bedenkingen

Art. 2.27 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Medewerker

Besluiten tot het actualiseren van omgevingsvergunning

Art. 2.30 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Teammanager

Besluiten tot het wijzigen of geheel dan wel gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning

Par. 2.6 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Teammanager

Beslissingen tot het aanhouden van de beslissing op een aanvraag omgevingsvergunning en het doorbreken hiervan

Art. 3.3, art. 3.4 en art. 3.5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Teammanager

Besluiten tot het buiten behandeling laten van een aanvraag wegens het niet tegelijk aanvragen van een vergunning of wijziging krachtens artikel 6.2 Waterwet

Art. 3.18 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Medewerker

Geheel of gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning indien de krachtens artikel 6.2 Waterwet verleende vergunning geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken

Art. 3.23 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Teammanager

Het uitbrengen van een advies indien het bevoegd gezag van de gemeente is aangewezen als bestuursorgaan om advies uit te brengen

Art. 6.1 Besluit omgevingsrecht

College

Teammanager

Beslissingen waarbij wordt bepaald dat een beschikking als bedoeld in artikel 6.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht direct in werking treedt

Art. 6.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

College

Teammanager

Beslissingen op grond van het Besluit omgevingsrecht, met uitzondering van Hoofdstuk 7, en de Regeling omgevingsrecht

Besluit omgevingsrecht en Regeling omgevingsrecht

College

Teammanager

Het nemen van een selectiebesluit in het kader van archeologie

 

College

Teammanager

Uitvoering bepalingen bouwverordening en Bouwbesluit

Bouwbesluit en bouwverordening

College

Medewerker

Beslissingen naar aanleiding van meldingen op grond van het Bouwbesluit

Bouwbesluit

College

Medewerker

Het aanwijzen van medewerkers van het venster Ruimtelijke, maatschappelijke & economische ontwikkeling als secretaris en plaatsvervangend secretaris van de welstandscommissie

Reglement van orde van de welstandscommissie en Reglement van orde van de stadsbouwmeester

College

Teammanager

Beslissingen tot het jaarlijks vaststellen van het bouwkostenoverzicht van bij de legesverordening behorende tarieventabel

Legesverordening

College

Medewerker

Ten aanzien van bepaalde categorieën van besluiten beoordelen of, bij de voorbereiding daarvan een milieueffectrapportage moet worden gemaakt

Art. 7.2 Wet milieubeheer en Besluit milieueffectenrapportage

 

College

Teammanager

Het nemen van beschikkingen op basis van het Besluit Milieueffectenrapportage

Besluit milieueffectrapportage

 

College

Teammanager

Instemmen met melding op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Art. 8.40 Wet milieubeheer

 

College

Medewerker

Het nemen van beschikkingen tot het stellen maatwerkvoorschriften als bedoeld in een Algemene Maatregel van Bestuur op grond van artikel 8.42 Wet milieubeheer juncto artikel 8.40 Wet Milieubeheer

Art. 8.42 Wet milieubeheer

College

Teammanager

Het beslissen op een verzoek voor het uitvoeren van een alternatieve maatregel op basis van het Activiteitenbesluit

Art. 1.8 Activiteitenbesluit

 

College

Medewerker

Besluiten dat binnen een te stellen termijn door de een akoestisch onderzoek wordt overgelegd

Art. 1.11, vijfde lid, Activiteitenbesluit

 

College

Medewerker

Melding aan Gedeputeerde Staten van saneringen en ernstige bodemverontreinigingen

Wet Bodembescherming

College

Medewerker

Besluiten tot het vaststellen van hogere grenswaarde geluid

Wet geluidhinder

College

Medewerker

Beslissingen naar aanleiding van meldingen op grond van het Vuurwerkbesluit

Vuurwerkbesluit

College

Medewerker

Het beslissen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

Art. 3 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Teammanager

Het beslissen op een verzoek van een houder tot het intrekken van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

Art. 3 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Teammanager

Het bevestigen van de ontvangst van een aanvraag tot wijziging aanhangsel bij de Drank- en Horecawetvergunning

Art. 30a, vierde lid, Drank- en Horecawet

Burgemeester

Medewerker

Het beslissen op de aanvraag tot wijziging van een aanhangsel bij de Drank- en horecavergunning

