Beleidsregel subsidieverlening Stimulering Internationale Bewustwording gemeente Emmen 2016

Geldend van 18-05-2016 t/m heden

Intitulé

Beleidsregel subsidieverlening Stimulering Internationale Bewustwording gemeente Emmen 2016

Beleidsregel subsidieverlening Stimulering Internationale Bewustwording gemeente Emmen 2016, ex artikel 3 en 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen

Artikel 1 : Bijzondere begripsomschrijvingen

Subsidieplafonds:

Het totale bedrag dat per jaar beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies op basis van deze beleidsregel.

Subsidies kunnen worden verstrekt tot maximaal de helft van het subsidieplafond voor het desbetreffende jaar.

Artikel 2 : Doel

1.

Het doel van de subsidieverstrekking is om

a.

ontwikkelingssamenwerking en/of ontmoetingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking ondernomen vanuit particulier initiatief, te ondersteunen;

b.

gelet op de toenemende mondialisering en het multicultureel worden van de samenleving, bij te dragen aan de internationale bewustwording van de Emmense bevolking;

c.

een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van lokale overheden buiten Nederland door uitwisseling van binnen de gemeente Emmen aanwezige kennis en expertise;

d.

bij te dragen aan grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden en uitwisselingen.

2.

Om dit te bereiken wordt subsidie verstrekt, in de vorm van cofinanciering, voor kosten die worden gemaakt voor activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de in lid 1 van dit artikel gestelde doelstelling, mits deze activiteiten mede worden gedekt uit niet-gemeentelijke financiële bronnen. Daarbij dient sprake te zijn van ten minste 50% niet gemeentelijke financiering.

3.

Aanvragen voor projecten, waarvan de activiteiten zich richten op jeugd en jongeren, hebben de voorkeur.

Artikel 3: Doelgroep

Op de subsidie voor stimulering van internationale bewustwording gemeente Emmen kan uitsluitend een beroep worden gedaan door (groepen van) natuurlijke personen of rechtspersonen zonder winstoogmerk, die een initiatief willen ontplooien dat bijdraagt aan de verwezenlijking van één of meerdere delen van de doelstelling die in artikel 2 van deze beleidsregel zijn geformuleerd.

Artikel 4: De Aanvraag

1.

Bij indiening van de subsidieaanvraag dient een activiteitenplan en een begroting voor de activiteit te worden geleverd.

2.

Op de aanvraag zal geadviseerd worden door de Werkgroep Internationale Betrekkingen van de gemeente Emmen.

Artikel 5: Toetsingscriteria

1.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de activiteit:

a.

bij te dragen aan de uitvoering van één of meerdere delen van de doelstelling van het gemeentelijk beleid op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking en/of ontmoetingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking zoals is vastgelegd in artikel 2 van deze beleidsregel;

b.

een goede prijs-kwaliteit verhouding te kennen;

c.

een uitstraling te hebben die aansluit bij de in artikel 2 lid 1 van deze beleidsregel geformuleerde internationale dan wel bewustmakende karakter van de subsidiedoelstelling en geen commerciële activiteit te zijn;

d.

een heldere en duidelijke begroting te hebben.

2.

Wegens de aard en het karakter van de subsidiedoelstelling hoeft een activiteit niet in Emmen zelf plaats te vinden.

Artikel 6: Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in de Algemene subsidie verordening en de Algemene Wet Bestuursrecht wordt de subsidie niet verleend indien:

a.

niet voldaan is aan de eisen en criteria opgenomen in deze regeling;

b.

het subsidieplafond van het totale jaarlijks beschikbare bedrag is bereikt;

c.

het tijdsverloop tussen de dag waarop de aanvraag is ingediend en de dag waarop de activiteit plaatsvond korter is dan 8 weken;

d.

de totale financiering, inclusief de subsidie, zodanig krap is dat naar verwachting in alle redelijkheid een kwalitatief voldoende uitvoering van de activiteiten in gevaar komt;

e.

het uitgebracht advies van de Werkgroep Internationale Betrekkingen negatief is;

f.

een gelijksoortige activiteit van de betreffende aanvrager de afgelopen vier jaar reeds twee maal gesubsidieerd is door de gemeente Emmen.

Artikel 7: Hoogte subsidie

Behalve de eis dat het honoreren van een subsidieaanvraag niet mag leiden tot het overschrijden van het subsidieplafond, geldt er geen maximum bedrag per subsidieaanvraag.

Artikel 8: Subsidieplafond en verdeelregels

1.

Een aanvraag die voldoet aan de criteria van deze beleidsregel wordt toegekend voor zover het subsidieplafond niet is overschreden. De volgorde van binnenkomst van de aanvraag is bepalend één en ander met inachtneming van de bepalingen van het artikel 4, lid 2.

2.

Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond geldt als limiet voor het verstrekken van subsidies.

Artikel 9: Verlening en vaststelling

1.

De subsidie wordt éénmalig verleend. Aan de toekenning van de subsidie kunnen geen rechten worden ontleend voor subsidie in volgende jaren.

2.

Het vaststellen van de subsidie zonder een voorafgaand besluit tot subsidieverlening geschiedt overeenkomstig het door het college vastgestelde bedrag voor directe subsidievaststelling,

3.

De subsidie wordt verleend voor door het college geaccepteerde kosten.

Artikel 10: Nadere verplichtingen

1.

Het college kan in de beschikking tot subsidieverlening aanvullende voorwaarden stellen waaraan voldaan moet worden voor vaststelling van de subsidie.

2.

Verslag van verrichte activiteiten:

Het bij de subsidievaststelling te overleggen document, waarin beschreven is hoe de activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd verlopen zijn en in welke mate de doelstellingen die met het uitvoeren van de activiteiten beoogd waren, behaald zijn. Uit het verslag van de verrichte activiteiten moet blijken of aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

Artikel 11: Betaling

1.

Na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening wordt binnen 6 weken een voorschot betaald van 90% van de verleende subsidie, met uitzondering van het bepaalde in artikel 9, lid 2.

2.

Na bekendmaking van de beschikking tot subsidievaststelling wordt, eventueel onder verrekening van het uitbetaalde bedrag, het restantbedrag binnen 6 weken betaald.

3.

Voor zover in de beschikking tot vaststelling wordt geconcludeerd dat het betaalde voorschot hoger is dan het bedrag van de vastgestelde subsidie, wordt belanghebbende verzocht dit bedrag binnen 6 weken na bekendmaking van de beschikking terug te betalen.

Artikel 12 Inwerkingtreding

1.

De beleidsregel Stimulering Internationale Bewustwording gemeente Emmen vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 wordt ingetrokken.

2.

Deze beleidsregel treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking van het besluit.

3.

Subsidieaanvragen worden vanaf deze datum beoordeeld/beschikt op basis van deze beleidsregel.

4.

Aanvragen ingediend voor inwerkingtreding van deze beleidsregel worden beoordeeld op basis van toenmalige geldende beleidskaders.

Artikel 13: Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel subsidieverlening Stimulering Internationale Bewustwording gemeente Emmen 2016.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op 17 mei 2016.

burgemeester en wethouders van Emmen,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

C. Bijl

Het subsidieplafond bedraagt jaarlijks het door de Raad bij begroting vastgestelde subsidiebudget voor Stimulering Internationale Bewustwording gemeente Emmen.