Uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven Rhenen "Het zijn de kleine dingen die het doen"

Geldend van 21-04-2016 t/m heden

Intitulé

UitvoeringsregelingFonds voor Initiatieven Rhenen “Het zijn de kleine dingen die het doen”

Burgemeester en Wethouders van Rhenen,

Overwegende dat:

Onze bewoners steeds vaker zelf initiatief nemen in het veranderen van de samenleving en ruimte vragen voor uitvoering van hun plannen of hun inzet bij de uitvoering van beleid.

Deze initiatieven en vrijwillige inzet bijdragen aan de leefbaarheid, sociale samenhang en vitaliteit in de wijken van de gemeente Rhenen;

Het gewenst is om kleinschalige initiatieven van bewoners in de wijken te stimuleren die bijdragen aan de vitale samenleving, de leefbaarheid en de sociale samenhang en bewoners te faciliteren op het moment dat zij zelf met initiatieven komen;

Gelet op:

 • -

  artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening Rhenen 2013 ;

 • -

  het besluit van de raad van 9 juni 2015 om, bij het vaststellen van de jaarrekening 2014, bij amendement budget ter beschikking te stellen voor investeringen in het Sociaal Domein waaronder € 50.000,- voor het instellen van een wijkfonds dat voorziet in het financieren (“seed money”) van bewonersinitiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de wijken.

Besluiten

Vast te stellen de volgende regeling:

Uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven Rhenen “Het zijn de kleine dingen die het doen”

Artikel 1 Wat is het doel van deze subsidie?

Het doel van deze subsidie is om maatschappelijke initiatieven van bewoners die bijdragen aan de sociale kwaliteit in de wijken van Rhenen, te ondersteunen. In het bijzonder wil het fonds die initiatieven ondersteunen die bijdragen aan de innovatie van het Sociaal Domein en het Nieuwe welzijn en die de sociale infrastructuur versterken.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Bewoners(groepen), vrijwilligersorganisaties en verenigingen zonder commercieel doel kunnen een subsidie aanvragen. Het gaat om een particulier initiatief.

Artikel 3 Waarvoor kan een subsidie worden aanvragen?

Een subsidie kan worden aangevraagd voor een initiatief dat bijdraagt aan de vitalisering, de leefbaarheid of de sociale samenhang in de kernen, wijken of straten van Rhenen.

Artikel 4 Voorwaarden

 • - Het initiatief of project vindt plaats in de gemeente Rhenen.

 • - Er is een plan met een duidelijke omschrijving van het te behalen maatschappelijke doel. In het plan staat opgenomen welk maatschappelijk effect en rendement de initiatiefnemer(s) wil(len) bereiken. Wat hebben inwoners, de gemeente, kern, wijk of straat aan het initiatief?

 • - Er is draagvlak voor het initiatief. In het plan wordt beschreven voor wie het initiatief is bedoeld en hoe de kern, wijk of buurt over het initiatief is geraadpleegd.

 • - De bijdrage van de (gezamenlijke) initiatiefnemers (bijvoorbeeld tijdsinvestering, inbreng materialen, kennis, ruimte, accommodatie) is duidelijk beschreven.

 • - Een begroting maakt onderdeel uit van de projectomschrijving.

 • - De bijdrage uit het fonds is eenmalig en is bedoeld om het initiatief op gang te brengen of extra te stimuleren. De bijdrage uit het fonds kan niet gebruikt worden voor het vergoeden van salaris of structurele exploitatie.

Artikel 5 Gronden om niet in aanmerking te komen voor een subsidie

Initiatieven die tot doel hebben commerciële activiteiten te ontwikkelen komen niet in aanmerking voor een subsidie. Ook bestaande professionele organisaties en instellingen kunnen geen aanvraag indienen.

Naast deweigeringsgronden uit de Algemene Subsidieverordening 2013(zie art. 8 ASV 2013)kan geen aanvraag worden ingediend voor:

 • -

  Initiatieven die religieus of politiek van aard zijn;

 • -

  Feesten, excursies en soortgelijke zaken;

 • -

  Initiatieven die al hebben plaatsgevonden voor de aanvraag

 • -

  Initiatieven of projecten die in strijd zijn met gemeentelijk beleid

Artikel 6 Subsidieplafond

Voor het fonds is eenmalig een bedrag van € 50.000,- beschikbaar.

Het beschikbare geld wordt besteed volgens de principes:

 • -

  Wie het eerst komt, het eerst maalt; aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst

 • -

  Op is op.

Artikel 7 Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt per aanvraag maximaal € 2500,-.

Er kan voor eenzelfde initiatief of project slechts eenmalig een subsidie op grond van deze regeling worden aangevraagd.

Artikel 8 Aanvraag subsidie en werkwijze

 • - Op elk moment kan een aanvraag voor een subsidie worden gedaan.

 • - De aanvraag voor een bijdrage uit het Fonds voor Initiatieven Rhenen verloopt digitaal via het aanvraagformulier dat staat vermeld op de website van de gemeente Rhenen: www.rhenen.nl/initiatievenfonds. In het formulier wordt gevraagd om een korte toelichting op (de uitvoering van) het initiatief alsook een begroting. Bij inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met de contactpersoon genoemd onder aan deze regeling.

 • - Indieners ontvangen binnen 3 weken per mail een reactie op de aanvraag. Daarbij worden de vervolgstappen (zoals eventuele verdere aanscherping en het vervolgproces) uiteengezet.

 • - Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor de check van de noodzaak van een evenementenvergunning. Zie hiervoor www.rhenen.nl/evenementenvergunning . Een evenementenvergunning moet uiterlijk 6 weken voor aanvang van het evenement worden aangevraagd.

 • - Als de subsidie wordt toegekend, vindt daarmee ook direct de vaststelling ervan plaats.

 • - De initiatiefnemers leveren binnen 4 weken na afloop van het initiatief of het project een verslag in voorzien van, indien mogelijk, beeldmateriaal. De verslagen en het beeldmateriaal worden gebruikt voor een publicatie over het Fonds voor Initiatieven Rhenen.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking op 21 april 2016 en vervalt zodra het beschikbare budget volledig is aangewend.

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Uitvoeringsregeling Fonds voor Initiatieven Rhenen”.

Voor meer informatie over het Fonds voor Initiatieven kunt u terecht bij Nanneke van der Heijden via nanneke.van.der.heijden@rhenen.nl of 0317 681 681.

Rhenen, 12 april 2016

Burgemeester en wethouders van Rhenen,

de secretaris,

de burgemeester

P.Bonthuis

drs. J.A. van der Pas