Art. 30a, vijfde lid, Drank- en Horecawet

Burgemeester

Teammanager

Het verstrekken van een gewijzigde Drank- en Horecawetvergunning

Art. 30 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Teammanager

Het intrekken van een vergunning op grond van de Drank- en Horecawet

Art. 31 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Teammanager

Het beslissen op een verzoek om ontheffing te verlenen van het gestelde in artikel 3 Drank- en Horecawet voor een bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard

Art. 35 Drank- en Horecawet

Burgemeester

Medewerker

Opvragen van politiegegevens en justitiële informatie naar aanleiding van een aanvraag voor een vergunning ingevolgde de Drank- en Horecawet

Art. 8 Drank- en Horecawet, Besluit Justitiële gegevens en Besluit Politiegegevens

Burgemeester

Medewerker

Het verstrekken van opdrachten aan derden voor het doen van (integrale) milieucontroles bij bedrijven of voor het uitbrengen van advies ( incl. maken voorschriften) omtrent vergunningaanvragen

Art. 160 Gemeentewet

 

College

Medewerker

Het verlenen van opdrachten aan derden voor het doen van bodemonderzoek mits voor dat onderzoek middelen beschikbaar zijn hetzij door gemeentelijke bijdragen dan wel door toegezegde vergoedingen van derden

Art. 160 Gemeentewet

 

College

Medewerker

Beslissen tot het opleggen van een (preventieve) last onder dwangsom of opleggen van een (preventieve) last onder bestuursdwang wegens overtreding van wettelijke voorschriften uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de in artikel 5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Erfgoedverordening, tenzij zienswijzen zijn ingediend tegen het voornemen tot het opleggen van last

Art. 125 Gemeentewet en art. 5:21 en art. 5:32 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Teammanager

Het beslissen ten aanzien van de kosten van het toepassen van bestuursdwang

Art. 5:25 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Teammanager

Het toepassen van spoedeisende bestuursdwang op grond van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de in artikel 5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Erfgoedverordening

Art. 5:31 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Medewerker

Beslissen tot het opschorten van de begunstigingstermijn van een last onder bestuursdwang of last onder dwangsom

Art. 5:32a Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Teammanager

Het op verzoek van de overtreder opheffen van de opgelegde last, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde termijn of de dwangsom verminderen ingeval van blijvende of tijdelijke gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid van de overtreder om aan zijn verplichtingen te voldoen

Art. 5:34 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Teammanager

Het op verzoek van de overtreder intrekken van een opgelegde last onder dwangsom, indien de beschikking een jaar van kracht is geweest zonder dat een dwangsom is verbeurd dan wel indien de overtreding ten aanzien waarvan de last is opgelegd, beëindigd is

Art. 5:34 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Teammanager

Het beslissen tot invordering van een verbeurde dwangsom

Art. 5:37 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Teammanager

Het beslissen tot het opschorten van de invordering van verbeurde dwangsommen of het uitstellen van betaling indien sprake is van een bezwaar- of beroepsprocedure

Art. 5:37 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Teammanager

Afwijzen van een verzoek tot handhaving indien is gebleken dat geen sprake is van overtreding van enig wettelijk voorschrift

Art. 125 Gemeentewet en art. 5:21 en art. 5:32 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Medewerker

Afwijzen van een verzoek tot handhaving indien sprake is van concreet zicht op legalisatie

Art. 125 Gemeentewet en art. 5:21 en art. 5:32 Algemene wet bestuursrecht

College & burgemeester

Medewerker

Het doen van aangifte bij Justitie van overtredingen van de bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de in artikel 5.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten, de Algemene plaatselijke verordening en de Erfgoedverordening

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet

Burgemeester

Medewerker

Het voeren van overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening

Art. 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

College

Medewerker

Het beslissen op een aanvraag om tegemoetkoming in planschade

Artt. 6.1 en 6.4 Wet ruimtelijke ordening

College

Teammanager

Het aanwijzen van een adviseur bij planschadeverzoeken als bedoeld in artikel 6.1.3.2 Besluit ruimtelijke ordening

