Regeling vervallen per 16-04-2020

Verordening impulsplan "Starters: een eigen thuis! "Provincie Limburg 2016

Geldend van 18-01-2019 t/m 15-04-2020

Intitulé

Verordening impulsplan "Starters: een eigen thuis! "Provincie Limburg 2016

Verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” Provincie Limburg 2016

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, gevestigd te Hoevelaken, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • b.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • c.

  Impulsplan ‘Starters: een eigen thuis!’: een door de provincie Limburg geïnitieerd plan met als doel om in samenwerking met Limburgse gemeenten en met inzet van het instrument starterslening starters op de koopwoningenmarkt financieel te ondersteunen bij de aankoop van een eigen woning. Met dit plan, vastgesteld in Provinciale Staten van Limburg op 30 juni 2006 en gewijzigd door Provinciale Staten op 19 december 2008, 20 november 2009, 1 oktober 2010, 21 oktober 2011, 14 december 2012 en 9 oktober 2015, kan een impuls worden gegeven aan het verbeteren van de positie van starters op de Limburgse koopwoningenmarkt en aan het bevorderen van de doorstroming in de Limburgse woningmarkt. Bovendien is in 2009 de doelstelling verbreed. Het impulsplan is ook expliciet bedoeld om de gevolgen van de kredietcrisis te verzachten. Vanaf 2016 is het impulsplan ‘Starters een eigen huis’ gekoppeld aan de Agenda Limburgse Woningmarkt zoals vastgesteld door Provinciale Staten op 8 juli 2016.

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeente;

 • e.

  Gemeenterekening Starterslening: een fondsrekening waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen kunnen worden teruggestort;

 • f.

  Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg: het fonds waaruit de provincie Limburg, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, startersleningen kan toekennen en waarin de aflossingen over deze leningen worden teruggestort.

 • g.

  Starterslening: een lening die, na toewijzing door het College, door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • h.

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening mag worden afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt samen met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening.

 • i.

  Deelnemende gemeente: een Limburgse gemeente die een deelnemingsovereenkomst met SVn heeft gesloten en een lokale verordening ‘starterslening’ heeft vastgesteld.

 • j.

  Starter: de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen. Onder verkrijgen wordt onder meer begrepen: verkrijging door huwelijksvermogensrecht of geregistreerd partnerschap, verkrijging krachtens erfrecht, schenking, recht van gebruik en bewoning, verkrijging van een woning in economische zin of anderszins.

 • k.

  Koopsom: Aankoop bedrag van een woning bij bestaande woningen inclusief verbeterkosten, bij nieuwbouwwoningen inclusief meerwerk.

 • l.

  Verwervingskosten: dit zijn de kosten voor het in eigendom krijgen van een woning zoals vastgelegd in de ‘Voorwaarden & Normen’ van de NHG.

Hoofdstuk 2 Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg

Artikel 2 Delegatie

 • 1 De bevoegdheid om aanvragen voor startersleningen uit het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg af te handelen en reeds verstrekte startersleningen uit het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg in te trekken, wordt door Gedeputeerde Staten van Limburg overgedragen aan het college.

 • 2 Bij de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden houdt het college zich aan de bepalingen van hoofdstuk 2, 3 en 4 van deze verordening. Dit komt in de door de deelnemende gemeente vastgestelde lokale verordening ‘starterslening’ tot uitdrukking.

Artikel 3 Stimuleringsfonds

 • 1 Gedeputeerde Staten van Limburg hebben een Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg ingericht waaruit startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 8 bedoelde woningen.

 • 2 Het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg is ondergebracht bij SVn.

Artikel 4 Looptijd van de regeling en fondshoogte

 • 1 De feitelijke looptijd van het impulsplan ‘Starters: een eigen thuis!’ is beperkt tot en met 31 december 2023, waarbij potentiële gebruikers van de regeling tot en met 31 december 2023 een leningsverzoek kunnen indienen.

 • 2 Gedeputeerde Staten zullen (het gebruik van) de regeling jaarlijks evalueren naar aanleiding waarvan ook besloten kan worden de regeling tussentijds te beëindigen.

 • 3 Indien de regeling tussentijds beëindigd wordt blijven reeds toegekende trekkingsrechten aan gemeenten nog maximaal 1 jaar beschikbaar. De middelen die na ommekomst van dat jaar nog niet zijn ingezet, vloeien terug naar de provincie.

