Regeling vervallen per 20-12-2019

Mandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij

Geldend van 07-06-2016 t/m 15-07-2016 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2016

Intitulé

Mandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij

Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter van het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij;

ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende dat:

 • -

  met de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij is opgericht;

 • -

  per 1 januari 2016 het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij daadwerkelijk van start is gegaan;

 • -

  het, ter bevordering van spoedige besluitvorming, gewenst is bevoegdheden en uitvoeringsaspecten door middel van mandaat, volmacht dan wel machtiging door te geven aan ambtenaren van MijnGemeenteDichtbij;

gelet op de desbetreffende artikelen van de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

b e s l u i t :

vast te stellen het “Mandaatbesluit van de bestuursorganen van MijnGemeenteDichtbij”

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur als bedoeld in de Regeling;

 • b.

  bestuursorgaan: het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij;

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur als bedoeld in de Regeling;

 • d.

  directie: de directie als bedoeld in de Regeling;

 • e.

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden;

 • f.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • g.

  mandaatontvanger: degene aan wie het mandaat door een mandaatverlener wordt verleend;

 • h.

  mandaatverlener: het bestuursorgaan dat wettelijk bevoegd is een besluit te nemen en deze bevoegdheid mandateert aan een ander;

 • i.

  MijnGemeenteDichtbij: het openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid, zoals opgericht bij de Regeling;

 • j.

  productverantwoordelijke: een ambtenaar van MijnGemeenteDichtbij die op ambtelijk niveau binnen een programma/team belast is met de totstandkoming van een product;

 • k.

  programma: organisatieonderdeel binnen MijnGemeenteDichtbij;

 • l.

  programmamanager: de leidinggevende van een programma;

 • m.

  Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsorganisatie Boxtel – Sint-Michielsgestel;

 • n.

  team: organisatieonderdeel binnen een programma;

 • o.

  teamregisseur: medewerker met coördinerende rol binnen een team;

 • p.

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • q.

  voorzitter: de voorzitter als bedoeld in de Regeling.

Artikel 2. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Aan de voorzitter van de directie, programmamanagers, teamregisseurs en productverantwoordelijken wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van de aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter toegekende bevoegdheden voor zover deze zijn vermeld in het bij dit besluit behorende register.

 • 2. Voor zover aan mandaat, volmacht of machtiging voorwaarden zijn verbonden, worden deze voorwaarden vermeld in het register.

 • 3. Mandaat, volmacht of machtiging doet geen afbreuk aan de binnen de organisatie van toepassing zijnde verantwoordingslijnen.

 • 4. In het vervolg van dit besluit dient onder mandaat tevens volmacht en machtiging te worden verstaan.

Artikel 3. Reikwijdte bevoegdheden

Daar waar een bevoegdheid door middel van mandaat is doorgegeven, dient dit te worden gezien in de ruimste zin van het woord. Daaronder dient dan ook te worden verstaan alle met de bevoegdheid samenhangende handelingen.

Artikel 4. Vervanging

 • 1. Voor zover mandaat is verleend aan de voorzitter van de directie, kan hij worden vervangen door een ander lid van de directie.

 • 2. Voor zover mandaat is verleend aan een programmamanager, kan hij worden vervangen door een andere programmamanager.

 • 3. Mandaat verleend aan een programmamanager, een teamregisseur of een productverantwoordelijke wordt eveneens geacht te zijn verleend aan diens leidinggevende.

Artikel 5. Financiële mandaten en volmachten

Daar waar mandaat is verleend en de uitoefening van dit mandaat het beslissen over de besteding van budgetten met zich meebrengt, mag dit mandaat slechts worden uitgeoefend indien de mandaatontvanger is aangewezen als budgethouder dan wel -beheerder.

Artikel 6. Uitzondering op mandaat

Aan het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter blijft, voor zover op het betreffende bestuursorgaan van toepassing, voorbehouden de bevoegdheid met betrekking tot:

 • a.

  besluiten inzake bevoegdheden die in het register zijn opgenomen, maar waarvan door het bestuursorgaan vooraf wordt aangegeven dat hij daarover zelf een besluit wenst te nemen;

 • b.

  het ondertekenen van correspondentie waarvan ondertekening door het bestuursorgaan zelf, uit oogpunt van representatie van het openbaar lichaam, gewenst is;

 • c.

  beslissingen waarbij voorzienbaar is dat het besluit financiële, publicitaire en/of andere belangrijke consequenties heeft;

 • d.

  besluiten die bestuurlijk gevoelig liggen.

Artikel 7. Ondertekening

 • 1. Daar waar door het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of de voorzitter een bevoegdheid is verleend tot het nemen van een besluit, wordt tevens de bevoegdheid tot ondertekening verleend, voor zover dit niet wettelijk is uitgesloten.

 • 2. In de ondertekening dient tot uitdrukking te worden gebracht, dat het besluit is genomen krachtens mandaat. Hierbij wordt de volgende formulering aangehouden:

  “Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij / het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij / de voorzitter van MijnGemeenteDichtbij, namens deze / hem” en dan “de functie en naam van de mandaatontvanger”.

 • 3. Indien een bevoegdheid is uitgeoefend door een plaatsvervanger, dient dit in de ondertekening tot uitdrukking te worden gebracht door gebruikmaking van "b.a.” (bij afwezigheid) of "plv.” (plaatsvervanger).

Artikel 8. Citeertitel, inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij.

 • 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 april 2016.

Ondertekening

Aldus besloten op 24 mei 2016.

Het algemeen bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

De secretaris,

mr. J. Vorstenbosch

Het dagelijks bestuur van MijnGemeenteDichtbij,

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

De secretaris,

mr. J. Vorstenbosch

De voorzitter van MijnGemeenteDichtbij,

De voorzitter,

mr. J.C.M. Pommer

Bijlage - Mandaatregister bij “Mandaatbesluit bestuursorganen MijnGemeenteDichtbij”

i273702.pdf [Klik hier om het document te downloaden]