Art. 6.1.3.2 Besluit ruimtelijke ordening

College

Medewerker

Het waarmerken en publiceren van ruimtelijke plannen

Besluit ruimtelijke ordening

College

Medewerker

Besluiten op grond van de Wet op de kansspelen

Wet op de kansspelen

College & burgemeester

Medewerker

Beslissingen op grond van de Wet luchtvaart

Wet luchtvaart

Burgemeester

Medewerker

Beslissingen op grond van de Zondagswet

Zondagswet

Burgemeester

Medewerker

Beslissingen op grond van de Winkeltijdenwet

Winkeltijdenwet en Winkeltijdenverordening

College

Medewerker

Beslissingen op grond van de Leegstandswet

Leegstandswet

College

Medewerker

Het beslissen over een verzoek tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van een pachtovereenkomst

Pachtwet

College

Medewerker

Het beslissen op een verzoek tot het aangaan, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst betreffende de huur en verhuur van visrecht

Visserijwet

College

Medewerker

Het nemen van besluit op grond van de Marktverordening en daarop gebaseerde regelgeving en beleidsregels

Marktverordening

College

Medewerker

Het beslissen op verzoeken en aangaan van overeenkomsten met betrekking tot overdracht van reststroken door middel van koop en huur

Art. 160 Gemeentewet

College & burgemeester

Medewerker

Aan- en verkoop van percelen tot een bedrag van € 15.000,-

Art. 160 Gemeentewet

College & burgemeester

Teammanager

Vestigen recht van opstal ten behoeve van voorzieningen van algemeen maatschappelijk nut, zoals bijv. de rioolleiding, een IBA, een abri e.d.

Art. 160 Gemeentewet

College & burgemeester

Medewerker

Verstrekken en vaststellen van subsidies in het kader van duurzaamheidsprojecten van derden mits deze binnen de betreffende begrotingspost blijven en de kosten per project de € 2.500,- niet overschrijden

Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

College

Medewerker

Verstrekken en vaststellen van subsidies voor gemeentelijke monumenten, beeldbepalende panden en beeldondersteunende objecten alsmede objecten die deel uitmaken van beeldbepalende gevelwanden

Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

College

Medewerker

Toekennen, weigeren en verstrekken van leningen in het kader van de regeling Lening Stimulering Energiemaatregelen

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek en Lening Stimulering Energiemaatregelen

College & burgemeester

Medewerker

In de hoedanigheid van penvoerder van het programma Kloppend Hart van het Groene Woud:

het inrichten van de programmaorganisatie;het samenstellen van het programmateam;het opstellen en afhandelen van de verantwoordingsrapportages

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

College & burgemeester

Medewerker

Regelen van de uitfinanciering van de subsidies uit de Regeling Landschappen van Allure

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

College & burgemeester

Medewerker

Het besteden van het programma- werkbudget van het programma Kloppend Hart van het Groene Woud

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

College & burgemeester

Medewerker

Beslissingen met betrekking tot aanvragen voor het toekennen van een starterslening op grond van de Verordening Starterslening

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek en Verordening Starterslening

College & burgemeester

Medewerker

Uitvoering Hypotheekregeling ambtenaren

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet, Burgerlijk Wetboek en Hypotheekregeling

College & burgemeester

Medewerker

Mits passend binnen de vastgestelde grondexploitatiebegroting: aankopen onroerende zaken in kader van actieve verwerving

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet

College & burgemeester

Teammanager

Mits passend binnen de vastgestelde grondexploitatiebegroting: het in eigendom of erfpacht uitgeven van bouwrijpe grond en uitvoeren van selectieproces m.b.t. grondbeleid

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet

College & burgemeester

Teammanager

Mits passend binnen de vastgestelde grondexploitatiebegroting: sluiten intentieovereenkomsten m.b.t. grondbeleid

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet

College & burgemeester

Teammanager

Aan- en verkoop van percelen welke niet zijn opgenomen in de vastgestelde grondexploitatiebegroting, tot een bedrag van € 15.000,-

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet

College & burgemeester

Teammanager

Het aangaan en actualiseren van overeenkomsten, waaronder het doorvoeren van de jaarlijkse indexeringen, inzake de (structurele) verhuur van gemeentelijke objecten

