BELEIDSREGEL GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN HELMOND 2016

Geldend van 27-04-2016 t/m heden

Intitulé

BELEIDSREGEL GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN HELMOND 2016

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

Gelet op:

 • -

  de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) jo. artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) ,

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluit:

Vast te stellen de Beleidsregel Gehandicaptenparkeerplaatsen Helmond 2016.

A.Inleiding

Om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren dient er op basis van voornoemde artikelen uit de verkeersregelgeving een verkeersbesluit te worden genomen. Een verkeersbesluit dient te beantwoorden aan één van de doelstellingen zoals geformuleerd in de Wegenverkeerswet (artikel 2) en aan besluitvorming gaat een belangenafweging vooraf mede met het oog op aspecten als uitvoerbaarheid, naleefbaarheid en handhaafbaarheid. Dat veronderstelt een zekere mate van beoordelingsruimte van de zijde van het bevoegd gezag (lees: het college). Met deze beleidsregel wordt beoogd daaraan invulling te geven.

B.Beleidscriteria, kosten en inwerkingtreding

Artikel 1 Criteria gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

Iedere belanghebbende kan bij het college een gemotiveerd verzoek indienen om in aanmerking te komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het college zal hieraan medewerking verlenen en daartoe een verkeersbesluit nemen voor zover aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • a.

  de belanghebbende is in het bezit van een geldige gehandicaptenparkeerkaart voor een bestuurder (GPK-B);

 • b.

  de belanghebbende staat in de Basisregistratie personen (Brp) ingeschreven als inwoner van de gemeente Helmond;

 • c.

  de belanghebbende beschikt, of kan binnen een periode van 2 maanden na een aanschrijving van de gemeente, de beschikking hebben over een voertuig;

 • d.

  de belanghebbende heeft geen mogelijkheid om zelf in een eigen parkeerplaats te voorzien op eigen terrein zoals oprit, carport of garage of deze parkeerplaats is in de gegeven omstandigheden niet geschikt als parkeerplaats voor de aanvrager;

 • e.

  de parkeerdruk in de omgeving van de woning is zodanig dat de auto regelmatig op meer dan 100 meter van de woning geparkeerd moet worden;

 • f.

  uit een verkeerskundig onderzoek dient te blijken dat de bezettingsgraad binnen een straal van 100 meter vanaf de woning beschikbare parkeerplaatsen gelijk of hoger is dan 80%.

 • g.

  de belanghebbende is in het bezit van een belanghebbendenparkeerkaart in een gebied waar dit noodzakelijk is (zoals bijvoorbeeld vergunninghoudersgebieden);

 • h.

  de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer komt bij het gebruik van de gehandicaptenparkeerplaats niet in het gedrang;

Artikel 2 Vervallen aanspraak en intrekken verkeersbesluit

De belanghebbende kan niet langer aanspraak maken op de gerealiseerde gehandicaptenparkeerplaats vanaf het moment dat hij/zij niet meer voldoet aan een of aan meerdere voorwaarden gesteld in artikel 1. De gemeente kan in dit geval overgaan tot het intrekken van het verkeersbesluit en de verwijdering van de gehandicaptenparkeerplaats.

Artikel 3 Kosten

 • 1. Aan de eerste aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats zijn voor de aanvrager kosten verbonden, welke zijn opgenomen in de vigerende Legesverordening.

 • 2. De kosten die zijn verbonden aan het verleggen van de gehandicaptenparkeerplaats komen voor rekening van de wederpartij indien dit plaatsvindt op zijn verzoek. Indien de gemeente het opheffen of verleggen van de gehandicaptenparkeerplaats noodzakelijk acht, zullen de hiermee verband houdende kosten voor haar eigen rekening blijven.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De “Beleidsregel V002 Gehandicaptenparkeerplaats” wordt ingetrokken.

Ondertekening

Besloten in de vergadering van 12 april 2016.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester,
mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
de secretaris,
mr. drs. A.P.M. ter Voert
Bekend gemaakt op:
26 april 2016
De gemeentesecretaris,
mr. drs. A.P.M. ter Voert