Regeling vervallen per 17-09-2020

Mandaatreglement gemeente Brummen 2016

Geldend van 01-01-2019 t/m 05-12-2019

Intitulé

Mandaatreglement gemeente Brummen 2016

Burgemeester en wethouders van Brummen hebben besloten om:

 • 1.

  Het Mandaatreglement gemeente Brummen 2016 vast te stellen.

 • 2.

  Het Mandaat-, machtigings- en volmachtsregister gemeente Brummen 2016 vast te stellen ten aanzien van de eigen bevoegdheden.

 • 3.

  Het Mandaatreglement gemeente Brummen 2016 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

 • 4.

  Het Mandaat-, machtigings- en volmachtsregister gemeente Brummen 2016 ter vaststelling voor te leggen aan de raad ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a. mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • b. ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid om voor een bestuursorgaan de door hem genomen besluiten te ondertekenen;

 • c. volmacht: de bevoegdheid om namens de gemeente en/of bestuursorganen in en buiten rechte te vertegenwoordigen bij het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen

 • d. machtiging: volmacht met een opdracht of een last

 • e. mandaatgever: een bestuursorgaan;

 • f. gemandateerde: degene die het mandaat heeft ontvangen;

 • g. bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar, de gemeenteraad of de voorzitter van de commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Brummen

 • i. Mandaatregister: Register Mandaat-, Machtigings- en Volmachtbesluiten gemeente Brummen.

Artikel 2. Mandaat

 • 1. De bestuursorganen verlenen mandaat volgens het bij dit besluit behorende Mandaatregister, met inachtneming van onderstaande artikelen.

 • 2. Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen tevens de bevoegdheid tot het stellen van voorschriften en beperkingen.

 • 3. Het mandaat dat aan een medewerker is verleend, strekt niet verder dan de uitoefening van die bevoegdheden die tot het specifieke takenpakket van de medewerker behoren, blijkend uit de functiewaardering, het individueel werkplan en/of het aanwijzings- of benoemingsbesluit.

 • 4. De Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris, de Hr-manager en de procesmanagers kunnen om hen moverende redenen aan de aan hen ondergeschikte gemandateerden voorwaarden stellen, aanwijzingen geven bij de uitoefening van de aan deze functionarissen gemandateerde bevoegdheden, dan wel het gebruik van de gemandateerde bevoegdheden niet toestaan.

Artikel 3. Ondermandaat

De gemandateerden kunnen alleen ondermandaat verlenen indien dit uitdrukkelijk is bepaald in het bij dit besluit behorende mandaatregister, met inachtneming van onderstaande artikelen.

Artikel 4. Volmacht en machtiging

 • 1. Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging.

 • 2. Waar volmacht is verleend tot het verrichten van een privaatrechtelijke rechtshandeling aan een volmachtontvanger wordt daarmee ook de bevoegdheid verleend tot bewaking van uitvoering van die rechtshandeling, waartoe worden gerekend ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming, opzegging van een overeenkomst en alle andere besluiten, die hiermee verband houden.

Artikel 5. Bij afwezigheid van de gemandateerde

 • 1. Bij afwezigheid van de gemandateerde mogen de bevoegdheden ook uitgeoefend worden door diens plaatsvervanger.

 • 2. De Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris kan de procesmanagers, Hr-manager en procescoördinatoren vervangen.

 • 3. De procesmanager Beleid en Regie vervangt de Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris. Bij afwezigheid van de procesmanager Beleid en Regies vervangt de Hr-manager de Algemeen Directeur/ Gemeentesecretaris.

 • 4. De procesmanagers Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Beleid en Regie vervangen elkaar onderling.

 • 5. De procescoördinatoren Backoffice en Service vervangen elkaar onderling.

 • 6. De procesmanager Dienstverlening vervangt de procescoördinator Team voor Elkaar.

 • 7. De vervanger op grond van lid 2,3,4,5 of 6 oefent de bevoegdheid uit in de geest zoals deze door de vervangene zou zijn uitgeoefend.

Artikel 6. Instructies

De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden vindt niet plaats –tenzij de portefeuillehouder (indien college bevoegd bestuursorgaan is) of het bevoegde bestuursorgaan anders bepaalt in een concreet geval, met uitzondering van het bepaalde in letter f - indien:

 • a.

  advies nodig is van een ander onderdeel van de gemeentelijke organisatie of een andere instelling/commissie en dit advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten dan wel niet tot dezelfde conclusie leiden;

 • b.

  de portefeuillehouder of Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris te kennen geeft het voorstel aan het college van burgemeester en wethouders te willen voorleggen;

 • c.

  het bestuursorgaan zelf wenst te beslissen;

 • d.

  het besluit leidt tot afwijking van het bestaande gemeentelijke beleid;

 • e.

  het besluit zou leiden tot overschrijding van budgetten of kredieten;

 • f.

  de gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij het uitoefenen van de bevoegdheid;

 • g.

  indien het een brief of verzoek met een persoonlijk karakter betreft.

Artikel 7. Ondertekening

In het in (onder)mandaat genomen besluit dient expliciet te worden aangegeven dat het besluit in naam van het mandaterend orgaan is genomen. Voorbeeld voor ondertekening indien het gaat om gebruikmaking van gemandateerde bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders (bij publiekrechtelijke bevoegdheid):

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Brummen,

...................... (handtekening)

(naam gemandateerde en functie)

Artikel 8. Zelf uitoefenen van de gemandateerde bevoegdheid

De mandaatgever blijft te allen tijde bevoegd de gemandateerde bevoegdheid uit te oefenen. Indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt, geeft hij hiervan tijdig kennis aan de gemandateerde.

Artikel 9. Ter inzagelegging en bekendmaking

Mandaatbesluiten, ondermandaatbesluiten en tussentijdse wijzigingen en aanvullingen worden verwerkt in het bij dit besluit behorende Mandaatregister. Het Mandaatregister wordt elektronisch bekendgemaakt op www.overheid.nl.

Artikel 10. Slotbepalingen

 • 1. Het Mandaatreglement gemeente Brummen 2012 wordt ingetrokken.

 • 2. Het Mandaat-, machtigings- en volmachtsregister gemeente Brummen 2013 wordt ingetrokken.

 • 3. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2016 of bij latere besluitvorming de dag na bekendmaking.

 • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatreglement gemeente Brummen 2016".

Ondertekening

Aldus besloten in de B&W-vergadering d.d. 22 maart 2016
de gemeentesecretaris, M. Klos
de burgemeester, A.J. van Hedel