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet

College & burgemeester

Medewerker

Mits passend binnen de vastgestelde grondexploitatiebegroting: het (ver)huren, (ver)pachten, in beheer en of gebruik geven/ nemen van onroerende zaken

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet

College & burgemeester

Medewerker

Mits passend binnen de vastgestelde grondexploitatiebegroting: sluiten exploitatieovereenkomsten m.b.t. grondbeleid

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet

College & burgemeester

Teammanager

Aanwijzen ambtelijk secretaris en ambtelijke adviseurs Monumentencommissie

Verordening op de monumentencommissie

College

Teammanager

Het instemmen met een verzoek om af te wijken van het Boxtelse aanbestedingsbeleid in het kader van het programma Kloppend Hart van het Groene Woud

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

College & burgemeester

Medewerker

Het toekennen en intrekken van huisnummers en straatnamen

Verordening naamgeving en nummering en Verordening basisregistraties adressen en gebouwen Boxtel

College

Medewerker

Venster Sociaal

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

Ondertekenen van beschikkingen gericht op een rechtsgevolg elektronisch via geautomatiseerde werkprocessen

 

 

Teammanager

Besluit nemen op een aanvraag voor een individuele voorziening jeugdhulp:

inclusief besluit PGB of ZINinclusief besluit omvang en duur PGB inclusief toekenning budget PGB

Art. 2.3 en art.8.1.1 Jeugdwet en

art. 3, art. 9 en art. 10 Verordening jeugdhulp

  

College

Teammanager

Besluit nemen op een aanvraag voor een PGB inzake een door de Gecertificeerde Instelling toegewezen voorziening jeugdhulp

Art. 3.5, eerste lid, en art 8.1.1. Jeugdwet

College

Teammanager

Besluit nemen op een aanvraag voor een PGB inzake een door de (huis)arts toegewezen voorziening voor jeugdhulp

Art. 2.6, eerste lid onder f, en art. 8.1.1 Jeugdwet en art. 3, tweede lid, Verordening jeugdhulp

College

Teammanager

Besluit nemen op een aanvraag voor een maatwerkvoorziening voor tijdelijke ontlasting van ouders met mantelzorgtaken (voorheen kortdurend verblijf) inclusief besluit ZIN of PGB

Art. 2.3, derde lid, Jeugdwet

College

Teammanager

Het doen van steekproefsgewijs onderzoek naar rechtmatige besteding PGB

Art. 11 Verordening jeugdhulp

College

Teammanager

Het herzien dan wel intrekken van een besluit tot het toekennen van een individuele voorziening of persoonsgebonden budget en het terugvorderen van het PGB of terugvorderen van de geldwaarde van een ZIN-voorziening

Art. 8.1.4 Jeugdwet en art. 11 Verordening jeugdhulp

College

Teammanager

Toekennen van vervoer van de jeugdige van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden

Art. 2.3 Jeugdwet

College

Teammanager

Het nemen van beschikkingen op aanvraag om vergoeding of verzorging van leerlingenvervoer

Art. 4 Wet op het primair onderwijs, art. 4 Wet op de expertisecentra, art. 4 Wet op het voortgezet onderwijs en Verordening leerlingenvervoer

College

Teammanager

Uitvoeren Verordening Leerlingenvervoer

Verordening Leerlingenvervoer

College

Teammanager

Het voeren van de procedure inclusief het gunnen van het schoolvervoer aan de verschillende ondernemers voor zover de gunning blijft binnen het in de gemeentebegroting voor het betreffende jaar opgenomen bedrag

Art. 160, eerste lid onder e, Gemeentewet

 

College & burgemeester

Teammanager

Uitvoeren Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en gedelegeerde regelgeving voor zover de kosten niet meer bedragen dan € 5.000,-

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

College

Teammanager

Uitvoeren Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en gedelegeerde regelgeving voor zover de kosten meer bedragen dan € 5.000,-

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

College

Teammanager

Inkopen van voorzieningen (lease of in eigendom) voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 tot het bedrag van € 10.000,-

