Brandweerrechten Oss 2015

Geldend van 18-12-2014 t/m heden

Gemeenteraad

Onderwerp: Volgnummer 2014-78

Besluit tot vaststelling van de verordening

Brandweerrechten Oss 2015

Dienst/afdeling G/ID

De raad van de gemeente Oss;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelet op het advies van de raadadviescommissie van 4 december 2014;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit:

vast te stellen de:

VERORDENINGOPDEHEFFINGENINVORDERINGVANBRANDWEERRECHTENOSS

2015.

Artikel 1

Belastbaarfeit

 • 1.

  Onder de naam 'brandweerrechten' worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door of vanwege de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

 • 2.

  Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven terzake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s.

Artikel 2

Belastingplicht

Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3

Maatstafvan heffingentarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4

Belastingjaar

Voor zover in de bij deze verordening behorende tarieventabel tarieven zijn opgenomen die per jaar worden geheven, is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5

Ontstaanvan debelastingschuldenheffingnaartijdsgelang

 • 1.

  De rechten waarop artikel 4 van toepassing is, zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten, in zoverre in afwijking van artikel 3, tweede lid, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar nog verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 6

Wijzevanheffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wegen van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7

Termijnvanbetaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Indien de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen

14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 8

Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9

Nadereregelsdoorhet collegevan burgemeesteren wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 10

Inwerkingtredingenciteertitel

 • 1.

  De "Verordening Brandweerrechten Oss 2014" van 19 december 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening Brandweerrechten Oss

2015''.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 december 2014. De gemeenteraad voornoemd,

Coll:

TARIEVENTABEL

Tarieventabel behorende bij de ''Verordening Brandweerrechten Oss 2015''.

Algemeen

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is en exclusief kosten voor verbruiksgoederen (vullingen, brandstof, onderdelen etc.).

Artikel 1

Wacht-encontrolediensten

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 • 1.

  Het verrichten van wacht- en waakdiensten: € 14,40 per personeelslid, per half uur;

 • 2.

  Het verrichte van leiding/toezichtsdiensten: € 18,08 per personeelslid, per half uur.

Artikel 2.

Beschikbaarstellenvandiensten/materiaal

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van een:

 • 1.

  Personeelslid, per half uur, € 14,40;

 • 2.

  Bestelwagen, per half uur, € 25,95;

 • 3.

  Blusvoertuig, per half uur, € 60,28;

 • 4.

  Motorspuitaanhanger met trekker, per half uur, € 20,67;

 • 5.

  Hulpverleningsvoertuig, per half uur, € 148,24;

 • 6.

  Hoogwerker, per half uur, € 220,58;

 • 7.

  Haakarmchassis, per half uur, € 30,21;

 • 8.

  Boot met buitenboordmotor (op trailer), per half uur, € 30,21;

 • 9.

  Puincontainer, per half uur, € 6,84.

Artikel 3.

Behandelingbrandslangen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 • 1.

  Het reinigen en persen van brandslangen, per slang € 7,09;

 • 2.

  Het pleisteren van brandslangen, per pleister, € 9,50;

 • 3.

  Het bendelen van brandslangen, per bendel € 9,50.

Artikel 4.

Beschikbaarstellenvanbrandblusmiddelen

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beschikbaar stellen van een:

 • 1.

  Brandslang, per stuk, per etmaal, € 9,00;

 • 2.

  Draagbaar blustoestel, per stuk, per etmaal, € 9,00;

 • 3.

  Opzetstuk, verdeelstuk, straalpijp of slangenbrug, per stuk, per etmaal, € 9,00.

Artikel 5.

Verrichtingentenbehoevevan deadembescherming

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 • 1.

  Het controleren en reinigen van een gelaatstuk, per gelaatstuk, € 9,14;

 • 2.

  Het vullen van een ademluchtcilinder (6 liter), per stuk, € 10,47;

 • 3.

  Het vullen van een ademluchtcilinder (10 liter), per stuk, € 17,45. Behorende bij het raadsbesluit van 18 december 2014.

De griffier,

Drs. P.H.A. van den Akker