Beleidsregel Spoedprocedure bijzondere bijstand

Geldend van 27-05-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel spoedprocedure bijzondere bijstand 2015

Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten.

 • b.

  Aanvrager: een inwoner van de Gemeente Asten, die als zodanig staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie personen.

 • c.

  Minima: inwoners van de gemeente Asten, die zijn aangewezen op een inkomen op of beneden het bijstandsniveau, die niet over vermogen beschikken en in individuele schrijnende situaties verkeren.

 • d.

  WWB: Wet Werk en Bijstand.

1 Algemeen

 • 1.

  Deze beleidsregel is in het leven geroepen om snel een voorschot bijzondere bijstand te kunnen verstrekken, wanneer minima uit de gemeente Asten zich in acute noodsituaties bevinden.

 • 2.

  De bevoorschotting is niet bedoeld voor tegemoetkomingen in fiscale of fraudezaken.

 • 3.

  Bij aanvragen van personen op wie een schuldregeling of -sanering van toepassing is, of wie daartoe een aanvraag heeft ingediend, wordt vermeden dat die schuldregeling wordt doorkruist of belemmerd.

2 Aanvraag

 • 1.

  Bij de beoordeling van een aanvraag wordt rekening gehouden met de ernst en de duur van de noodsituatie, de mogelijke gevolgen van het niet worden geholpen door de gemeente, waaronder ook maatschappelijke onrust die kan ontstaan, en de aanwezige alternatieven om het probleem op te lossen.

 • 2.

  De aanvraag kan worden ingediend bij:

  • a.

   De consulenten van het Steunpunt Guidoasten

  • b.

   De leerplichtambtenaar

  • c.

   De coördinator handhaving

 • 3.

  Een voorschot bijzondere bijstand kan uitsluitend worden verstrekt indien de

schrijnende noodsituatie:

 • a.

  acuut is;

 • b.

  incidenteel is en het voorschot een (begin van een) oplossing biedt;

 • c.

  van beperkte omvang, uitgaande van een maximumbedrag van €300,- per situatie;

 • d.

  niet kan leiden tot een andere aanwijsbare voorziening die passend en/of toereikend is;

 • e.

  De aanvrager dient bij verstrekking van het voorschot een schuldbekentenis te ondertekenen.

 • f.

  Na het verstrekken van het voorschot wordt de aanvraag alsnog middels de normale procedure bijzondere bijstand, in behandeling genomen en beoordeeld.

3 Vorm

 • 1.

  Een bijdrage wordt in eerste instantie verstrekt in de vorm van een lening.

 • 2.

  De wijze van terugbetaling geschiedt in overleg met de aanvrager.

 • 3.

  Na de reguliere beoordeling van de aanvraag kan alsnog blijken dat het bedrag in het kader van de WWB om niet verstrekt had moeten worden. Dit zal dan op de reguliere manier kenbaar worden gemaakt middels een beschikking.

4 Inwerkingtreding

1.De beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking daarvan in het elektronisch gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten d.d 3 maart 2015.

secretaris

mr. W.M.A. Verberkt

burgemeester

mr. H.G. Vos

Algemene toelichting

Huishoudens kunnen financieel in de problemen komen om verschillende redenen. Om er voor te zorgen dat huishoudens niet tussen wal en schip raken voert de gemeente Asten, samen met de andere gemeenten in de Peelregio, een minimabeleid uit. Er zijn allerlei regelingen waar mensen een beroep op kunnen doen als er onvoldoende inkomen is in een huishouden. Het gaat o.a. om Bijzondere bijstand, de Bijdrageregeling Maatschappelijke Participatie (BRMP), de Aanvullende ziektekostenverzekering gemeente Asten (AZGA) en schuldhulpverlening.

Er kan zich echter een acute noodsituatie voordoen, waarbij er geen tijd is om het proces van de aanvraag van een minimaregeling (veelal bijzondere bijstand) te doorlopen. Voor deze gevallen wordt de ‘Spoedprocedure bijzondere bijstand’ in het leven geroepen.

In de Bevoegdhedenregeling van de gemeente Asten is opgenomen dat een behandelend ambtenaar bij wijze van voorschot bijzondere bijstand kan verlenen in de vorm van een renteloze geldlening, op basis van vastgesteld beleidsregels en maximaal €300,- per voorschot.