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

College

Teammanager

Beslissingen in het kader van de Participatiewet

Participatiewet

College

Teammanager

Uitvoering van de Participatiewet en gedelegeerde regelgeving

Participatiewet

College

Teammanager

Het aangaan van overeenkomsten in het kader van de Participatiewet

Participatiewet

College

Teammanager

Het verstrekken van een wettelijk voorschot binnen vier weken op een aanvraag levensonderhoud op basis van artikel 52 Participatiewet

Participatiewet

College

Teammanager

Besluiten in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Teammanager

Inkopen van trajecten en het aangaan van plannen van aanpak in het kader van de integrale schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Teammanager

Het inkopen van trajecten en het ondertekenen van plannen van aanpak in het kader van integrale schuldhulpverlening

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

College

Teammanager

Besluiten in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

College

Teammanager

Uitvoeren Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

College

Teammanager

Besluiten in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

College

Teammanager

Uitvoeren Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

College

Teammanager

Besluiten in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

College

Teammanager

Uitvoeren Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004

College

Teammanager

Het afleggen van verantwoording aan derden in het kader van de sociale zekerheidswetten

 

College

Teammanager

Inkopen van trajecten voor re-integratie dan wel het aangaan van een financieel plan voor gesubsidieerde arbeid tot € 5.000,- per traject of plan

 

College

Medewerker

Inkopen van trajecten voor re-integratie dan wel het aangaan van een financieel plan voor gesubsidieerde arbeid boven € 5.000,- per traject of plan

 

College

Teammanager

Uitvoeren Wet sociale werkvoorziening

Wet sociale werkvoorziening

College

Teammanager

Besluiten in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

College

Teammanager

Uitvoering Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

College

Teammanager

Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

College

Teammanager

Bijhouden register kinderopvang

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

College

Medewerker

Uitvoering Leerplichtwet 1969

Leerplichtwet 1969

College

Medewerker

Uitvoeren Wet educatie en beroepsonderwijs

Wet educatie en beroepsonderwijs

College

Teammanager

Bestemming gelden Legaat van Cooth ten behoeve van leerplichtige personen, personen die gedurende het schooljaar uit het leerproces vallen en de opvang van niet-aanspreekbare kinderen

 

College

Teammanager

Besluiten ten aanzien van de Verordening Welzijnsfonds

Verordening Welzijnsfonds

College

Teammanager

Besluiten ten aanzien van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

College

Teammanager

Besluiten in het kader van het Noodfonds

 

College

Teammanager

Uitvoeren Wet inburgering

Wet inburgering

College

Teammanager

Aangaan inburgeringsovereenkomst, afgifte certificaat inburgering oudkomers

Regeling certificaat inburgering oudkomers

College

Teammanager

Beslissingen op grond van de Regeling Opvang Asielzoekers

 

College

Teammanager

Uitvoering Regionaal meld- en coördinatiepunt met betrekking tot vaststelling effectrapportage en vaststelling streefcijfers

 

College

Teammanager

Uitvoeren Wet publieke gezondheid

Wet publieke gezondheid

College & burgemeester

Teammanager

Verhuur sportaccommodaties

 

College & burgemeester

Teammanager

Het besluit tot het doen van aangifte bij Justitie van valsheid in geschrifte ter zake van sociale zekerheidswetten

 

College

Teammanager

Beslissen op verzoeken om voorschotten

 

College

Teammanager

Het doen van aanvragen om advies van derden tot een bedrag van € 5.000,-

 

College

Medewerker

Het doen van aanvragen om advies van derden boven een bedrag van € 5.000,-

 

College

Teammanager

Bestellingen en aanbestedingen waarvoor in de begroting in de begroting bedragen zijn opgenomen

 

College

Teammanager

Het gezamenlijk met een applicatiebeheerder ondertekenen van collectieve (elektronische) betaalopdrachten voor de kassier

 

College

Teammanager

Beslissingen over uitgaven in het kader van de Gelden pilots sociaal domein

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

College & burgemeester

Teammanager

Wijkmakelaars

Omschrijving

Wettelijke grondslag

Bevoegd

Ondermandaat

Beslissingen over uitgaven in het kader van het Budget Wijkinitiatieven

Art. 160, eerste lid onder e, en art. 171 Gemeentewet en Burgerlijk Wetboek

College & burgemeester

Wijkmakelaar