Delegatiebesluit werkgeverscommissie griffie

Geldend van 31-03-2015 t/m heden

Intitulé

Delegatiebesluit werkgeverscommissie griffie

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het presidium van 23 maart 2015;

besluit:

 • 1.

  het delegatiebesluit Werkgeverscommissie griffie d.d. 3 februari 2015 onder 2 als volgt te wijzigen:

 • 2.

  aan de werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften en de artikelen 107 tot en met 107e Gemeentewet, met uitzondering van de bevoegdheden als bedoeld in artikel 107 (benoemen, schorsen als disciplinaire maatregel en ontslaan van de griffier), 107a tweede lid (instructie van de griffier), 107d, eerste lid (vervanging van de griffier) en 107 e eerste lid (vaststelling en wijziging van de organisatie van de griffie) van de Gemeentewet behoudens het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaardenregeling;

  Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 31 maart 2015.

  De raad voornoemd,

  griffier,

  mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

  Voorzitter

  mr. H.G. Vos