 • 4 Indien het budget voor trekkingsrechten eerder is uitgeput, zullen geen trekkingsrechten meer worden toegekend totdat het budget mogelijk is aangevuld met vrijvallende middelen, terugontvangen aflossing of een nieuwe kredietfaciliteit. Dit laatste is ter besluitvorming aan Provinciale Staten.

 • 5 Uit dit Stimuleringsfonds startersregeling Provincie Limburg kunnen Gedeputeerde Staten tot en met 31 december 2023 trekkingsrechten toekennen aan deelnemende gemeenten waarmee startersleningen voor maximaal 75% worden gefinancierd.

 • 6 Het totaal beschikbare budget wordt naar gelang de omvang van de toegekende trekkingsrechten aan SVn ter beschikking gesteld.

 • 7 Gedeputeerde Staten van Limburg zijn bevoegd om de bedragen voor de trekkingsrechten te bepalen. Deze trekkingsrechten en bedragen kunnen nooit leiden tot een overschrijding van het beschikbare budget.

Artikel 5 Hoogte van de bijdrage

 • 1 De omvang van de trekkingsrechten per deelnemende gemeente in het Stimuleringsfonds startersregeling Provincie Limburg is gemaximeerd op de behoefte zoals de gemeente die aangeeft in haar verzoek om toekenning van trekkingsrechten. Gedeputeerde Staten van Limburg beslissen over de hoogte van de provinciale bijdrage.

 • 2 Gedeputeerde Staten van Limburg kunnen besluiten tot een herijking van de aan deelnemende gemeenten toegekende trekkingsrechten in het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg indien blijkt dat een deelnemende gemeenten onjuist, niet of slechts gedeeltelijk gebruik maakt van de van haar toegekende trekkingsrechten in het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg. Herijking betekent zowel het terugtrekken van trekkingsrechten als het bij behoefte opnieuw toekennen van deze middelen aan andere deelnemende gemeenten.

Artikel 6 Aanspraak op de bijdrage

 • 1 Uitoefening van de trekkingsrechten in het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg is slechts mogelijk indien door Gedeputeerde Staten van Limburg trekkingsrechten zijn toegekend aan een deelnemende gemeente.

 • 2 Ter voldoening van haar bijdrage zoals bedoeld in het eerste lid stort een deelnemende gemeente een zelf te bepalen bedrag in een fonds bij SVn waaruit startersleningen kunnen worden verstrekt.

 • 3 Alle Limburgse gemeenten kunnen een deelnemingsovereenkomst met SVn sluiten, een gemeentelijke verordening ‘starterslening’ vaststellen en een gemeentelijke bijdrage voor de startersregeling ter beschikking stellen. Op basis hiervan kunnen zij door middel van een gemotiveerd verzoek aan Gedeputeerde Staten van Limburg provinciale trekkingsrechten aanvragen. Dit kan op ieder gewenst moment geschieden. Gemeenten die voor het eerst trekkingsrechten aanvragen dienen naast hun motivatie ook de gemeentelijke verordening startersregeling en de deelnemingsovereenkomst met SVn te overleggen.

 • 4 Bij wijziging van de gemeentelijke verordening stelt de deelnemende gemeente Gedeputeerde Staten van Limburg hiervan binnen vier weken na vaststelling van de verordening in kennis.

 • 5 Mocht naar oordeel van Gedeputeerde Staten van Limburg daarbij niet meer zijn voldaan aan de bepalingen van hoofdstuk 2, 3 en 4 van deze verordening, dan kunnen Gedeputeerde Staten van Limburg de nog niet in leningen omgezette trekkingsrechten van deze deelnemende gemeente terugtrekken.

Hoofdstuk 3 Voorschriften

Artikel 7 Aanvrager

Een starterslening van de Provincie Limburg wordt uitsluitend verstrekt aan een starter.

Artikel 8 Woningsegment

Een starterslening van de Provincie Limburg wordt verstrekt voor de aanschaf van een bestaande koopwoning, de aanschaf van een huurwoning die (bijvoorbeeld door een woningcorporatie) voor verkoop wordt aangeboden of de aanschaf van een koopwoning in de nieuwbouw, allen binnen de grenzen van de provincie Limburg en bestemd voor permanente bewoning.

Artikel 9 Hoogte van de starterslening

De hoogte van een starterslening van de Provincie Limburg bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van een woning met een maximum van € 37.000,- per starterslening.

Artikel 10 Koopsom van de woning

 • 1 Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor startersleningen ten behoeve van de verwerving van een woning zoals omschreven in artikel 8 met een koopsom tot maximaal € 185.000,--.

 • 2 Het college kan Gedeputeerde Staten van Limburg verzoeken een ontheffing van het in het eerste lid genoemde bedrag te verlenen, indien zij op lokaal niveau de starterslening wil inzetten in een hoger prijssegment.

 • 3 De aanvraag tot ontheffing zoals bedoeld in het tweede lid dient schriftelijk te gebeuren. Het verzoek tot ontheffing wordt met duidelijke argumenten, relevante informatie en gegevens nader omkleed.

 • 4 Bij de beoordeling van de aanvraag kunnen Gedeputeerde Staten van Limburg gebruik maken van de expertise van aan te wijzen of in te huren deskundigen.

 • 5 Gedeputeerde Staten van Limburg maken binnen zes weken na de datum van ontvangst van de aanvraag zoals bedoeld in het derde lid, schriftelijk haar besluit betreffende het verzoek tot ontheffing zoals bedoeld in het tweede lid aan het college kenbaar.

 • 6 Gedeputeerde Staten van Limburg kunnen de beslissing bedoeld in het vijfde lid, onder opgaaf van redenen, eenmaal voor ten hoogste zes weken verlengen.

Artikel 11 Relatie met provinciale thema’s

 • 1 Een starterslening van de Provincie Limburg draagt bij aan de provinciale ambities op het gebied van wonen, zoals omschreven in de voorjaarsnota 2015 (op blz. 28) en het coalitieakkoord 2015- 2019 op (blz. 45).

 • 2 In de voorwaarden die door de deelnemende gemeente op lokaal niveau aan de inzet van de starterslening kunnen worden gesteld, de lokale verordening starterslening, komen de bijdragen zoals bedoeld in het eerste lid tot uitdrukking.

Artikel 12 Kwalitatief aanbod

In de voorwaarden die de deelnemende gemeenten op lokaal niveau aan de inzet van de starterslening stellen, kunnen, rekening houdende met de situatie en omstandigheden binnen de lokale woningmarkt, nadere eisen worden gesteld ten aanzien van de betrokken woningen en doelgroep. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het bepaalde in deze provinciale verordening.

Hoofdstuk 4 Uitvoeringsbepalingen

Artikel 13 Aanvraag en toekenning

 • 1 Het college toetst of de aanvraag voor een starterslening voldoet aan de criteria en voorwaarden zoals verwoord in haar gemeentelijke verordening zoals bedoeld in artikel 6, derde en vierde lid.

 • 2 De deelnemende gemeente handelt in overleg met het SVn de aanvraag af, conform de binnen de deelnemende gemeente geldende Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

 • 3 Het college dient bij haar beslissing rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 4 Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2023.

Artikel 14 Intrekken

 • 1 Het college kan een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een starterslening uit het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens de lokale verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2 Het college trekt een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een starterslening uit het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3 Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging. Dit bedrag vloeit naar rato terug in het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg.

 • 4 In geval van overtreding van de voorschriften in de lokale verordening van de deelnemende gemeente de eigenaar verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

 • 5 Het college stelt bij het intrekken van een starterslening uit het Stimuleringsfonds Startersregeling Provincie Limburg binnen vier weken na het besluit tot het intrekken van de starterslening Gedeputeerde Staten van Limburg schriftelijk in kennis van dit besluit, inclusief de onderbouwing ervan.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 15 Inwerkingtreding en overgangsrecht

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016 onder intrekking van Verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” Provincie Limburg 2012.

 • 2 Voor aanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze verordening, blijft de Verordening impulsplan “Starters: een eigen huis!” Provincie Limburg 2012 van toepassing.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening impulsplan “Starters: een eigen thuis!” Provincie Limburg 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten, gehouden op 30 september 2016.

Ondertekening

Provinciale Staten voornoemd
de griffier, mw. drs. J.J. Braam
de voorzitter, dhr. drs. Th.J.F.M. Bovens